Skip to content

TV BALLKAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-16 12:00:45
JSON

NIPT: K01809005G
Administrator: Magdaleni Kokëdhima
Objekti i Veprimtarisë: Realizimi i transmetimeve te nje kanali televiziv nen emrin e kanalit "A 1". Prodhimi, transmetimi dhe ritransmetimi i programeve dhe informacioneve te çdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike, kabllove, perseritesve sateliteve apo me çdo mjet tjeter. Prodhimi dhe shumefishimi video i programeve, spektakleve, filmave, telenovelave, shperndarja dhe marketingu i tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: TV BALLKAN; A1 Report
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09/05/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 351 700 000,00
Numri i pjesëve: 351 700
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Media Content, nje shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar me NIPT L21407033P e regjistruar prane QKB-se ne 01.02.2012, me seli ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.02, Rruga Niko Pushkin, 3 Kullat, Kulla 2,, Kati1 dhe me kapital 100.000 Leke. Shoqeria administrohet nga Aurora Ahmeti dhe me ortak te vetem FFM Group (te dhenat e marra nga ekstrakti historik i QKB date 24.09.2022).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.03.2021, terhequr nga QKB date 24.09.2022, Pronar perfitues me 25% te kapitalit e me teper jane:

Magdaleni Kokëdhima, shtetas shqiptar, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 65% te kapitalit, pasi zoteron 65% te kapitalit te shoqerise. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 07.04.2011.

Alba Malltezi, shtetase shqiptar, e datelindjes 1972, pronar perfitues pasi zoteron 80% te kapitalit te shoqerise FFM Group- zoteruese e 100% te shoqerise Media Content, e cila zoteron 35% te TV BALLKAN. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.11.2013.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Adelina Vyshka; Pëllumb Kika; Fredi Dervishi;
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: SIGURIMI I PADISE:
Ne date 09.03.2017: Ne baze te vendimit Nr.4869 date 22.02.2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane (Dhoma Tregtare), per sigurimin e padise, me pale paditese shoqeria "Media Content" sh.p.k dhe pale te paditur shoqeria ''TV BALLKAN'' sh.a ne te ciles eshte vendosur: 1- Pranimin pjeserisht te kerkesave per sigurimin e padise. 2- Pezullimin e efektit qe vjene nga vendimi Nr.2 date 14.09.2016 te Asamblese se shoqerise ''TV BALLKAN'' sh.a deri ne perfundimin e gjykimit ne kete shkalle me vendim perfundimtar. 3- Rrezimin e kerkeses per pezullimin e ushtrimit te funksionit te administratorit per te padituren Areta Hysaj dhe te kryetarit te Keshillit Mbikqyres per te padituren Brixhilda Kokëdhima. (Ne ekstrakt nuk ka asnje dokument te depozituar per kete veprim).

MASAT KONSERVATIVE:
I-Ne date 11.04.2017: Ne baze te Depozitimi te urdhrit Nr. 716 Prot., Nr.663 Dosje, date 04.04.2017, leshuar nga shoqeria "Elite Bailiff ' s Office" sh.p.k, eshte vendosur : Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat/aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “TV BALLKAN” sh.a, me NUIS (NIPT) - K01809005G, me qellim mostjetersimin e tyre. Kjo mase eshte hequr ne date 03.05.2017 ne baze te Vendimit Nr.830-663 Prot date 24.04.2017 te protokolluar nga QKB me Nr.6079 Prot., date 25.04.2017 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Elite Bailiff~S Office”sh.p.k.
II-Ne date 25.04.2017: Ne baze te Depozitimi i urdhrit Nr.1181 Prot., Nr.1481/1 Dosje, date 14.04.2017, te lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” shpk është urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga subjekti TV BALLKAN Sh.a pajisur me NUIS (NIPT)- K01809005G. Kjo mase eshte hequr ne date 09.05.2017 ne baze te urdhrit Nr.1414 Prot., Nr.1481/1 Dosje, date 04.05.2017, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP”.
III-Ne date 21.01.2021: Ne baze te Depozitimit te Urdhrit Nr.4467 Prot., datë 24.12.2020, te lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, është urdhëruar: Vendosja e mases se sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “TV BALLKAN”sha, me NUIS(NIPT)- K01809005G, pasi tatimpaguesi nuk ka paguar detyrimin ne afatin e caktuar.
IV-Ne date 22.02.2022: Ne baze te Urdhrit Nr. 79/9 Prot., date 15.02.2022, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Medar M. Kajolli, per vendosjen e mases se sekuestros conservative ne aktivet ne pronesi te shoqerise TV Ballkan Sh.a, te cilat do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte.
V. Me datë 09.06.2023, me anë të shkresës Nr. 27248 Prot., “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, u kërkua: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin, subjekti “TV BALLKAN, Shoqëri Aksionare, pajisur me NUIS (Nipt) - K01809005G me anë të së cilës synohet që në QKB, të mos lejohet tjetërsimi mbi pasuritë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesi deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga "Ismail Qemali", Pallati nr.18, Kati nendhe, Tirane.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.09.2022
Ndryshimi i Administratorit
Ndryshimi i Anetareve te Keshillit Mbikqyres
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Emrit Tregtar
Akti i themelimit dhe statuti
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 24.09.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -607 386,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -1 415 070,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -39 671 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -5 585 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 377 773,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -17 495 004,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -20 834 503,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -21 937 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -53 685 037,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 830 681,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -9 805 307,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -34 515 926,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 54 696 344,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -32 492 499,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -9 406 316,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: -15 965 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:663 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:78 039 649,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 96 828 499,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 58 645 934,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 19 854 622,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 6 524 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 13 957 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 28 275 029,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 60 527 034,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 77 858 430,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.B / A. Lala / P. Nikolli