Skip to content

SEVASTI & PARASHQEVI QIRJAZI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-23 07:24:51
JSON

NIPT: K61830001Q
Administrator: Aleks Uldedaj
Objekti i Veprimtarisë: Te formoj specialitet te larte ne fushen e shkences ekonomike, jurisprudence, edukimin fizik dhe sporteve, disiplinave. Te kryej studime, kerkime e publikime ne fusha e disiplinat e mesiperme. Te kryej kualifikime shkencore pasuniversitare, kurse specializimi, trajnimi e kualifikimi ne shkencat e disiplinat e mesiperme. Me kapacitetet e veta te lira te trupes akademike te realizoj projekte te ndryshme lidhur me legjislacionin, problemet e zhvillimet ekonomike. Kurse, formim profesional.
Emërtime të tjera Tregtare: ''SEVASTI & PARASHQEVI QIRJAZI''
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/02/2004
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Çështje Ligjore: 1. Me date 01.11.2014, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pushim i përkohshëm i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II. Me date 26.01.2015, me ane te shkresës Nr. 8607/4 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

III. Me date 02.02.2016, me ante te shkresës Nr.8448/3 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua lirimi i barrës siguruese mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin “SEVASTI & PARASHQEVI QIRJAZI” me NUIS – K61830001Q, pasi tatimpaguesi ka shlyer detyrimet tatimore.

IV. Me date 11.02.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Aktivizim aktiviteti. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv".

V. Me date 31.01.2020, me ane te Urdhrit Nr.16 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “BAILIFF'S SERVICE” SHPK., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi debitorin “SEVASTI & PARASHQEVI QIRJAZI ”, me NUIS ( NIPT ) – K61830001Q.

VI. Me date 29.03.2021, me ane te Urdhrit nr. 703Prot., nr.1619 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Altin Vako, protokolluar nga QKB me nr. 3552 Prot., date 30.02.2021, u udherua vendosja e masës së sekuestros mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga: • Shoqëria “SEVASTI & PARASHQEVI QIRJAZI” , me Nr. NIPT: K61830001Q dhe Aleks Uldedaj në cilësinë e administratorit.

VII. Me date 07.06.2021, me ane te Urdhrit Nr. 275 Regj. Nr. 197 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “TIRANA” sh.p.k., protokolluar nga QKB me Nr. 5785 Prot date 14.06.2021, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative dhe zhbllokimin e aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i tyre mbi debitorin “SEVASTI & PARASHQEVI QIRJAZI”, me NUIS (NIPT) -K61830001Q, të vendosur me Urdhrin Nr. 16 Prot date 31.01.2020 nga Shoqëria përmbarimore TIRANA BAILIFF’S SERVICE“ sot Zyra Përmbarimore Private “TIRANA” sh.p.k.

VIII. Me date 25.10.2021, me ane te Kërkesës Nr.13909 Prot., “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “SEVASTI & PARASHQEVI QIRJAZI” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) K61830001Q, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

IX. Me date 22.11.2021, me ane te Kërkesës Nr.16124 Prot., “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “SEVASTI & PARASHQEVI QIRJAZI” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) K61830001Q, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

X. Me date 24.12.2021, me ane teshkresës, Nr.18160 Prot., i Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Qendror, Kerkese për vendosjen e masës se sigurimt tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit subjektit “SEVASTI & PARASHQEVI QIRJAZI” SHPK, me Nuis (Nipt) K61830001Q, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, ISH FAK. INXH. PYJ.INST BUJQES

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 23.06.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 15.06.2006
Kontrate Shitblerje Kuotash date 16.11.2011
Urdher per Heqje Sekustro 02.02.2016
Kontrate Shitje Kuotash date 04.02.2016
Urdher per Vendosje Sekuestro 29.03.2021
Urdher per Heqje Sekuestro date 07.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -4 072 707,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -21 702 546,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -6 263 019,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 847 439,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -12 046 230,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -13 313 380,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -575 511,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -5 435 108,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 13 953 018,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -9 469 206,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -10 390 213,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -11 235 574,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 2 145 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -20 092,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:19 102 427,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 981 763,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:18 186 543,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:17 086 743,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 828 413,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:373 938,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 19 495 021,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: -21 940 272,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: -53 552 799,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: -90 586 586,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: -89 932 772,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 44 867 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 19 756 369,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja