Skip to content

KOMBI SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 15:44:48
JSON

NIPT: K63026404B
Administrator: Rapush Gjata
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i sherbimeve audio dhe/ose audiovizive, operimi i rrjeteve, transmetimi dhe ritrasmetimi i programeve e informacioneve, te cdo lloji me ze, me figure me perjashtim te atyre sherbimeve qe lidhen me TV kabllor, ne te gjithe llojet/format e ofrimit te tyre si edhe te sherbimit te internetit, ne qytetin e Fierit.
Emërtime të tjera Tregtare: KOMBI SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/07/2002
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Sipas Urdhrit Nr. 1807 Prot. date 31.05.2017, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Elvin Hoxha, u vendos masa e sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore, shoqeria "KOMBI" Shpk, me NUIS (NIPT) K63026404B, i autorizuar per subjektin OSHMA "TV Kombi" si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat ne regjistrin tregtar si dhe duke ndaluar tjetersimin e administratorit z. Kreshnik Gjata. Dokumentacini do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi. Objekti i sekuestros eshte leshimi i urdherit te ekzekutimit me sanksionin me gjobe ne vleren 500.000 leke ndaj kreditorit: Autoritetit te Mediave Audiovizive.

II. Sipas Urdhrit Nr. 277 Dosje., Nr. 1202 Prot., date 15.01.2018, protokolluar nga QKB me Nr.435 Prot., date 15.01.2018 leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Elvin Hoxha, ku ështe urdhëruar: Vendosjen e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore, shoqeria "KOMBI" Shpk, me NUIS (NIPT) K63026404B, i autorizuar per subjektin OSHMA "TV Kombi"si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat ne regjistrin tregtar si dhe duke ndaluar tjetersimin e administratorit z. Kreshnik Gjata. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi.

III. Sipas Urdhrit Nr. 10906 Prot. date 25.10.2019, leshuar nga zyra e permbarimit privat Bailiff Service E. Hoxha SHPK, u zhbllokua nga masa e sekuestros konservative te aksioneve/kuotave te debitorit KOMBI SHPK me NUIS (NIPT) K63026404B, i autorizuar per subjektin OSHMA TV Kombi, bllokuar me shkresen Nr. 1807 Prot. date 31.05.2017 te zyres se permbarimit privat Bailiff Service E. Hoxha SHPK me permbarues Gjyqesor Elvin Hoxha.

IV. Sipas Urdhrit Nr. 10907 Prot. date 25.10.2019, leshuar nga zyra e permbarimit privat Bailiff Service E. Hoxha SHPK, u zhbllokua nga masa e sekuestros konservative te aksioneve/kuotave te debitorit KOMBI SHPK me NUIS (NIPT) K63026404B, i autorizuar per subjektin OSHMA TV Kombi, bllokuar me shkresen Nr. 202 Prot. date 15.01.2018 te zyres se permbarimit privat Bailiff Service E. Hoxha SHPK me permbarues Gjyqesor Elvin Hoxha.

V. Me date 31.12.2020, u vendos pushim i perkohshem i aktivitetit te shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

VI. Sipas urdherit Nr.75 Prot., Nr.1552 Dosje, datë 06.01.2021, lëshuar nga "Shoqeria Permbarimore CORRECTOR" SHPK, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi subjektin; KOMBI SHPK me NUIS (NIPT) - K63026404B, duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.“ Objekti i sekuestros eshte pagese detyrimi ndaj kreditorit Tranzit shpk.

VII. Me date 09.06.2021, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi u kthye ne “Aktiv”.

VIII. Sipas urdhrit Nr.5280 Prot., Nr. 5275 date 20.10.2021, leshuar nga Zyra e Permbarimit Privat “STRATI” SHPK, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet qe zoteron pala debitore, shoqeria “KOMBI” SHPK, me NUIS (NIPT) - K63026404B, per ekzekutimin e vendimit Nr.2258 (80-2020-2269), date 07.10.2020 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane . Keto aktive te qendrojne te bllokuara deri ne nje urdher te dyte. Objekti i sekuestros eshte Kthim shume ndaj kreditorit Autoriteti i Mediave Audiovizive.

IX. Me date 14.04.2022, u pezullua aktiviteti i shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja"Bishanak",rruga"Skenderbeu",Fier

Adresa:
Fier Levan, Godina 2 kateshe, Kati 1, Rruga Nacionale Fier Levan.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 26.11.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate dhurimi date 26.03.2015
Kontrate dhurimi date 26.03.2015
Kontrate shitje kuotash date 24.01.2014
Kontrate per shitje kuotash date 25.05.2010
Urdher per venien e sekuestros konservative date 31.05.2017
Urdher per venien e sekuestros konservative date 15.01.2018
Urdher per vendosjen e sekuestros mbi kuotat date 06.01.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -190 887,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 098 621,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 677 777,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -160 645,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 507 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 579 226,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 015 893,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -26 679 038,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 700 004,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 406 287,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 199 997,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:812 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:472 603,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:632 263,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 526 559,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 630 344,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 067 158,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 180 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 15 423 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 9 196 521,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 7 374 901,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 11 867 443,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala