Skip to content

EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE HOLDING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-03-05 14:23:40
JSON

NIPT: L61419036L
Administrator: Betim Shkupi
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt pjesëmarrjen në kapitalin e çfarëdolloj shoqërie, vendase apo të huaj, përmes themelimit, blerjes së kuotave apo aksioneve apo në çdo lloj mënyrë tjetër, menaxhimin dhe zhvillimin e këtyre shoqërive, ' si edhe çdo operacion tjetër të lidhur me realizimin e këtij objekti. Shoqëria gjithashtu mund të themeloj edhe Shoqata, Qendra, Fondacione si dhe çfarëdolloj organizate bamirëse, jo qeveritare, jofitimprurëse, etj. Në përputhje me legjisLaçionin shqiptar. dhe atë ndërkombëtar. Shoqëria mund të ndërtojë aleanca strategjike me shoqëri dhe partnere vendas apo të huaj. Shoqëria nuk ushtron aktivitet të drejtpërdrejtë të hapur për publikun. Por shoqëria mund të marrë pjesë në krijimin dhe zhvillimin e çfarëdolloj sipërmarrje financiare, industriale apo tregtare, duke i ofruar ekspertize menaxheriale, financiare, juridike, në burime njerëzore, si edhe mbështetje të 9faredolloj forme, si huadhënie, garanci, dorëzani apo tjetër. Gjithashtu për të realizuar objektin dhe qëllimet e saj, shoqëria mund të ndërmarre dhe zhvillojë çdo lloj aktiviteti tregtar, financiar, promocional apo dorëzanes që i vlerëson të dobishme apo të nevojshme për arritjen e qëllimeve të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE HOLDING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.02.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 644 557 700,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. KOLEGJI EUROPIAN I TIRANES, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.11.2016 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62413040L, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Nr.70, Hyrja 1, me administrator Henri Çili, me status të pezulluar. EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE HOLDING shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.03.2020).

II. European Education Initiative, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.06.2006 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K62029010L, me adresë në Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, ish-NPV 2, me administrator Elona Shehu. EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE HOLDING shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.03.2020).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 29.04.2016, u lidh marrëveshja siguruese midis Henri Çili dhe U.E.T (barrëdhënësit) dhe shoqërisë “BANKA CREDINS” sh.a (barrëmarrësi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për kredinë e akorduar nga Banka Credins.

II. Më datë 29.03.2018, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 2214 Rep. Nr. 769 Kol, ndërmjet Henri Çili (barrëdhënës) dhe Banka Credins (barrëmarrës) ku si objekt i kontratës është krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënesit, si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Banka Credins në bazë të Kontrata Overdrafti Nr.5969 , Nr.2213 Rep., Nr.769 Kol., datë 29.03.2018.

III. Më datë 11.12.2018, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 9826 Rep. Nr. 3414 Kol., lidhur midis Henri Çili (Barrëdhënës) dhe Banka Credins sh.a (Barrëmarrës/Kredidhënës) me objekt vendosje barre mbi 100% të kuotave dhe të drejtave në lidhje me to që zotëron Henri Çili në shoqërinë EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE HOLDING sh.p.k si dhe mbi kuotat e reja që mund të zotërojë në të ardhmen në këtë shoqëri tregtare.

IV. Më datë 31.12.2019, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 12411 Rep. Nr. 4162 Kol, ndërmjet Henri Çili (barrëdhënës) dhe Banka Credins (barrëmarrës) ku si objekt i kontratës është krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Banka Credins në bazë të Kontratës Overdrafti Nr.6423, Nr.12409 Rep., Nr.4160 Kol., datë 31.12.2019.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Bulevardi "Gjergj Fishta", Nr. 70

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.03.2020
Vendimi per rritjen e kapitalit 26.04.2016
Marreveshje siguruese 29.03.2018
Marreveshje siguruese 11.12.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -6 803 066,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 21 258,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 711 693,00
Punuar Nga : A.Lala