Skip to content

JONIAN HEAVEN GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-02 15:03:06
JSON

NIPT: L91404041V
Administrator: Arben Taipi
Objekti i Veprimtarisë: a) Projektimi, ndërtimi, i Resorteve Turistike apo njësive të ndryshme me funksion turizmi, sherbimesh apo banimi, b) Ndërtimi i objekteve, banesave kolektive dhe individuale, apartamenteve dhe vilave individuale. c)Projektimi, ndërtimi, operimi dhe administrimi i strukturave Portuale në det apo në tokë, me destinacion turistik apo tregtar; d) Operimi i aktiviteteve të shërbimeve doganore në përputhje me legjislacionin në fuqi. e) Vënia në shfrytëzim, administrimi, mirëmbajtja, operimi i Resorteve Turistike, Eklavave të Zhvillimit të Objekteve dhe Fshatrave Turistike dhe njësive të hotelerisë, Bareve dhe Restoranteve f) Ofrimi i shërbimeve në fushën e energjisë elektrike dhe energjisë së rinovueshme. Shërbime në mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit të sistemeve te prodhimit, rrjetit të shpërndarjes, transmetimit, etj të energjisë elektrike; g) Operimi dhe zhvillimi i aktiviteteve të lojrave te fatit në përputhje me lejet, licencat autorizimet e nevojshme, si dhe legjislacionin shqiptar në fuqi për këtë fushë. h) Menaxhimi i pronave të veta dhe apo i pronave të palëve të treta të huaj apo vendas, i) Import-eksport dhe tregtim i artikujve të ndryshëm. industriale, mirëmbajtja, shitja me shumicë e pakicë e pajisjeve elektrike, elektronike, lëndë të parë për industrinë, materiale ndërtimi e hidrosanitare, pajisje zyrash, kancelari, pjesë këmbimi auto e makineri të cdo lloji, pajisje teknologjike j) Shitja, blerja, dhënia apo marrja me qira e pasurive të paluajtshme. k) Transport i mallrave dhe udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit. Zhvillimi i udhetimeve turistike dhe shitja e paketave turistike. l) Të kryejë këshillime, trajnime si dhe asistencë teknike në dobi të organizatave, bizneseve ose individëve që kërkojnë asistence të specializuar apo synojnë rritjen dhe përmiresimin e performancës së veprimtarisë së tyre; m) Çdo veprimtari tjetër që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të Shoqërisë dhe që nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: JONIAN HEAVEN GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/01/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 5
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas Vendimit NR. 9 / 5 , DATË 15 / 12 / 2020, Komiteti i Investimeve Strategjike vendosi mospranimin e kërkesës për përfshirjen e projektit investues “Jonian Heaven”, me subjekt investues Jonian Heaven Group shpk, Vrinë, në ZK. 3831, Bashkia Konispol, në procedurat posaçme administrative favorizuese, lehtësuese apo përshpejtuese që ofron statusi “projekt me potencial strategjik”.

Investitor strategjik

Sipas Vendimit NR. 9/8 DATË 04 / 02 / 2021 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Projekt me Potencial Strategjik” për projektin e investimit “Jonian Heaven” propozuar nga "Jonian Heaven Group" sh.p.k Projekti parashikon realizimin e një kompleksi turistik, hapjen e vendeve të reja të punës, nxitjen e zhvillimit ekonomik të zonës së Vrinës, specifikisht zona e quajtur ShënKoll i Detit, në Bashkinë Konispol, e cila ka një sipërfaqe totale prej 128 ha.

a) Vlera e investimit të projektit me potencial strategjik “Jonian Heaven” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 78,365,967 Euro.

b) Statusi “Projekt me potencial strategjik” i jepet projektit të investimit “Jonian Heaven”, propozuar nga subjekti "Jonian Heaven Group" sh.p.k., për një periudhë 1 (një) vjeçare. Brenda kësaj periudhe, subjekti "Jonian Heaven Group" sh.p.k. duhet të aplikojë për përfitimin e statusit përfundimtar ‘Investim/investitor strategjik, procedurë e veçantë’, në përputhje me parashikimet e VKM Nr. 1023, datë 16.12.2015 dhe VKM Nr. 1026, datë 16.12.2015.

c) Projekti “Jonian Heaven” synon të realizojë një kompleks turistik me 636 ambiente akomodimi, struktura akomoduese turistike si dhe ambiente shërbimi. Projekti i propozuar prek një sipërfaqe trualli në parcelat nr. 1936/5, 1936/6, 1936/7, në ZK. 3831, Vrinë, Bashkia Konispol dhe synon hapjen e 819 vende pune
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.2, rruga "Xhoxhi Martini", vila nr. 16, kati I, apartamenti 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.06.2022
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakeve dhe kontrata e dhurimit 31.03.2020
Kontrate dhurimi kuotash 23.07.2020
Kontrate shitje kuotash date 01.10.2020
VENDIM NR. 9 / 5 , DATË 15 / 12 / 2020 PËR MOSPRANIM TË KËRKESËS PËR MIRATIMIN E STATUSIT “PROJEKT ME POTENCIAL STRATEGJIK JONIAN HEAVEN”, ME SUBJEKT PROPOZUES JONIAN HEAVEN GROUP SHPK
VENDIM NR. 9/8 DATË 04 / 02 / 2021 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “PROJEKT ME POTENCIAL STRATEGJIK JONIAN HEAVEN”, ME SUBJEKT PROPOZUES JONIAN HEAVEN GROUP SHPK.
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.11.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -100 299,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli