Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Fterë dhe Fterë 1.

HYDROBORSH
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-15 07:49:36

NIPT: K92129029E
Administrator: Vangjel Ngjelo
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Fterre" dhe "Fterre 1" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit nr. 6072 Rep, Nr. 2270 Kol date 31. 05. 2009.
Emërtime të tjera Tregtare: HYDROBORSH
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 28/09/2009
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 174 260 000,00
Numri i pjesëve: 174 260
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: AGNA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 25.11.1993 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903631L, me adresë në Gjirokastër, Vrisera, me administrator Kristo Naçi. Aksionaret e shoqerise jane: Kristo Naçi (30%), Aleksander Naçi (5%), Kosta Sotiri (32.5%), Vasil Naçi (32.5%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.04.2022)

TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.12.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J82427007R, me adresë në Tirane, Njesia bashkiake nr 5, rruga Sami Frasheri, nr 56, shkalla F, kati 1, zyra 2, nr pasurie 7/630- N30, (pjesa prej 71.5 m), zona kadastrale 8270, me administrator dhe ortak te vetem Behar Male.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 22.04.2022, Pronar perfitues te shoqerise me me shume se 25% te kapitalit jane:

Kosta Sotiri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues i 30.88% te pronesise si ortak i AGNA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.02.2014.

Vasil Naçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues i 30.88% te pronesise si ortak i AGNA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.02.2014.

Kristo Naçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues i 28.5% te pronesise si ortak i AGNA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.02.2014.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Leje per perdorim te burimit ujor, baseni Vjose -
Çështje Ligjore: Më datë 12.08.2015, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat Nr. 1998 Rep., Nr. 722 Kol., ndërmjet “Banka Societe Generale Albania” sh.a dhe kredimarrësit “HYDROBORSH” shpk. Palët kanë lidhur një kontratë për kredi bankare afatgjatë Nr. 1995 Rep., Nr. 719 Kol., datë 13.08.2015, sipas së cilës Banka i ka dhënë kredi shoqërisë në shumën 335.000.000 (treqind e tridhjetë e pesë milion) lekë. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, pengdhënësit në mënyrë të parevokueshme krijojnë një peng të rradhës së parë mbi çdo të drejtë, titull dhe interes të tyre mbi të gjitha kuotat që përfaqësojnë 100% të kapitalit të nënshkruar nga kredimarrësi, si garanci për shlyerjen e plotë dhe të pakushtëzuar, të detyrimeve të siguruara.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 31.08.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 650.565.750 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të prodhimit vjetor të energjisë së prodhuar apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.

Tarifa konçesionare do të përfshijë dhe tarifën e përdorimit të ujit, në masën dhe për periudhën që do të jetë në fuqi në përputhje me ligjin e zbatueshëm shqiptar dhe kjo tarifë e përdorimit të ujit përbën pjesë të tarifës konçesionare dhe do të konsiderohet e paguar me pagesën e tarifës konçesionare. Çdo rritje ose rivendosje e mëvonshme e tarifës së përdorimit të ujit nuk do ti japë të drejtë Autoritetit Kontraktues për një rritje korresponduese të shumës së tarifës së konçesionit ose anasjelltas. Koncesionari detyrohet ti japë Autoritetit Kontraktues tarifën konçesionare në natyrë-duke i furnizuar sasinë prej 5% të prodhimit vjetor neto të energjisë elektrike pa pagesë. Tarifa konçesionare do të jepet nga konçesionari dhe do të merret në dorëzim nga Kesh ose OST, në emër të Autoritetit Kontraktor, në pikën e lëvrimit. Konçesionari nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi në lidhje me detyrimin për pagesë të tarifës koncesionare në rast se energjia elektrike e furnizuar nuk do të merret në dorëzim nga Kesh ose OST, në emër të Autoritetit Kontraktues.
Shënime: HYDROBORSH është një shoqëri e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të datës 31.08.2009, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Hydro Valbona” shpk, “AGNA” sha dhe “Tirana International Development” shpk. Objekti i kontratës është financimi, projektimi, planifikimi, ndërtimi, testimi, kolaudimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e kaskadës së hidrocentraleve në Lumin Borsh dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hiddrocentralet “Fterre” dhe “Fterre 1” do të ndërtohen mbi burimet nëntokësore të Fterrës, Izvorit dhe Gjezhdanicës, rrethi Sarandë, me këto karakteristika:
Hidrocentrali “Fterre” me fuqi të instaluar 1000 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 6.300.000 (gjashtë milion e treqind mijë) kWh.
Hidrocentrali “Fterre 1” me fuqi të instaluar 2000 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 13.000.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Lukovë, Borsh, Godina e HEC Fterra I Borsh

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni (datë 31.08.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 22.04.2022
Marreveshje pengu mbi kuotat 12.08.2015
Raporti i zmadhimit te kapitalit 10.08.2014
Preventivi i punimeve per hidrocentralet Ftere dhe Ftere 1
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 22.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2023
Dokumenta Financiare: Bilanci 2009
Bilanci 2010
Bilanci 2015
Bilanci 2014
Bilanci2011
Bilanci2012
Akti i Themelimit te shoqerise HYDROBORSH
Transferim i kuotave te kapitalit te shoqerise HYDROBORSH
Bilanci 2016
Bilanci 2013
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 695 904,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 8 579 764,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 17 805 736,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 644 802,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 32 319 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -25 010 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -7 946 271,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -18 895 784,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 276 254,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 38 124 983,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 700 983,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 32 316,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 990 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 413,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:65 601 050,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:76 207 722,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:56 777 251,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:63 273 045,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:105 388 611,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:45 205 658,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:84 636 889,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:80 939 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 106 824 217,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 128 731 995,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 179 309,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 067 674,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani