Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve, Cemerica 1, Cemerica 2 dhe Cemerica 3

REJ ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-15 06:46:52

NIPT: K94821601Q
Administrator: Gëzim Salillari
Objekti i Veprimtarisë: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e HEC-eve, Cemeric, 1, 2 dhe 3 si dhe prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjisë elektrike të prodhuar.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: REJ ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 18/12/2009
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. THE BLUE STAR, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.07.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT J73721019U, me adresë në Korce Moglice DUSHAR Hidrocentral , Zona Kadastrale 1578, Nr. Pasurie 121, Mali i Bofies, me administrator Andrea Miço. Ortaket e shoqerise jane: Andrea Miço (95%) dhe Edlir Haska (5%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.05.2022)

II. REJ, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.02.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT J93711608Q, me adresë në Tirane, Zogu i Zi, Qatar Center, kati 2., me administrator Vilma Tërpollari, Luan Kapri. Ortaket e shoqerise jane: Luan Kapri (80%) dhe KLIVA (20%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 04.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Luan Kapri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues pasi zoteron 80% te pronesise te shoqerise REJ-shoqeri meme e REJ ENERGY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 21.12.2009
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Më datë datë 02.10.2014, u nënshkrua marrëveshje siguruese Nr. 10681 Rep, Nr. 3054 Kol, ndërmjet “Union Bank” sh.a (Barrëmarrëse/Kredidhënëse), shoqërisë “Rej” sh.p.k, (Barrëdhënësit) dhe shoqërisë “The Blue Star". Barrëdhënësit nëpërmjet kësaj marrëveshje vendosin në favor të bankës një barrë siguruese të shkallës së parë mbi totalin e kuotave të zotëruara prej tyre në shoqërinë “REJ ENERGY” shpk, me qëllim garantimin e përmbushjes së kushteve, afateve, pagesave të kredisë dhe të gjitha detyrimeve sipas kontratës së kredisë që do të lidhet me bankën për shumën 1.000.000 (një milion) euro.
Totali i kuotave të zotëruara nga barrëdhënsit: 92% të kuotave që “REJ” shpk zotëron në shoqërinë “REJ ENERGY” shpk dhe 8% të kuotave që “THE BLUE STAR” shpk zotëron në shoqërinë “REJ ENERGY” shpk.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 14.07.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 300.673.715 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Hidrocentralet “Cemerica 1”, “Cemerica 2” dhe “Cemerica 3” do të ndërtohen në lumin Cemericë, rrethi Korçë, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Cemerica 1” shfrytëzon rrjedhën pas bashkimit të përroit të Lonbecit dhe lumit të Cemericës me: Fuqi të Instaluar 880 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 4.230.000 kWh.

Hidrocentrali “Cemerica 2” shfrytëzon lumin e Cemericës me: Fuqi të Instaluar 910 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 4.350.000 kWh.

Hidrocentrali “Cemerica 3” shfrytëzon lumin e Cemericës me: Fuqi të Instaluar 2.100 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 9.960.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Rruga Plazhi/13, nr pasurie 47/27/Nd, zona kadastrale nr 8518

Adresa:
Korçë, Lekas, HEC-i Lekas Korçë, me nr pasurie 267, zona kadastrale 2401

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (14.07.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 04.05.2022
Marreveshje siguruese 02.10.2014
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 04.05.2022
Aneks 1 i kontrates
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (16.02.2011)
Kontrate shitje kuotash (02.09.2013)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 92 448 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 89 872 552,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 527 097,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 32 384 995,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 16 548 792,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -890 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -538 467,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -402 958,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:148 829 050,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:159 433 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:97 078 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:126 052 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:85 398 583,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani