Skip to content

ALBA KONSTRUKSION Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 11:02:00
JSON

NIPT: J61812013R
Administrator: Atnand Koni
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime të ndryshme kulturore, shtetërore, shëndetësore, bujqësore, fabrika, uzina, banesa etj. Projektime, instalime, punime resaurimi etj. Veprimtari në fushën e transportit, të mallrave brenda dhe jashtë vendit, me mallrat e vetë shoqërisë dhe të të tretëve. Import-eksport në përgjithësi brenda dhe jashtë vendit. Import-eksport mobilje, veshje MBF, mobilim sallash konferencash, parket, moket. Ndriçim, import-eksport, ndriçim tavanesh. Veprimtari në fushën e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis dhe auditimin mjedisor, veprimtaritë e lidhura me mbrojtjen kundër zjarrit dhe auditimit të energjisë. Grumbullim dhe transportim të mbetjeve inerte. Ndertim ujesjellesa, kuz, mbrojtje lumore, diga, etj. Aplikim dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i te gjitha Lejeve, Licencave, Autorizimeve dhe Miratimeve paraprake/perfundimtare, te cilat mundesojne ndertimin e objekteve te reja gjeneruese te energjise' elektrike te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli, era, uji, etj, si dhe i veprave te tyre ndihmese, dhe zhvillimin e ketyre aktiviteteve ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi ne Republiken e Shqiperise; Implementimi, menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike, te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli, era, uji, etj, si dhe i veprave te tyre ndihmese, si dhe shfrytezimi, operimi dhe mirembajtja e tyre; Importi dhe eksporti i mallrave e paisjeve te teknologjive te ndryshme ne fushen e energjise elektrike, qe perdoren per ndertimin, mirembajtjen dhe menaxhimin e centraleve/sistemeve/impjanteve fotovoltaike, eolike, hidrike (perfshire panelet diellore, turbinat e eres, inverterat, transformatoret, linjat e transmetimit/shperndarjes, dhe gjithe aksesoret/pajisjet e tjera te konvertimit, transmetimit, sinjalizimit, monitorimit, mbrojtjes, transmetimit te te dhenave), etj; Shitja e energjise elektrike me shumice dhe/ose pakice tek operatoret publik apo privat, pjesemarresit e tregut te energjise elektrike, perfshire ketu tregtaret, furnizuesit, konsumatoret e medhenj/te vegjel, vendas apo te huaj, nepermjet platformave shteterore apo private, kontratave bilaterale apo marreveshjeve, te njohura, certifikuara, licencuara, miratuara nga organeve kompetente/pergjegjese dhe entitetet perkatese ne fushen e Blerja e energjise' elektrike me shumice dhe/ose pakice nga operatoret publik apo privat, pjesemarresit e tregut te energjise elektrike, perfshire tregtaret, furnizuesit, vendas apo te huaj, nepermjet platformave shteterore apo private, kontratave bilaterale apo marreveshjeve, te njohura, 9ertifikuara, licencuara, miratuara nga organet kompetente/pergjegjese dhe entitetet perkatese ne fushen e energjise elektrike; Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve per te cilat eshte krijuar, i cili nuk ndalohet me ligj.
Emërtime të tjera Tregtare: Alba Konstruksion
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/01/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 993 710 000,00
Numri i pjesëve: 993 710
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. BEKIM ENERGJITIK SHPK, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) K99605301O, e themeluar më datë 29.09.2009, me seli në Shkodër, Qafë Mali, Kryezi-Komuna e Qafë Malit, me administratore Proletare Brahaj. Alba Konstruksion shpk zotëron 1 % të kuotave të kapitalit të shoqërisë (Sipas te dhenave te QKB deri me date 09.03.2022).

II. HP "Prishta 1 & 2 ENERGY" shpk, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L39607401C, e themeluar më datë 30.09.2013, me seli në Berat, Çepan, Komuna Çepan, Hidroçentral, me administrator nga Alket Dyrmishi. Alba Konstruksion shpk zotëron 50 % të kuotave të kapitalit të shoqërisë (Sipas te dhenave te QKB deri me date 09.03.2022).

III. KROI MBRET ENERGJI shpk, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L29326401S, e themeluar më datë 20.07.2012, me seli në Tiranë, njësia bashkiake nr.7, rruga Frederik Shiroka, pallati i ri, shkalla C, kati 2, me administrator Flutura Ismaili. Alba Konstruksion shpk zotëron 100 % të kuotave të kapitalit të saj (Sipas te dhenave te QKB deri me date 09.03.2022).

IV. Shoqeria Koncesionare Tirana 4, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07.10.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02219001K, me adrese ne Tirane, Rruga Murat Toptani, Objekti Nr. 3, me administrator Elti Fusha. ALBA KONSTRUKSION shpk zotëron 39.53% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 09.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Automjet tip Kamion, me targë TR 7926 S
Automjet tip Kamion, me targë TR 5032 S
Automjet kamion tip MAN me targë: AA 281 LI
Automjet tip Furgon M-BENC AA169 RP
Automjet Tip Mercedes Benz, me targë AA 496 UB.
Automjet tip Furgon 13+1, me targë TR 0933 T
Automjet tip kamion, me targa TR 6681 N
Automjet Tip Rimorkitor i hapur ADR 625
Automjet tip kamion, me targa TR 7203 J
Automjet kamion me targë: AA 823 MP
Automjet tip kamion 3 Volvo me targa AA766SU
Automjet kamion tip MAN me targë: AA 126 BI.
Automjet tip kamion me vinç, me targë TR 5923 S
Furgon me targë AA 035 FS
Automjet kokë tërheqëse AA 469 MN
Automjet tip kamion, me targë TR 8023 S
Automjet tip Furgon, me targë TR 7541 T
Rimorkio e hapur ctc me targa TR 6126S
Kamion Mercedez me targa AA834 KJ
Gjysem Rimorkio AGR991 Menci
Kamioncine nafte, tip benc me targa AA931YZ
Tayota kamioncine AA185MF
Gjysem Rimorkio AGR 938 Miler
Minibus Benc me targa AA397ZI
Koke terheqese Benc me targa AB456AF
Kamion Iveco Fiat me targa AB946BX
Kamion Daimler Chrysler me targa AB482BX
Gjysem rimorkio me targe AGR945
Tirane, Kamioncine Tajota AB 394 EA
Tirane, Kaminocine Mercedez Benz AB 054 EJ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
Shpues profesionist për ujë -
Çështje Ligjore: Më datë 30.06.2004, me anë të vendimit të Gjykatës Tiranë, nr. 131/4, miratohet raporti i ekspertit kontabël Vjollca Dervishi për projektin e bashkimit me përthithje të dy shoqërive Alba Konstruksion shpk dhe G.V. Konstruksion shpk. Pas bashkimit, e gjithë trashëgimia e shoqërisë G.V Konstruksion shpk në gjendjen që ndodhet në datën 31.05.2004 kalon në zotërimin e shoqërisë përfituese Alba Konstruksion shpk. Vlera prej 100.000 lekësh që përbën kapitalin themeltar të shoqërisë G.V Konstruksion shkon për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë Alba Konstruksion, i cili arrin vlerën 49.052.000 lekë.
Ndryshime
Shënime: Tagrat e administratorit do te kufizohen per kryejen e veprimeve bankare. Administratori nuk do te kete te drejte te beje pagesa/veprime/transaksione financiare ne asnje nga bankat e nivelit te pare dhe te dyte.

Ish adresa dytesore(Nipte sekondare):

1. Tirane, Rruga 5 Maji, Hartim i projektit dhe zbatim i punimeve per ndertimin e Godines 12 ne zonen zhvillimore "5 Maji"

2. Fier, LUSHNJE, Divjake, Furnizimi me uje per zonat bregdetare te Bashkise Divjake dhe Njesia Administrative Remas. Loti 1

3. Durres, Rikonstruksion i shkolles 9 vjecare dhe kopshti Eftali Koci, Rruga Prokop Meksi, Durres

4.Tirane, Rruga Qemal Stafa , Yzberisht, Godine Banimi dhe Sherbimi 5-10 kat, me dy kate parkim.

5. Tirane, Rikonstruksion i rruges se Agallareve, Farke (Nga rrethrrotullimi i Farkes deri ne kudi me rrugen e Vrapeve), Tirane

6. Tiranë, Rruga Fejzo Hizmo, Zona Kadastralre 3866, Godinë Banimi dhe Shërbimi 9 dhe 10 kat me 2 kat parkim nëntokë.

7. Kavaje, Riparimi impjanitit te ujrave te zeza Kavaje dhe ujesjellesi i fshatit Luz;

Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kryqezimi i Rruges Liman Kaba me Prokop Mima,Rezidenca Olimpik,Shkalla nr 3, Kati 2

Adresa:
1. Tiranë, ndërtim godinë banimi dhe shërbimi 9, 10 dhe 11 kat me 2, 3 kat parkim nëntokë, kryqëzimi i rrugës "Liman Kaba" dhe "Prokop Mima"

2.Berat, Kuçovë, Rehabilitimi i kanalit vaditës Slanicë, në Kuçovë

3.Fier, Rehabilitimi i Lumit Gjanica, faza 2

4.Tirane, Ndertim Godine Banimi dhe sherbimi 9, 10 dhe 11 kat me 2, 3 kat parkim nentoke, kryqezimi i rruges "Liman Kaba" dhe "Prokop Mima"

5.Tirane, Rindertim i shkolles 9 vejcare Emin Duraku, Kryqezimi i rrugeve Gjin Bue Shpata dhe Pjeter Bogdani

6.Durres, Kruje, Rikonstruksion i godines se Spitalit, Kruje, Rruga Nene Tereza

Akte. Tjetërsim Kapitali: Dokumenta te ndryshem ne vite
Vendim I asamblese se pergjithshme (2011)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.03.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate dhurimi kuotash 21.05.2003
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Dokumenta Financiare: Bilanci kontabel (2013)
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 172 602 090,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 182 378 911,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 475 017 737,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 289 294 701,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 236 553 469,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 247 515 997,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 153 861 738,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 211 286 805,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 122 199 334,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 300 941 103,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 144 651 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 573 676 368,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 202 569 558,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 113 762 298,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 073 543 792,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 796 529 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 913 170 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 103 399 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 460 832 807,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 166 627 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 883 757 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 361 097 960,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani