Skip to content
Ndërtimi i Landfillit, Inceneratorit dhe rehabilitimi e venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimi i energjisë elektrike.

Integrated Energy BV SPV
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-02-18 11:54:46

NIPT: L72031013B
Administrator: Herman Daniel Vermeulen
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, administrimi, operimi dhe transferimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve në Tiranë dhe prodhimi i energjisë për autoritetin kontraktues, duke përfshirë financimin, ndërtimin, vënien në punë, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, shitjen dhe eksportin e energjisë elektrike në ketë kontrate koncesioni si dhe çdo lloj tjetër aktiviteti tregtar që lidhet dhe ushtrohet sipas kësaj kontrate, gjithashtu dhe çdo aktivitet tjetër që kontribuon në zhvillimin dhe administrimin e projektit.
Emërtime të tjera Tregtare: Integrated Energy BV SPV
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 30/08/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: GeoGenix BV (Ish Integrated Energy B.V), nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e të drejtës tregtare Holandeze qe merret me perpunimin e mbetjeve, e regjistruar ne daten 19.08.2016, me numer ne regjistrin tregtar te Amsterdamit 66671752, me adrese ne Joop Geesinkweg 701, Amsterdam, me administrator Marc Richard Lappat dhe Peter Druijts. Klodian Zoto ka qene administrator i shoqerise ne periudhen 2016-2018. Shoqeria ka ndryshuar emrin ne 13.02.2020, nga “Integrated Energy BV” ne “Geogenix BV”. Burimi i te dhenave, date 14.02.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Përfitues date 25.06.2021 publikuar në QKB, dokument i terhequr ne daten 14.02.2022,
Pronare Përfitues të shoqërisë Integrated Energy BV SPV, rezultojnë:

1. Giuseppe Ciaffaglione, shtetas Italian, datelindje prill 1968, Pronar Përfitues për 30% të Pronësisë pasi zotëron GeoGenix (mëma e Integrated Energy BV SPV) për 30% të Pronësisë.

2. Salvatore Russelli, shtetas Italian, datëlindje mars 1975, zotëron si Pronar Përfitues 25 % të pronësisë pasi zotëron 100 % Hydros SRL ( numër identifikimi 01380110765), pronar direkt për GeoGenix.

3. Alberto Presezzi, shtetas italian, datëlindje 1969, Pronar Përfitues për 43% të Pronësisë së Integrated Energy BV SPV përmes Ponarit Indirekt BrunoPrezzi SPA (shoqëri aksionere 07118380158) dhe Franco Tosi Meccanica SPA (shoqëri aksionare 09020510963).

4. 2 % aksioneve të Mëmës GeoGenix nuk janë identifikuar pronarët pasi janë me më pak se 25 % të Pronësisë.

Tre pronaret perfitues jane deklaruar si zoterues ne daten 31.08.2017.

Pronaret e shoqerise GeoGenix BV per periudhen nga data e regjistrimit te saj ne gusht te 2016 deri ne gusht te 2017 (kur jane deklaruar pronaret ekzistues) nuk behen te ditur ne dokumentacionin zyrtar te Qendres Kombetare te Biznesit per pronaret perfitues.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ECO RECYCLING, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L71920025R, e themeluar më datë 12.07.2017, me seli në Tirane, Njesia Administrativer Nr.2, Rruga "Murat Toptani", Gjergji Center, Kati i 7, me administrator Bajram Sallaku. Ortaket e shoqerise jane: Integrated Energy BV SPV me 49% te kapitalit dhe shoqeria ECO TIRANA me 51% te kapitalit. Aktualisht shoqeria eshte e pezulluar (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.02.2023)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Leje per perdorim burimi ujor siperfaqesor Baseni Erzen -
Çështje Ligjore: I. Me date 15.07.2020, me ane te Urdhrit nr. 385 Prot., nr. 105 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ergys Sinani, protokolluar nga QKB me nr. 6323 Prot., date 16.07.2020, u urdherua bllokimi i kuotave/aksioneve/aktiveve apo çdo të drejte tjetër në subjektin me të dhëna shoqëria “Integrated Energy BV SPV” SHPK me NIPT L72031013B, adresë Njesia Administrative Nr.5, Bulevardi Gjergj Fishta, Nr.48”.

II. Me date 17.08.2020, me ane te urdhrit nr.414 Prot, nr. 105 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ergys Sinani, u urdherua heqja e sekuestros mbi subjektin “Integrated Energy BV SPV” SHPK me NIPT L72031013B, vendosur me ane te Urdhrit nr. 385 Prot., nr. 105 Dosje., datë 15.07.2020.

III. Me date 16.11.2020, QKB ka vendosur kundravajtje administrative per shoqerine Integrated Energy BV SPV dhe gjobe 15.000 leke per shkak te mos-deklarimit te bilancit vjetor.

IV. Me date 28.03.2022, sipas Urdhërit Nr.719/9 i Aktit, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “Besnik Bajraktari” sh.p.k. u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e regjistruara ne emer te debitorit Integrated Energy BV SPV, me NUIS ( NIPT ) - L72031013B.

V.Me date 09.06.2022, eshte depozituar urdheri Nr.719/29, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “Besnik Bajraktari” , ku është urdhëruar heqja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e "Integrated Energy BV SPV", me NUIS ( NIPT ) - L72031013B, vendosur me ane te Urdhërit Nr.719/9 i Aktit, datë 28.03.2022.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 12.06.2017
Data e Pranimit: 17.08.2017
Data e Nënshkrimit: 31.08.2017
Kohëzgjatja(vjet): 30
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Mjedis
Vlera e Investimit(Lekë): 128.248.330 euro
Kosto Konçesionare: Tarifa konçesionare do të përbëhet nga sasia e barabartë me 2.1% të sasisë së prodhuar nga konçesionari të energjisë elektrike nga Impianti i Përpunimit të Mbetjeve.
Çmimi i Shërbimit: Çmimi për ton për mbetje urbane është i barabartë me 29 euro/ton mbetje pa TVSH, çmim i cili do të paguhet mbi baza mujore nga njësitë vendore të qarkut Tiranë në favor të konçesionarit. Çmimi do të jetë subjekt rishikimi çdo 12 muaj. Në çdo rast, çmimi/ton mbetje, pavarësisht inflacionit nuk do të jetë poshtë shifrës 29 euro/ton mbetje urbane.
Shënime: Integrated Energy BV SPV është një shoqëri konçesionare e krijuar për zbatimin e kontratës së konçesionit të formës BOT (ndërtim, operim dhe transferim i të drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të Kontratës së Konçesionit), datë 31.08.2017, ndërmjet shoqërisë Integrated Energy BV dhe Ministrisë së Mjedisit, për financimin, projektimin, rehabilitimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, operimin, dhe mirëmbajtjen e veprave plotësuese për mbetjet e qarkut Tiranë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike për periudhën e konçesionit, si dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek autoriteti kontraktues. Zona e propozuar për ndërtimin e impiantit të ri të MNU-ve dhe venddepozitimit do të shtrihet në jug dhe lindje të zonës së venddepozitimit ekzistues të qytetit të Tiranës.

Më datë 7 dhjetor 2016, në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 25, të ligjit nr.125/2013, “Për konçesionet dhe partneritetin publik privat”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mjedisit, Këshilli i Ministrave vendosi miratimin e bonusit prej 8 (tetë) % të pikëve, që i jepet shoqërisë “Integrated Energy B.V.”, sh.p.k., për rezultatin teknik dhe financiar në proçedurën përzgjedhëse konkurruese për dhënien me konçesion të ndërtimit të landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimin e venddepozitimeve ekzistuese të Tiranës.

Më datë 20.04.2017 është bërë shpallja e njoftimit për dhënien me konçesion të ndërtimit të Landfillit, Inceneratorit dhe rehabilitimin e venddepozitimeve ekzistuese Tiranë. Më datë 12.06.2017 u mbajt proçedura konkurruese e konçesionit, në të cilën kanë qenë pjesëmarrës operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

Shoqëria ""Integrated Energy B.V."" Vlera 128 248 330 (njëqind e njëzetë e tetë milion e dyqind e dyzetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë) Euro pa T.V.Sh, ose 17 139 106 821 (shtatëmbëdhjetë milliard e njëqind e tridhjetë e nëntë milion e njëqind e gjashtë mijë e tetëqind e njëzetë e një) lekë pa T.V.Sh

Më datë 17.08.2017, Ministria e Mjedisit ka njoftuar shpalljen e fituesit të konçesionit duke lajmëruar se oferta e paraqitur më datë 12.06.2017 nga shoqëria ""Integrated Energy B.V."" për Ndërtimin e Landfillit, Inceneratorit dhe Rehabilitimi i Venddepozitimeve Ekzistuese Tiranë është pranuar.

Me date 31.05.2018, me ane te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 320, u miratua perdorimi i fondeve buxhetore te vitit 2018 per Ministrine e Infrastrukturës dhe Ekonomisë, në programin e menaxhimit të mbetjeve urbane, për financimin e njësive të qeverisjes vendore të Qarkut Tiranë/Bashkia Tiranë, për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata koncesionare nr. 6021 rep., nr. 2894 kol., datë 31.8.2017, “Për ndërtim landfill-i, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike, zona e trajtimit të mbetjeve Tiranë (ZTMT)”.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mjedisit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vaqarr, SHARRE Zona Kadastrale nr.3321, Indeks Harte K-34-100 (25-C)

Faqja Web:
https://iebv.al/

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akti i themelimit
Kontratë konçesionare Nr. 6021 Rep. Nr. 2894 Kol. datë 31.08.2017
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.02.2023
Urdher per venien e sekuestros konservative 15.07.2020
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 17.08.2020
Te dhenat e ortakut GeoGenix BV, date 14.12.2021
Ekstrakti i regjistrit tregtar Hollande date 08.09.2020 per GeoGenix Bv
Gjoba per kundravajtje administrative date 16.11.2020
VKM Nr. 320, date 31.05.2018, per perdorimin e fondeve buxhetore te vitit 2018 per Ministrine e Infrastrukturës dhe Ekonomisë, në programin e menaxhimit të mbetjeve urbane, për financimin e njësive të qeverisjes vendore të Qarkut Tiranë/Bashkia Tiranë, për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata koncesionare nr. 6021 rep., nr. 2894 kol., datë 31.8.2017, “Për ndërtim landfill-i, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese në Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike, zona e trajtimit të mbetjeve Tiranë (ZTMT)”
Shkrese per Ministrine e Mjedisit date 31.08.2016, protokolluar me nr. 4101/2 Prot, date 01.09.2016
Anekset e kontrates koncesionare
Urdher per venien e mases se sekuestros konservative date 28.03.2022
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative date 09.06.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 18.02.2023
Te dhenat e ortakut Geogenix sipas Drimble.nl, date 18.02.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi I koncesionit
Dokumentat standarte te koncesionit per ndertimin e landfillit dhe Inceneratorit (Njoftimi)
Studimi i fizibilitetit - Zona e trajtimit te mbetjeve Tirane (Njoftimi)
VKM per bonus ndaj Integrated Energy BV SPV (Njoftimi)
Njoftimi I fituesit
Aneks 5 - Formulari i sigurimit te kontrates
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 793 268 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 723 444 638,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 226 606 782,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 35 723 572,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 185 007,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 602 035 303,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 308 149 668,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 734 100 254,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 158 281 043,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:107 328 631,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2017
2018
2019
2020
2021

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja