Skip to content
Dhënia me konçesion e disa shërbimeve detare.

Shoqeri konçesionare Sherbimi Detar
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-04 10:14:19

NIPT: M01824503F
Administrator: Bujar Hoti (likuidator)
Objekti i Veprimtarisë: Kontraten per dhenie me koncesion te disa sherbimeve detare nr. 3244 date 05.06.2017, ndryshuar me nr. 618 date 21.05.2020 lidhur me Ministrine e Infrastruktures dhe Enegjise.Sherbimi i rimorkimit te anijeve gjate operacionit te futjes e daljes neper porte dhe akostimit ne kalatat e porteve.Sherbimin e transportit te grupeve te praktikes se autoriteteve portuale gjate marrjes se praktikave te lira ne rada. Transportimin e ekuipazheve te anijeve nga rada ne port dhe anasjelltas. Operacionet e ngarkim-shkarkimit te peshave te renda ne det.
Emërtime të tjera Tregtare: SHKSHD
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 18/06/2020
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ANIJET E SHERBIMIT DETAR, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 16.12.1998 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J61825517G, me adrese ne Durrës, Rruga "At Erazmi", ndërtesa. 54, H. 3, Ap. 28, 2025, Durrës, me administrator Bujar Hoti dhe ortak kryesor Kujtim Hoti (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 04.03.2023, Pronar perfitues i shoqerise me me shume se 25% te kapitalit jane:

Bujar Hoti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 20% te pronesise pasi zoteron 20% te kapitalit te shoqerise meme ANIJET E SHERBIMIT DETAR. Data e percaktimit si pronar perfitues: 26.12.2007.

Ilirjan Feri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 19.22% te pronesise pasi zoteron 19.22% te kapitalit te shoqerise meme ANIJET E SHERBIMIT DETAR. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.12.2007.

Sokol Hoti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 20% te pronesise pasi zoteron 20% te kapitalit te shoqerise meme ANIJET E SHERBIMIT DETAR. Data e percaktimit si pronar perfitues: 08.10.2019.

Kujtim Hoti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1971, pronar perfitues per 40% te pronesise pasi zoteron 40% te kapitalit te shoqerise meme ANIJET E SHERBIMIT DETAR. Data e percaktimit si pronar perfitues: 26.12.2007.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 02.07.2020, me vendim te ortakut te vetem, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Statusi ndryshoi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 15.04.2021, me vendim te ortakut te vetem, u miratua mbyllja e shoqerise duke filluar ne kete menyre likuidimin e saj. U emerua si likuidator Bujar Hoti. Shoqeria kaloi ne “Shoqeri ne likuidim e siper”.

III. Me date 30.09.2021, me vendim te ortakut te vetem, u miratua raporti i likuidimit dhe c’regjistrimit te shoqerise, si dhe heqja e mandatit te likuidatorit.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 05.06.2017 - Kontratë Konçesionare nr. 3244, ndryshuar me me nr. 618 date 21.05.2020
Kohëzgjatja(vjet): 5
Lloji i Kontratës: Kontratë shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Shënime: I. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës me datë 04.01.2017, shpall proçedurën e hapur për dhënien me konçesion me objekt: Financimi, rehabilitimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimit të së drejtës së operimit dhe pronësisë (forma ROT) e shërbimit të anijeve detare, me shtrirje gjeografike: Porti i Durrësit, Porti i Vlorës, Porti i Shëngjinit, Porti i Sarandës, Romano Port, Porti i Petroliferes dhe të gjitha portet e hapura në Republikën e Shqipërisë.

II. Ankesat
Në datën 02.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Romano Port” sh.a ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, i cili mori vendimin për të mos pranuar ankesën.

III. Anullimi
Në buletinin Nr. 12 të datës 27.03.2017 u publikua anullimi i procedurës konkuruese. Kjo proçedurë anullohet pasi u kur u hoq nga pezullimi në sistem nuk u ndryshua data e pranimit të dokumentave dhe sistemi e kaloi në statusin “e përfunduar në proces vlerësimi’’. Për këtë arsye të interesuarit potencialisht nuk patën mundësi të paraqesin oferta.

IV. Procedura konkuruese
Në datë 21.03.2017, është rishpallur ftesa për ofertë për procedurën konçesionare, siç provohet në urdhërin e Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës
Në datë 20.04.2017, është mbajtur procedura konkuruese “Për dhënien me koncesion të disa shërbimeve detare”, ku kanë marrë pjesë këta operatorë ekonomikë:
a) Gesmar-Gestione Marittime s.p.a, Ocean s.r.l, La Petrolifera Italo Rumena societa per azioni, përfaqësuar nga shoqëria Gesmar
b) Shoqëria aksionare Anijet e Shërbimit Detar

Më datë 17.05.2017, nëpërmjet shkresës me nr. 287511 Prot, datë 17.05.2017 "Njoftim Fituesi", Autoriteti Kontraktues njoftoi Konçesionarin për pranimin e ofertës së paraqitur nga ky i fundit. Në këtë mënyrë është s'kualifikuar shoqëria Gesmar-Gestione Marittime s.p.a, Ocean s.r.l, La Petrolifera Italo Rumena, për arsyet se nuk ka parashikuar Fee-koncesionare në ofertën e paraqitur dhe se mjetet që ofertuesi ka paraqitur nuk janë të regjistruara në Regjistrin e Mjeteve Lundruese në Republikën e Shqipërisë, si përcaktohet në Dokumentat Standarte.

Më datë 05.06.2017, u nënshkrua Kontrata e Dytë Konçesionare midis shoqërisë ANIJET E SHERBIMIT DETAR dhe Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës me një afat nga data 05.06.2017 deri me datë 04.06.2022.

Me date 21.05.2020, u nenshkrua kontrata e ndryshuar e koncesionit me Ministrine e Infrakstruktures dhe Energjise (Kontrata koncesionare e ndryshuar nuk eshte publikuar).
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Enegjise
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, L.1, Rr At Erazmi, P. Fly, Nd. 54, H.3, K.11, Ap. 28

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.03.2023
Akti i themelimit
Kontrate koncesionare 05.06.2017
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 04.03.2023
Vendim per miratimin e likuidimit dhe c'regjistrimit te shoqerise date 30.09.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e pozicionit financiar 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates 21.03.2017
DSK per disa shërbime detare (Formulari)
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -13 106,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala