Skip to content
Dhënia me konçesion e disa shërbimeve detare.

Shoqeri konçesionare Sherbimi Detar
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-06-01 10:39:38

NIPT: M01824503F
Administrator: Bujar Hoti (likuidator)
Objekti i Veprimtarisë: Kontraten per dhenie me koncesion te disa sherbimeve detare nr. 3244 date 05.06.2017, ndryshuar me nr. 618 date 21.05.2020 lidhur me Ministrine e Infrastruktures dhe Enegjise.Sherbimi i rimorkimit te anijeve gjate operacionit te futjes e daljes neper porte dhe akostimit ne kalatat e porteve.Sherbimin e transportit te grupeve te praktikes se autoriteteve portuale gjate marrjes se praktikave te lira ne rada. Transportimin e ekuipazheve te anijeve nga rada ne port dhe anasjelltas. Operacionet e ngarkim-shkarkimit te peshave te renda ne det.
Emërtime të tjera Tregtare: SHKSHD
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 18.06.2020
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: ANIJET E SHERBIMIT DETAR, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 16.12.1998 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J61825517G, me adrese ne Durrës, Rruga "At Erazmi", ndërtesa. 54, H. 3, Ap. 28, 2025, Durrës, me administrator Bujar Hoti (Sipas te dhenave te QKB deri me date 29.07.2020)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 02.07.2020, me vendim te ortakut te vetem, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Statusi ndryshoi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

Me date 15.04.2021, me vendim te ortakut te vetem, u miratua mbyllja e shoqerise duke filluar ne kete menyre likuidimin e saj. U emerua si likuidator Bujar Hoti. Shoqeria kaloi ne “Shoqeri ne likuidim e siper”.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 05.06.2017 - Kontratë Konçesionare nr. 3244, ndryshuar me me nr. 618 date 21.05.2020
Kohëzgjatja(vjet): 5
Lloji i Kontratës: Kontratë shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Shënime: I. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës me datë 04.01.2017, shpall proçedurën e hapur për dhënien me konçesion me objekt: Financimi, rehabilitimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimit të së drejtës së operimit dhe pronësisë (forma ROT) e shërbimit të anijeve detare, me shtrirje gjeografike: Porti i Durrësit, Porti i Vlorës, Porti i Shëngjinit, Porti i Sarandës, Romano Port, Porti i Petroliferes dhe të gjitha portet e hapura në Republikën e Shqipërisë.

II. Ankesat
Në datën 02.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Romano Port” sh.a ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, i cili mori vendimin për të mos pranuar ankesën.

III. Anullimi
Në buletinin Nr. 12 të datës 27.03.2017 u publikua anullimi i procedurës konkuruese. Kjo proçedurë anullohet pasi u kur u hoq nga pezullimi në sistem nuk u ndryshua data e pranimit të dokumentave dhe sistemi e kaloi në statusin “e përfunduar në proces vlerësimi’’. Për këtë arsye të interesuarit potencialisht nuk patën mundësi të paraqesin oferta.

IV. Procedura konkuruese
Në datë 21.03.2017, është rishpallur ftesa për ofertë për procedurën konçesionare, siç provohet në urdhërin e Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës
Në datë 20.04.2017, është mbajtur procedura konkuruese “Për dhënien me koncesion të disa shërbimeve detare”, ku kanë marrë pjesë këta operatorë ekonomikë:
a) Gesmar-Gestione Marittime s.p.a, Ocean s.r.l, La Petrolifera Italo Rumena societa per azioni, përfaqësuar nga shoqëria Gesmar
b) Shoqëria aksionare Anijet e Shërbimit Detar

Më datë 17.05.2017, nëpërmjet shkresës me nr. 287511 Prot, datë 17.05.2017 "Njoftim Fituesi", Autoriteti Kontraktues njoftoi Konçesionarin për pranimin e ofertës së paraqitur nga ky i fundit. Në këtë mënyrë është s'kualifikuar shoqëria Gesmar-Gestione Marittime s.p.a, Ocean s.r.l, La Petrolifera Italo Rumena, për arsyet se nuk ka parashikuar Fee-koncesionare në ofertën e paraqitur dhe se mjetet që ofertuesi ka paraqitur nuk janë të regjistruara në Regjistrin e Mjeteve Lundruese në Republikën e Shqipërisë, si përcaktohet në Dokumentat Standarte.

Më datë 05.06.2017, u nënshkrua Kontrata e Dytë Konçesionare midis shoqërisë ANIJET E SHERBIMIT DETAR dhe Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës me një afat nga data 05.06.2017 deri me datë 04.06.2022.

Me date 21.05.2020, u nenshkrua kontrata e ndryshuar e koncesionit me Ministrine e Infrakstruktures dhe Energjise (Kontrata koncesionare e ndryshuar nuk eshte publikuar).
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Enegjise
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, L.1, Rr At Erazmi, P. Fly, Nd. 54, H.3, K.11, Ap. 28

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.07.2020
Akti i themelimit
Kontrate koncesionare 05.06.2017
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i kontrates 21.03.2017
DSK per disa shërbime detare (Formulari)
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


TRUEN
Tiranë
ALMARINE
Tiranë
ELEKTRO LUBONJA
Korçë
GUSMARI
Gjirokastër
Punuar Nga : A.Lala