Skip to content
Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës për katër objektet arsimore në zonën Tirana 4

Shoqeria Koncesionare Tirana 4
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 10:43:46

NIPT: M02219001K
Administrator: Elti Fusha
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndertimi, mirembajtja e shkolles/shkollave publike ne zonen e koncesionit sipas specifikimeve te kontrates se koncesionit me nr. 4907 rep, nr. 1874 kol, date 08.09.2020, ("Projekti") dhe transferimi i tyre tek Autoriteti Kontraktues pas perfundimit te afatit te koncesionit Shoqeria vetem per te permbushur objektin e mesiperm te Shoqerise, mund te kryeje cdo veprimtari tjeter tregtare, veprimtari industriale e financiare dhe transaksione ne lidhje me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme te cilat do te konsiderohen si te nevojshme dhe te domosdoshme nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve dhe administratoret per permbushjen e objektit te Shoqerise. Ne funksion te qellimeve te mesiperme Shoqeria mund te hyje ne tregje dhe operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe/ose pjesemarrje ne shoqeri te tjera tregtare, si dhe te gjitha aktivitet e nevojshme dhe te domosdoshme per te permbushur objektin e Shoqerise ne perputhje me ligjin.
-------------
Kategoria: Sektori i Arsimit
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Shoqeria Koncesionare Tirana 4
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 07/10/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 6
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I.FUSHA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18.02.1994 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J61922018S, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, perballe Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, me administrator dhe ortak te vetem Shkëlqim Fusha (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.04.2023).

II. ERZENI/SH, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18.01.1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J66902027T, me adrese ne Shkoder, Lagjja Bahçallek, Rruga Nacionale Shkoder-Tirane, nr pasurie 17/910, zona kadastrale 8591, me administrator Artor Lesha. Ortaket e shoqerise jane: Artor Lesha (50%), Erzen Lesha (50%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.04.2023).

III.ALBA KONSTRUKSION, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 08.01.1994 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J61812013R, me adrese ne Tirane, Rruga Frederik Shiroka, Pallati iri ,Shkalla B, Kati 2, me administrator Atnand Koni dhe ortak te vetem Xhavit Ismaili (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.04.2023).

Ekstrakti Historik i Regjistrit të Pronarit Përfitues të Shoqërisë "Shoqeria Koncesionare Tirana 4 "është i papërditësuar.

Referuar Ligjit Nr.112 datë 28.07.2020 , “Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues”, i ndryshuar , në nenin 5, pika ç, parashikohet se “në rastin e regjistrimit të ndryshimeve të të dhënave të pronarëve përfitues të subjekteve raportuese, regjistrimi bëhet brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve kalendarike nga data e ndodhjes së ndryshimit faktik.”

Në bazë të dispozitës ligjore të sipërcituar, subjekti në fjalë është në shkelje në lidhje me kryerjen e ndryshimeve të nevojshme në Regjistrin e Pronarëve Përfitues.

Pronare përfitues për Shoqeria Koncesionare Tirana 4, sipas të dhënave të QKB, rezultojne:

Xhavit Ismaili, shtetas shqiptar, lindur me 1959 pronar përfitues per 40.3% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë ALBA KONSTRUKSION, e cila eshte shoqëri meme per Shoqeria Koncesionare Tirana 4 me 40.3% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 07.10.2021.

Shkelqim Fusha , shtetas shqiptar, lindur me 1964 pronar përfitues per 32.91% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë Fusha , e cila eshte shoqëri meme per Shoqeria Koncesionare Tirana 4 me 32.91% te kuotave te shoqërisë.

Erzen Lesha , shtetas shqiptar , lindur me 1971, pronar përfitues per 13.39% te kapitalit, pasi zotëron 50% te kapitalit te shoqërisë ERZENI/SH , e cila eshte shoqëri meme per Shoqeria Koncesionare Tirana 4 me 26.79% te kuotave te shoqërisë.

Artor Lesha , shtetas shqiptar , lindur me 1960, pronar përfitues per 13.39% te kapitalit, pasi zotëron 50% te kapitalit te shoqërisë ERZENI/SH , e cila eshte shoqëri meme per Shoqeria Koncesionare Tirana 4 me 26.79% te kuotave te shoqërisë.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 09.09.2019
Data e Pranimit: 11.11.2019
Data e Nënshkrimit: 08.09.2020
Kohëzgjatja(vjet): 8 (tete) vite e 6 muaj
Lloji i Kontratës: Kontrate per pune publike
Fusha e Veprimtarisë: Zhvillim urban
Vlera e Investimit(Lekë): 1.738.456.242 leke (pa TVSH)
Shënime: I. Me date 07.08.2019, Bashkia e Tiranës ne rolin e "Autoritetit Kontraktor", fton Operatorët Ekonomik në një procedurë Koncesioni/ Partneriteti Publik Privat për projektimin e detajuar dhe zbatimin e ndërtimit të 4 (katër) objekteve arsimore në Zonën Tirana 4, mobilimin dhe mirëmbajtjen e tyre të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, mbikqyrjen dhe kolaudimin në përputhje me procedurat dhe kushtet e përcaktuara në këto dokumente tenderi dhe me kushtet e kontratës.

Janë përcaktuar 3 tipe kryesore shkollash vendosur përkatësisht:
- 2 (dy) objekte arsimore janë vendosur në Njësinë Administrative Nr.8,
- 1 (një) objekt arsimor është vendosur në Njësinë Administrative Nr.2
- 1 (një) objekt arsimor në Njësinë Administrative Dajt.

II. Me date 11.11.2019, Autoriteti kontraktues Bashkia Tiranë lajmëron se oferta e paraqitur më datë 09.09.2019 nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik J.V “Alba Konstruksion” shpk & “FUSHA”shpk &“Ed Konstruksion”shpk & “A&E Engineering” shpk & Son Engineering and Construction” shpk & “Erzeni” shpk është pranuar.

III. Me date 08.09.2020, eshte nenshkruar kontrata e koncesionit. Objekti i kesaj kontrate koncesioni te llojit PFNM eshte projektimi, financimi, ndertimi, pajisja me mjete shkollore te nevojshme per zhvillimin e aktivitetit arsimor si dhe mirembajtja gjate kohezjgatjes se koncesionit per 4 (kater) shkolla te reja te tipologjive qe percaktohen ne kete kontrate ne Aneksin 1 te kontrates, me vendondodhje ne Tirane, sipas kushteve dhe termave te kesaj kontrate koncesioni, si dhe transferimin e tyre ne perfundim te kontrates nga koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.
Ndertimi i objekteve arsimore dhe punimet e ndertimit do te realizohen me financimin e koncesionarit, i cili merr persiper riskun dhe koston e investimit per zbatimin e objektit te kesaj kontrate, duke patur parasysh se ne perputhje me DSK dhe oferten e koncesionarit, Autoriteti Kontraktues ka marre persiper t’i paguaje koncesionarit nje vlere te barabarte me 1.738.456.252 (nje miliarde e shtateqind e tridhjete e tete milione e katerqind e pedhjete e gjashte mije dyqind e dyzet e dy) leke pa TVSH dhe 2.086.147.490 (dy milliarde e tetedhjete e gjashte milione e njeqind e dyzet e shtate mije e katerqind e nentedhjete) leke me TVSH.
Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tiranë dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Murat Toptani, Objekti Nr. 3

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.04.2023
Statuti i shoqerise koncesionare
Kontrata Koncesionare date 08.09.2020
Studimi i Fizibilitetit (fq 1-150)
Studimi i Fizibilitetit (fq 151 -434)
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 08.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Kontrate e shitjes se kuotave date 07.06.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 24.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i njoftimit te kontrates
Njoftimi i fituesit date 11.11.2019
Dokumentat Standarte te Koncesionit (Formulari)
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 310 120,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -251 252,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -62 085,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:815 167 844,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:231 730 740,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani