Skip to content
Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës për katër objektet arsimore në zonën Tirana 4

Shoqeria Koncesionare Tirana 4
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-23 14:57:08

NIPT: M02219001K
Administrator: Elti Fusha, Flutura Ismaili, Artor Lesha
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndertimi, mirembajtja e shkolles/shkollave publike ne zonen e koncesionit sipas specifikimeve te kontrates se koncesionit me nr. 4907 rep, nr. 1874 kol, date 08.09.2020, ("Projekti") dhe transferimi i tyre tek Autoriteti Kontraktues pas perfundimit te afatit te koncesionit Shoqeria vetem per te permbushur objektin e mesiperm te Shoqerise, mund te kryeje cdo veprimtari tjeter tregtare, veprimtari industriale e financiare dhe transaksione ne lidhje me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme te cilat do te konsiderohen si te nevojshme dhe te domosdoshme nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve dhe administratoret per permbushjen e objektit te Shoqerise. Ne funksion te qellimeve te mesiperme Shoqeria mund te hyje ne tregje dhe operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe/ose pjesemarrje ne shoqeri te tjera tregtare, si dhe te gjitha aktivitet e nevojshme dhe te domosdoshme per te permbushur objektin e Shoqerise ne perputhje me ligjin.
Emërtime të tjera Tregtare: Shoqeria Koncesionare Tirana 4
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 07.10.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 6
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: 2 M/1 F
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 09.09.2019
Data e Pranimit: 11.11.2019
Data e Nënshkrimit: 08.09.2020
Kohëzgjatja(vjet): 8 (tete) vite e 6 muaj
Lloji i Kontratës: Kontrate per pune publike
Fusha e Veprimtarisë: Zhvillim urban
Vlera e Investimit(Lekë): 1.738.456.242 leke (pa TVSH)
Shënime: I. Me date 07.08.2019, Bashkia e Tiranës ne rolin e "Autoritetit Kontraktor", fton Operatorët Ekonomik në një procedurë Koncesioni/ Partneriteti Publik Privat për projektimin e detajuar dhe zbatimin e ndërtimit të 4 (katër) objekteve arsimore në Zonën Tirana 4, mobilimin dhe mirëmbajtjen e tyre të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, mbikqyrjen dhe kolaudimin në përputhje me procedurat dhe kushtet e përcaktuara në këto dokumente tenderi dhe me kushtet e kontratës.

Janë përcaktuar 3 tipe kryesore shkollash vendosur përkatësisht:
- 2 (dy) objekte arsimore janë vendosur në Njësinë Administrative Nr.8,
- 1 (një) objekt arsimor është vendosur në Njësinë Administrative Nr.2
- 1 (një) objekt arsimor në Njësinë Administrative Dajt.

II. Me date 11.11.2019, Autoriteti kontraktues Bashkia Tiranë lajmëron se oferta e paraqitur më datë 09.09.2019 nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik J.V “Alba Konstruksion” shpk & “FUSHA”shpk &“Ed Konstruksion”shpk & “A&E Engineering” shpk & Son Engineering and Construction” shpk & “Erzeni” shpk është pranuar.

III. Me date 08.09.2020, eshte nenshkruar kontrata e koncesionit. Objekti i kesaj kontrate koncesioni te llojit PFNM eshte projektimi, financimi, ndertimi, pajisja me mjete shkollore te nevojshme per zhvillimin e aktivitetit arsimor si dhe mirembajtja gjate kohezjgatjes se koncesionit per 4 (kater) shkolla te reja te tipologjive qe percaktohen ne kete kontrate ne Aneksin 1 te kontrates, me vendondodhje ne Tirane, sipas kushteve dhe termave te kesaj kontrate koncesioni, si dhe transferimin e tyre ne perfundim te kontrates nga koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.
Ndertimi i objekteve arsimore dhe punimet e ndertimit do te realizohen me financimin e koncesionarit, i cili merr persiper riskun dhe koston e investimit per zbatimin e objektit te kesaj kontrate, duke patur parasysh se ne perputhje me DSK dhe oferten e koncesionarit, Autoriteti Kontraktues ka marre persiper t’i paguaje koncesionarit nje vlere te barabarte me 1.738.456.252 (nje miliarde e shtateqind e tridhjete e tete milione e katerqind e pedhjete e gjashte mije dyqind e dyzet e dy) leke pa TVSH dhe 2.086.147.490 (dy milliarde e tetedhjete e gjashte milione e njeqind e dyzet e shtate mije e katerqind e nentedhjete) leke me TVSH.
Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tiranë dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Murat Toptani, Objekti Nr. 3

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.10.2020
Statuti i shoqerise koncesionare
Kontrata Koncesionare date 08.09.2020
Studimi i Fizibilitetit (fq 1-150)
Studimi i Fizibilitetit (fq 151 -434)
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i njoftimit te kontrates
Njoftimi i fituesit date 11.11.2019
Dokumentat Standarte te Koncesionit (Formulari)
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala