Skip to content
Marrëveshje konçesioni e formës "BOT" (Ndërtim, Shfrytëzim, Transferim), për ndërtimin dhe shfrytëzimin e Pontilit të Naftës, Gazit dhe nënprodukteve të tyre në zonën bregdetare të Porto-Romanos, Durrës

ROMANO PORT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-27 13:54:21

NIPT: K51625501O
Administrator: Piro Bare
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim dhe shfrytëzimi i portit të hidrokarbureve në zonën e Porto Romano Durrës. Gjithashtu shoqëria do të ketë si objekt aktiviteti të gjitha veprimtaritë e lidhura direkt ose tërthorazi me aktivitetin kryesor dhe të gjitha aktivitetet e miratuara më parë ndër vite. Objekti i aktivitetit mund të shtohet ose të pakësohet sipas interesave tregtare të shoqërisë. Funksionimi i terminalit. Administrimi i pontilit. Shërbimi i rimorkimit të tankerave (mjeteve portuale). Pilotimi. Ormexhimi. Pastrimi. Furnizimi me karburant. Furnizimi me ujë. Furnizimi teknik dhe i ushqimit, etj. Agjensi detare dhe spedicionere. Agjensi doganore. Transport i brendshëm për punonjësit e shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: Romano Port
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 27/10/2003
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 597 686 000,00
Numri i pjesëve: 597 686
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Artan Nika, Emilian Gjepali, Ylli Hoxha
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 06.04.2010, Zyra Përmbarimore AFA 2010 ka lëshuar urdhër për vendosje të sekuestros konservative mbi kontributin e kapitaleve të zotëruara nga debitorët, shoqëria RIRA sha dhe shoqëria Rrajca shpk, si dhe vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e zotëruara nga dorëzanësit Xhevat Demirali Rira, Nimet Xhevat Rira dhe Edmond Xhevat Rira në shoqëritë e mësipërme dhe në të gjitha shoqëritë e tjera ku ata janë aksionerë për pjesën e aksioneve që u takon atyre. Kjo masë sekuestro vendoset deri në shlyerjen e plotë të detyrimit, kthimin e kredisë bankare ndaj Raiffaisen Bank sh.a, pra deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

II. Më datë 28.04.2015, Shoqëria Përmbarimore “Elite Bailiff’s Office”shpk ka lëshuar urdhrin Nr. 843-299 Prot., për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e aktivitetit tregtar që zotëron debitori, shoqëria ”Romano Port” sha me qëllim mostjetërsimin e tyre dhe shlyerjen e detyrimit ndaj kreditorit Bashkim Haziz Vladi. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

III. Më datë 19.02.2016, Shoqëria Përmbarimore “Elite Bailiff’s Office” shpk ka lëshuar një urdhër Nr.341-233 Prot, për heqjen e masës së sekuestros konservative mbi çdo dokumentacion që mund te jetë bllokuar të shoqërisë "Romano Port” sh.a, meqenëse pala debitore e ka likuiduar në total detyrimin që kishte nda kreditorit Bashkim Haziz Vladi.

IV. Me date 17.05.2021, me ane te urdhrit Nr.1051 Prot.,Nr.97-21 Regj, protokolluar nga QKB, me Nr. 4865 Prot., datë 17.05.2021, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Permbarimor Astrea”, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë, “ROMANO PORT” SHA, me NUIS(NIPT) – K51625501O, deri në një urdhër të dytë.

V.Me date 03.05.2023, eshte depozituar i Urdhri Nr. 1374 Prot., Nr. 97-21 Regj, lëshuar nga Përmbarues Privat Ardit Hajdini, pranë Zyrës së Përmbarimit Privat “ASTREA”SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 9735 Prot., datë 04.05.2023, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e debitorit ”ROMANO PORT” SHA, pajisur me NUIS (NIPT) K51625501O, të vendosur me Urdhrin Nr. 1051 Prot., datë 17.05.2021, të Zyrës së Përmbarimit Privat “ASTREA” SHPK.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 08.09.2004 - Marreveshja e koncesionit 02.04.2009 - Ligj Nr.10 108 per miratimin e disa shtesave e ndryshimeve ne marreveshjen e koncesionit
Kohëzgjatja(vjet): 30
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): Nga analiza e bërë gjatë përgatitjes së projekt-idesë, rezulton se investimi në fazën e parë shkon rreth 10.530 milionë USD dhe në fazën tjetër 7.8 milionë USD. Në total 18.330 milionë USD.
Shënime: Shoqëria Romano Port ka nënshkruar kontratë konçesionare të formës (BOT) me datë 08.09.2004 me Ministrinë e Industrisë dhe Energjetikës për ndërtimin e naftës dhe shfrytëzimin e pontilit të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre në zonën brgdetare të Porto-Romanos, Durrës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Industrisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Porto Romano, 500 metra në veri të Hidrovorit

Adresa:
Durrës, 500 metra në veri të Hidrovorit, Porto-Romano, Durrës

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akti themelimit
Ligj Nr.10 108, datë 02.04.2009 PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE E NDRYSHIMEVE NË MARRËVESHJEN E KONCESIONIT
Ligj Nr.9298, date 28.10.2004 PER RATIFIKIMIN E MARREVESHJES SE KONCESIONIT date 08.09.2004
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar 01.04.2023
Urdher sekuestro (2011)
Urdher per heqjen e sekuestros (2016)
Aneksi 1
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Urdher per heqjen e mases se sekuostros konservative date 03.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2024
Dokumenta Financiare: Bilanci 2013
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 695 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -5 279 449,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 836 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -9 805 277,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 102 014 159,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 184 826 516,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 128 781 620,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 130 028 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 85 445 265,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 190 095 190,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 199 532 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 85 795 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 25 566 658,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -26 171 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:143 007 786,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:163 338 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:183 909 825,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:290 167 233,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:602 426 263,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:582 916 649,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:545 524 312,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:516 340 958,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 374 026 718,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 430 576 534,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 443 673 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 372 877 844,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 323 168 234,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 121 959 952,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani