Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Belesova 1 dhe 2

KORKIS-2009
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-04 07:27:03

NIPT: K93008001E
Administrator: Aurel Toska
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Belesova 1" dhe "Belesova 2", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së konçesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: KORKIS-2009
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 04/06/2009
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: SHOQERIA "BELESOVA 1", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.04.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K77606104C, me adresë në Berat, Kuçovë, Lagjia 11 Janari, me administrator dhe ortak te vetem Aurel Toska. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.09.2021, terhequr nga QKB ne daten 04.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Aurel Toska, shtetas shqiptar, i datelindjes 1972, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te SHOQERIA "BELESOVA 1". Data e percaktimit si pronar perfitues: 08.06.2009.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Çështje Ligjore: Me date 21.08.2019, me ane te Urdhrit Nr.289 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.11183 Prot, datë 26.08.2019, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Ardiana Gjoka, u urdherua Bllokimi I kuotave/aseteve të pales debitore “Korkis-2009 ” shpk, me NIPT K93008001E, me administrator Ramadan Toska.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 25.03.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 46.315.030 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën e 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të cdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: KORKIS-2009 është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar më datë 25.03.2009, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Belesova 1” shpk dhe “Loti” shpk. Objekti i kontratës së konçesionit është: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajta e hidrocentralit Belesova 1 dhe Belesova 2 dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve te kesaj kontrate. Hidrocentralet “Belesova 1” dhe “Belesova 2” do të ndërtohen në rezervuarin e Belesovës, rrethi Berat.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Lumas, BELESOVE, Lagjja kryesore, rruga Belesovë, Hidrocentrali Belesovë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (25.03.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 04.05.2022
Urdher per venien e sekuestros konservative 21.08.2019
Preventivi i punimeve dhe formulari i sigurimit te kontrates
Kontrate shitje kuotash date 15.06.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 04.05.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2009
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -41 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 473 534,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 389 574,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -927 095,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 315 486,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -478 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 353 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -349 406,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 125 534,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 444 275,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 381 502,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:10 062 277,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 483 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:401 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 978 972,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 317 932,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 25 897 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 8 253 957,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala