Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Borje, Oreshkë, Cernalevë, Cernalevë 1

HIDROALBANIA ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-24 12:55:16

NIPT: K98420202O
Administrator: Kujtim Kolgjini
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, ndërtim, operim dhe transferimi i hidrocentraleve "BORJE", ORESHKE. "CERNALEVE, dhe "CERNALEVE 1" tek Autoriteti i Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të Kontratës së Konçesionit nr. 1447 rep. nr. 166 kol datë 30-04-2009.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: HIDROALBANIA ENERGJI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 23/09/2009
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I.INSTITUTI DEKLIADA - ALB është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.04.2006, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K71606006A, me adresë në Tiranë, Rruga Donika Kastrioti, pallati Teknoprojekt, apartamenti 9/1, 1001 me administratore Devis Hasalami dhe Agim Hasalami. Ortak i vetem Mehmet Hasalami.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022

II.G.P.G. COMPANY është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.01.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J64324443V, me adresë në Fier, Lushnje, Lagjia 18 Tetori, godinë 1 katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut, me administrator Paqsor Buzi. Ortak te shoqerise Paqsor Buzi me 50% te kapitalit te dhe Gëzim Dani me 50% te kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022

III.HYDROALBANIA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.05.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K67905205T, me adresë në Kukës, Shishtac, Cernaleve, Fshati Cernalevë, Komuna Shishtavec, Ndërtesë private pranë Lumit të fshatit, me administrator Ylber Dogjani. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar. Ortaket e shoqerise jane Kostandin Boçi me 8,66% te kapitalit; Stefan Boçi me 8,66% te kapitalit; Anthulla Boçi me 15% te kapitalit; Flora Musallari me 34% te kapitalit; Gëzim Halili me 33% te kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.03.2021, terhequr nga QKB date 09.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit HIDROALBANIA ENERGJI, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Gezim Dani , shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues per 33% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme G.P.G COMPANY. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.04.2015.

Paqsor Buzi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues per 33% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme G.P.G COMPANY. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.04.2015.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Çështje Ligjore: I. Më datë 16.01.2015, me anë të shkresës Nr.136 Prot., lëshuar nga Dega Doganore Morinë, u kërkua bllokimi i veprimeve tregtare të subjektit "Hidroalbania Energji" dhe bllokim i veprimtarisë tregtare të tij".

II. Më datë 30.01.2015, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 5311/1, Nr. 897 Rep., lidhur ndërmjet barrëdhënësit: “Hidroalbania Energji” sh.p.k. dhe barrëmarrësit: “Banka Credins” Sh.a., me objekt: Krijimi i një barre mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për kreditë e marra nga shoqëria “Hidroalbania Energji” sh.p.k., në bazë të Kontratës për Kredi Afatgjatë Nr.5311/1, datë 30.01.2015, me vlerë 615.000.000 (gjashtëqind e pesëmbëdhjetë milion) lekë.

III. Më datë 07.04.2015, me anë të shkresës Nr. 767 Prot., lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Dega Doganore Morinë, u kërkua zhbllokimi i veprimeve tregtare të bllokuara me shkresën Nr. 136, datë 16.01.2015.

IV. Më datë 08.07.2016, u nënshkrua marreveshja siguruese Nr. 5311, ndërmjet “G.P.G Company” sh.p.k (barrëdhënësi) dhe shoqërisë “BANKA CREDINS” sh.a (barrëmarrësi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, mbi objektin e mëposhtëm: Barrëdhënësi “G.P.G Company” sh.p.k vendos barrë mbi 27 % të kuotave që zotëron në shoqërinë “HIDROALBANIA ENERGJI” sh.p.k. Kjo marrëveshje shërben si garanci për overdraftin e akorduar nga Banka Credins në bazë të kontratës së kredisë afatgjatë Nr. 5311 datë 30.01.2015 nr. 877 Rep, 278 Kol datë 30.01.2015, me shumë 615.000.000 (gjashtëqind e pesëmbëdhjetë milion) lekë.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 30.04.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 830.097.322 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “HIDROALBANIA ENERGJI” shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “HYDROALBANIA” shpk, “EURO - ALBA EA” shpk, “FERATI” shpk dhe “L.R.L.” shpk për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 30.04.2009, me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajten e hidrocentralit Borje, Oreshkë, Cernalevë, Cernalevë 1 dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet “Borje”, “Oreshkë”, “Cernalevë 1”, “Cernalevë” do të ndërtohen në përroin e Borjes, rrethi Kukës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Shishtavec, Cernalevë, Hidrocentral në Cernalevë

Adresa:
Kukës, Shishtavec, BORJE, Në fshatin Oreshkë, Hidroçentrali Borje & Oreshkë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (30.04.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.05.2022
Kontrate shitblerje e pjeseve te kapitalit 13.04.2012
Kontrate shitblerje e pjeseve te kapitalit 11.07.2016
Kontrate shitje kuotash 24.03.2015
Marreveshje siguruese 08.07.2016
Marreveshje siguruese 30.01.2015
Vendimi I asamblese per marrjen e kredise 09.02.2015
Vendimi I asamblese per zevendesimin e ortakut 03.03.2015
Aneksi 1 i kontrates
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 09.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat Pozicionit Financiar 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 130 780 907,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 60 546 210,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 73 466 251,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 102 538 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 31 086 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 17 035 417,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -15 860 601,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 19 336 646,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 29 454 658,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 880 850,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 3 599 392,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 359 818,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -81 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:296 239 351,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:277 840 159,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:260 957 853,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:399 645 919,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:302 310 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:723 643 845,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:296 272 619,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 147 914 927,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 162 060 846,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 212 689 186,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 474 688 386,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 24 941 750,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani