Skip to content
Zhvillimi dhe prodhimi i hidrokarbureve në vendburimin e Kuçovës

Sherwood International Petroleum Ltd (Ish Sherwood Petroleum International Ltd)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-04-29 12:52:40

NIPT: L01607016G
Administrator: Qing Fang
Objekti i Veprimtarisë: Kërkim dhe prodhim nafte dhe nënprodukteve të saj.
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Viti i Themelimit: 07.04.2010
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Ishujt Cayman
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 562 000,00
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
X - Leje e integruar mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 15.08.2018, me anë të Urdhrit nr. 1258/3 Prot., lëshuar nga shoqëria Përmbarimore “JUSTITIA” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Najada Bearaj, protokolluar nga QKB me nr. 9737 Prot., datë 24.08.2018, u urdhërua vënia e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetin e palës debitorie “Sherwood International Petroleum Ltd ” Degë e Shoqërisë së Huaj me Nipt L01607016G”.

II. Më datë 07.12.2018, me anë të Urdhrit nr. 2167/3 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore “JUSTITIA” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Najada Bearaj, protokolluar nga QKB me nr. 14162 Prot., datë 13.12.2018, u urdhërua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetin e palës “Sherwood International Petroleum Ltd ” Degë e Shoqërisë së Huaj me Nipt L01607016G.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 04.09.2007 - Liçencë Marrëveshja e lidhur ndërmjet Albpetrol sh.a dhe Sherwood International Petroleum Ltd
Kohëzgjatja(vjet): 25
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Naftë dhe Gaz
Kosto Konçesionare: Sherwood do t’i paguajë Albpetrolit një bonus firmosjeje prej 50 000 US $, pas nënshkrimit të Marrëveshjes hidrokarbure (MH), për vendburimin e Koçovës dhe marrjes së gjithë aprovimeve të nevojshme qeveritare dhe rregullatore të Marrëveshjes hidrokarbure (MH)
Shënime: I. Sherwood International Petroleum Ltd Dega në Shqipëri operon në Kuçovë në vijim të një marrëveshje me Albpetrol sh.a, kompania shtetërore e naftës nën liçencën ekzistuese të Albpetrolit me Agjensinë Kombëtare për Burimet Natyrore (AKBN). Liçenca ka një afat 25 vjet me opsionin për t’u zgjatur dhe për pesë vite të tjera me zgjedhjen e shoqërisë mëmë, pas miratimit të qeverisë dhe organeve rregullatore. Në përputhje me marrëveshjen hidrokarbure dhe liçencë marrëveshjen, shoqëria gjatë fazës së kërkimit dhe zhvillimit do të mbulojë të gjitha shpenzimet e veta si për investimet ashtu edhe ato operative me të ardhurat e mundshme nga shitja e produktit të nxjerrë (Të dhënat nga Pasqyrat financiare 2013, Sherwood International Petroleum Ltd – Dega në Shqipëri).

II. Albpetroli është një palë në një liçencë-marrëveshje, të bërë me datën 07.06.2007 me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, e përfaqësuar nga AKBN-ja, dhe Sherwood International Petroleum Ltd dëshiron të bashkohet me Albpetrolin, në kryerjen e operacioneve hidrokarbure.

III. Më datë 04.09.2007, u realizua instrumenti i transferimit për të drejtat e liçencë-marrëveshjes për vendburimin e Kuçovës. Të drejtat transferohen nga Albpetroli tek shoqëria Sherëood International Petroleum Ltd.

IV. Më datë 19.10.2007, me anë të Vendimit nr. 686 të Këshillit të Ministrave, u miratua marrëveshja hidrokarbure, ndërmjet Albpetrol SHA-së dhe Sherwood Internatinal Petroleum Ltd për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve, në vendburimin e Kuçovës.

*Kapitali i shoqërisë është 50000 USD dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020
Autoriteti Kontraktues: Albpetrol
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja "Sheq i Madh".Rruga "Leonardo Murialdo", Godina nr-37

Adresa:
1) Berat, Kozare
2) FIER. MIMARE. Fshati Fier-Minar, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1613
3) Berat, Perondi, TAPI Fshati Tapi, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 3561
4) Berat, Kozare, DRIZE, Fshati Drize, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1558
5) Berat, Kozare, FERAS, Fshati Ferras Kozare, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1611
6) Berat, Kozare, GEGE Fshati Gege, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1699
7) Berat, Poshnje, ARREZ Fshati Arrez, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1052
8) Berat, Kozare, Fshati Kozare, Rruga Qender fshat, Zona Kadastrale nr. 1943
9) Berat, Perondi, TAPI, Lagjia Tapi e Madhe, Fshati Tapi.
10) Fier, Kuman, MARINEZ, Qendra e Trajtimit të Naftës, Fshati Marinez.
11) Fier, Kuman, MARINEZ, Fshati Martinez, Komuna Kuman.
12) Berat, Kuçovë KUCOVE Lagjja Nr.1, Blloku Tafil Skendo, sheshi 18 Tetori, ndërtesa nr.7, kati i dytë.
13) Berat, Poshnje, Fshati Ciflik Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 1405
14) Berat, Kozare, Fshati Salce-Kozare, Rruga Qendër fshat, Zona Kadastrale nr. 3254

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.04.2021
Statuti i shoqerise
Vendimi per ndryshimin e emrit 07.04.2010
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 07.12.2018
Marreveshja hidrokarbure per vendburimin e Kuçoves
Te dhenat per zoteruesin e Sherwood International Petroleum Ltd
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -149 120 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -112 005 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -110 496 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -151 955 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -114 290 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -91 734 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -114 098 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -213 925 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -24 190 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -13 981 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:33 111 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:54 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:31 955 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:64 450 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:79 199 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 9 810 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 8 114 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


KORKIS-2009
Berat
HEC TRESKA
Tiranë
KUKUR ENERGY
Tiranë
HEC VERNIK
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala