Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Koka 1

SNOW ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-25 13:01:45

NIPT: L06614401F
Administrator: Ismail Meço
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i kontratës Konçesionare me Autoritetin Kontraktues nr. 2788 Rep, Nr. 364 Kol date 27. 08. 2009. Kryerje e veprimtarisë së ndërtimit, operimit dhe transferimit të hidrocentralit "KOKA 1" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, ekspertimi dhe shitja e energjisë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: SNOW ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10/04/2010
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 85 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. Edonil Konstruksion (Ish BOGOVA - 2000), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.12.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K11519006K, me adresë në Tiranë, Rruga Mihal Popi, Pallati Nr. 4, Kati I, me administrator Ismail Meçe. Ortaket e shoqerise jane: Ismail Meçe (10%), Agron Meçe (90%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.05.2022) II. "DUSHI", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.05.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K47220404G, me adresë në Dibër, KRASTE Kraste Leja Minerare Nr.946, Dt. 17.06.2006, Maja e Gjeprave, Galeria Nr.3, Venburimi Liqeni i Sopeve, Batër, Bulqizë, me administrator dhe ortak te vetem Admir Koka. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 10.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Agron Meçe, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues pasi zoteron 90% te Edonil Konstruksion. Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.04.2020.

Admir Koka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1984, pronar perfitues pasi zoteron 100% te "DUSHI". Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.04.2010.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor siperfaqesor Baseni Mat -
Çështje Ligjore: I. Më datë 26.09.2012, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 2089 Rep., Nr. 923 Kol., për vendosjen e barrës siguruese mbi 100% të kuotave të shoqërisë “Snow Energy”, në favor të barrëmarrësit “Banka Kombëtare Tregtare”. Kjo marrëveshje është lidhur ndërmjet kredidhënësit Banka Kombëtare Tregtare Sh.a dhe barrëdhënësit: “Edonil Konstruksion” sh.p.k dhe “DUSHI” Shpk, në cilësinë e ortakëve të shoqërisë “Snow Energy” sh.p.k. Barrëdhënësit kanë rënë dakord të barrësojnë kuotat që zotërojnë në shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar “Snow Energy” shpk, në masën respektive prej 70% dhe 30% që ato zotërojnë, duke plotësuar totalin e 100% të aksioneve të shoqërisë kredimarrëse.

II. Më datë 10.12.2013, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 3104 Rep., Nr. 1424 Kol., me kolateralmarrës: Banka Kombëtare Tregtare Sh.a dhe Kolateraldhënës: Snow Energy sh.p.k. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, kolateraldhënësi, vendos peng në favor të kolateralmarrësit të gjitha kuotat, që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë “Snow Energy” Shpk, me qëëlimin sigurimin e detyrimeve të shoqërisë “Stravaj Energy” sh.p.k që rrjedhin nga kontrata e kredisë Nr. 3102 Rep., Nr. 1422 Kol., datë 10.12.2013, të lidhur me BKT Sh.a, në shumën 550.000.000 (pesëqind e pesëdhjetë milion) lekë.

III. Më datë 12.02.2014, me anë të shkresës Nr. 136 të Degës së Doganës Bllatë, u kërkua bllokimi i çdo veprimi tregtar që ka lidhje me subjektin “Snow Energy”, për shkak të detyrimeve të papaguara të këtij subjekti prej 9.107.383 (nëntë milion e njëqind e shtatë mijë e treqind e tetëdhjetë e tre) lekë.

IV. Më datë 11.03.2014, me anë të shkresës Nr. 136/1 Prot., të Degës së Doganës Bllatë, u kërkua zhbllokimi i veprimtarisë tregtare të subjektit “Snow Energy”, pasi ka shlyer të gjithë detyrimet doganore.

V. Më datë 08.06.2015, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 1181 Rep., Nr. 429 Kol., ndërmjet kolateralmarrësit "Banka Kombëtare Tregtare" sh.a dhe kolateraldhënësit "SNOW ENERGY" shpk. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje dhe sipas kushteve të përcaktuara në të, kolateraldhënësi, me vullnet të shprehur të ortakëve "Edonil Konstruksion" shpk dhe "Dushi" shpk në Vendimin e Asamblesë të datës 08.06.2015, vendos peng në favor të Kolateralmarrësit të gjitha kuotat, që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë "Snow Energy" shpk, si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to me qëllim sigurimin e detyrimeve të shoqërisë "Stravaj Energy" shpk që rrjedhin nga Kontrata e Kredisë Nr. 1175 Rep., Nr. 423 Kol., datë 08.06.2015, të lidhur me BKT sha- Dega Sauk, për shumën shtesë 80.000.000 (tetëdhjetë milion) lekë.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 27.08.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 392.862.289 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet duke filluar nga viti i 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “Snow Energy” është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Dushi” sh.p.k dhe “Bogova 2000” shpk (tani Edonil Konstruksion), për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 27.08.2009. Objekti i kontratës është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbatja e hidrocentralit “Koka 1” dhe transferimi i tij tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali “Koka 1” do të ndërtohet në përroin Zalli i Liconës, rrethi Bulqizë, me këto karakteristika: Fuqia e instaluar 2500 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 12.410.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Martanesh, Krastë, Ndërtesë 1 katëshe pranë zyrave të Komunës Krastë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (27.08.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.05.2022
Marreveshje siguruese 26.09.2012 (fq 12)
Marreveshje pengu 10.17.2013
Kerkese per bllokimin e veprimeve tregtare 12.02.2014
Kerkese per zhbllokimin e veprimeve tregtare 11.03.2014
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 29.12.2014
Vendimi i asamblese per zvogelimin e kapitalit 02.07.2018
Aneks 1 - Preventiv per ndertimin e hidrocentralit Koka 1 Bulqize
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 10.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Transferim kuotash (21.05.2012)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 8 814 539,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 9 420 410,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 230 851,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -6 283 007,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 253 312,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 478 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 318 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 379 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 085 580,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 903 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:46 182 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:47 453 696,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:38 517 113,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:37 271 173,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:65 914 925,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:24 384 021,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:56 886 944,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:39 824 996,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 51 784 260,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 169 136 595,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 269 224 503,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


GJO-SPA POWER
Tiranë
"SUHA K"
Korçë
BALLENJA POWER MARTANESH
Dibër
ELENERGJI
Elbasan
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani