Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Suha-1

AAE SUHA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-10 14:15:18

NIPT: L11926010R
Administrator: Dhimitraq Danaj
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, testimi, kolaudimi, vënia në punë, administrimi, pronësia, mirëmbajtja e hidrocentralit "SUHA 1" dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari të Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate".
Emërtime të tjera Tregtare: AAE SUHA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 18/07/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Britani
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ANGLICAN ENERGY LIMITED, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar e që ushtron aktivitetin e saj sipas legjislacionit anglez, e regjistruar në regjistrin tregtar me nr 06058749, përfaqësuar ligjërisht nga Z. Vasilis Jiannioulis (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë konçesionare “AAE SUHA” shpk, datë 18.07.2011, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik AAE SUHA nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 18.03.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 3.181.563.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë nga prodhimi i kësaj energjie elektrike.
Shënime: Shoqëria “AAE SUHA” është një shoqëri konçesionare e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare ndërmjet bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Anglican Energy Limited”, “Montagues LLP” dhe “Alba Ndertim” sh.p.k, dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 18.03.2011. Objekti i kontratës është për financimin, ndërtimin, testimin, kolaudimin, vënien në punë, administrimin, pronësinë, mirëmbajtjen e hidrocentralit Suha 1 dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali “Suha 1” do të ndërtohet në lumin e Suhës, rrethi Gjirokastër, me këto karakteristika: Fuqi e Instaluar 24.000 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 98.000.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Kavajës", Tirana Tower, Kati VI, Nr.59.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (18.03.2011)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 10.03.2022
Kontrate shitblerje kuotash 28.02.2015
Te dhenat e subjektit AAE SUHA ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 10.03.2022
Preventiv permbledhes per Hec Suha 1
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (28.07.2012)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -400 450,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala