Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Kozel, Helmes 1 dhe Helmes 2

E.T.H-H
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 09:18:44

NIPT: L14307001D
Administrator: Kostanca Kote
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Kozel, Helmes 1 dhe Helmes 2 tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontratë Konçesioni. Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj kontrate.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10/06/2011
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. KOTE - KO SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë05.02.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J73721013S, me adresë në Korçë, Rruga Konferenca e Labinotit, Nr. 32, Ish Kampi i Puntorëve, Korçë, me administrator Rezear Kote dhe ortak te vetem Thanas Kote. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022)

II. LA VITA TEX, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.10.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K34724001J, me adresë në Korçë, Rruga Viktimat e 7 Shkurtit, Ish NPV, Kati i 3, Korçë, me administrator dhe ortak te vetem Steljo Dhespollari. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 11.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Thanas Kote, shtetas shqiptar, i datelindjes 1950, pronar perfitues per 82% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te KOTE - KO SHPK. Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.06.2011.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Me date 16.12.2019, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 5094 Rep., dhe Nr.4995 Kol. ndermjet barredhenesit shoqeria “KOTE – KO” SHPK, Thanas Kote dhe barremarresit Banka Credins, me qellim krijimin e nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit si garanci per kredine qe banka Credins i ka akorduar shoqerise sipas te dhenave ne marreveshje. Barredhenesit vendosin barre mbi kolateralin 100% te kuotave dhe e te drejtave lidhur me to qe z. Thanas Kote zoteron ne shoqerine “KOTE – KO” SHPK dhe 82% te kuotave dhe e te drejtave lidhur me to qe shoqeria “KOTE – KO” SHPK zoteron ne shoqerine “E.T.H-H” shpk si dhe mbi kuotat e reja qe mund te zoteroje ne te ardhmen ne keto shoqeri tregtare.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 12.01.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 108.000.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën e 8% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike si dhe të çdo lloj përfitimi tjetër që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “E.T.H-H” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 12.01.2011, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "KOTE-KO" shpk dhe "LA VITA TEX" shpk, dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin vënien në punë administrimin dhe mirëmbajtjen e hidrocentraleve Kozel, Helmes 1 dhe Helmes 2 dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform termave dhe afateve te kesaj kontrate.

Hidrocentralet “Kozel”, “Helmes 1” dhe “Helmes 2” do të ndërtohen në rrjedhën e burimeve të Shtikës, Kozelit dhe Sagjeve, rrethi Kolonjë, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Kozel” me fuqi të instaluar 280 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 1.270.000 kWh
Hidrocentrali “Helmes 1” me fuqi të instaluar 800 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 3.600.000 kWh.
Hidrocentrali “Helmes 2” me fuqi të instaluar 500 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 2.400.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Mollas, Rruga Korçë-Ersekë, Km. i 31, Lagjja Periferike, nr. pasurie 269, zona kadastrale nr. 1948.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (12.01.2011)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 11.05.2022
Permbledhese preventivi
Marreveshje siguruese 16.12.2019
Preventivi i punimeve dhe formulari i sigurimit te kontrates
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 11.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Bilanci 2013
Bilanci 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Vendimi i Fitimit 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 2 645 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 9 781 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 227 383,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 202 309,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 20 684 077,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 920 667,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 11 528 100,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 109 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 761 705,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 900 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:31 860 364,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:34 510 816,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:55 017 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:54 439 081,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:27 164 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:50 110 108,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:42 258 076,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 122 681 463,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 32 587 356,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani