Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve në Pellgun Ujëmbledhës të Zallit të Bulqizës/Vajkal- Rrethi Bulqizë

Clean Energy Al
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-12 10:41:18

NIPT: L21505008E
Administrator: Kelmend Hodaj
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Në pellgun ujëmbledhës të zallit të Bulqizës/Vajkal-Rrethi Bulqizë" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet: Financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Clean Energy Al
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 06/01/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: AGI KONS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.02.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K21622001M, me adresë në Tiranë, Farkë, Kodra e Diellit 2, Kompleks Hotelerie me struktura 2.3 dhe 5 kate, me dy kate nen toke, Nr. pasurie 51/256, me administrator Alban Çinari dhe ortak te vetem Gentjan Sula. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.05.2022)

** Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me date 12.04.2024.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB per subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 30.12.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 587.563.575 lekë (pa TVSH)
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.01% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Shoqëria “Clean Energy Al” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 30.12.2011, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "Frigo Food" shpk, "Agi Kons" shpk dhe “Energy Development Group” sh.a, dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve në Pellgun Ujëmbledhës të Zallit të Bulqizës/Vajkal- Rrethi Bulqizë dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Farkë, Selitë, Kodra e Diellit II, Godinë e kombinuar 4 kat+ 1 kat nentoke, nr. pasurie 51/159, Farkë Selitë, Tiranë.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (30.12.2011)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 12.05.2022
Te dhenat e subjektit Clean Energy Al ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 12.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2024
Te dhenat per Regjistrin e Pronareve Perfitues deri me date 12.4.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (07.03.2018)
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -7 710,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -79 389,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -83 780,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 170 311,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -709 515,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:700 297,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 700 297,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani