Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve të Lashkizës

HEC LASHKIZA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-16 09:06:48

NIPT: L21917008H
Administrator: Liljana Delia
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i vetëm i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me Kontratën e Konçesionit me Nr. 8300 Rep. e Nr. 2954 Kol. date 27. 06. 2012 do të jete: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Nr. 1" & Nr. 2 & " Nr. 3", tek Autoritetit Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kësaj kontratë Konçesioni. (Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare, përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj kontrate).
Emërtime të tjera Tregtare: HEC LASHKIZA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 12/07/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ERPA INVEST, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.01.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51308018A, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frashëri, EGT Tower, Kati 5, me administratore Nertila Jetishi. Ortak te shoqerise jane Giancarlo Fiorani me 2,58% te kapitalit; Lojola Marku me 51,36% te kapitalit; MECAMIDI ITALIA me 1,46% te kapitalit; Pariel Invest me 33,61% te kapitalit dhe Adwise Holding LLP me 11% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 16.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.08.2021, terhequr nga QKB ne daten 16.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper, jane:

Paulin Rranzi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1978, pronar perfitues per 33.61% te pronesise pasi eshte ortak i ERPA INVEST, shoqeri meme e Rajan Energy. Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.11.2015 (Te dhenat e Ekstraktit te Regjistrit te Pronarit Perfitues nuk jane te perditesuara me ndryshimet e fundit ne ortakerine e shoqerise ERPA INVEST)

Lojola Marku, shtetase shqiptar, e datelindjes 1996, pronar perfitues per 51.36% te pronesise pasi eshte ortak i ERPA INVEST, shoqeri meme e Rajan Energy. Data e percaktimit si pronar perfitues: 22.07.2021.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Prodhim hidroenergjie "Hec Lashkiza 1" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Lashkiza 2" -
Çështje Ligjore: I. Me date 14.08.2019, u lidh marreveshja siguruese Nr.7809 Rep, Nr.2538 Kol, lidhur ndermjet Erpa Invest (barrëdhënës) dhe Intesa San Paolo Banka Albania (barrëmarrës), barrëmarrësi në cilësinë e kredidhënësit ka lidhur me kredimarrës: “HEC LASHKIZA” SHPK, ku si objekt i kontratës është krijimi i një barre siguruese mbi 100% të kapitalit themeltar zotëruar nga “Erpa Invest” SHPK pranë shoqërisë “HEC LASHKIZA” SHPK si dhe çdo të drejtë, interes lidhur me to.

II. Me date 19.08.2019, me ane te urdhrit Nr.1221 Prot., Nr.1884/1 Dosje "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “TDR GROUP”, drejtuar QKB, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga Shoqëria “Hec Lashkiza” shpk, me NUIS (NIPT) – L21917008H.

III. Me date 26.05.2020, me ane te urdhërit Nr.501 Prot., Nr.1884/1 Dosje, protokolluar nga QKB me nr.4504 Prot., datë 27.05.2020 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k, u urdherua zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet që rezultojnë në emër të shoqërisë “HEC LASHKIZA” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) – L21817008H, bllokuar me ane te shkresës Nr.1221 Prot., datë 19.08.2019. IV. Me date 18.12.2020, sipas deklarates noteriale Nr.8057 Rep., Nr.3094 Kol, me deklarues Intesa San Paolo Banka Albania, u deklarua se kolaterali i ofruar si garanci ne favorin e bankes eshte 100% e kuotave të kapitalit themeltar zotëruar nga “Erpa Invest” SHPK pranë shoqërisë “HEC LASHKIZA” SHPK si dhe çdo të drejtë, interes lidhur me to. V. Sipas Urdhrit Nr.690/9 Akti, datë 08.02.2021, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "BESNIK BAJRAKTARI" SHPK., protokolluar nga QKB me Nr. 1363 Prot., datë 08.02.2021, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e debitorit Shoqeria “Hec Lashkiza” me Nipt L21917008H. Kreditor: Shoqeria “Kelvin Konstruksion” shpk. Objekti: Pagim detyrimi. VI. Sipas Urdhrit Nr.690/46 Akti, datë 14.06.2021, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "BESNIK BAJRAKTARI" SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e debitorit Shoqeria “Hec Lashkiza” me Nipt L21917008H, te vendosur me urdhrin Nr.690/9 Akti, datë 08.02.2021. Kreditor: Shoqeria “Kelvin Konstruksion” shpk. Objekti: Pagim detyrimi.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 27.06.2012
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 322.691.040 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 3% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “HEC LASHKIZA” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 27.06.2012, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "SPARTAKU" shpk dhe "ERPA INVESTMENT" shpk dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentralit Nr. 1, Nr 2 dhe Nr. 3 dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Nr. 1” & “Nr. 2” & “Nr. 3” do të ndërtohen në pellgun ujëmbledhës të përrenjve të Lashkizës, Vilës dhe Shehut, Peshkopi, rrethi Dibër, me këto karakteristika:
Hidrocentrali “Nr. 1” me fuqi të instaluar 3400 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 16.938.216 kWh/vit.
Hidrocentrali “Nr. 2” me fuqi të instaluar 680 kW dhe prodhim vjetor i energjisë elektrike 3.389.591 kWh/vit.
Hidrocentrali “Nr. 3” me fuqi të instaluar 130 kW dhe prodhim vjetor i energjisë elektrike 696.279 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia bashkiake nr 5, rruga "Abdyl Frasheri", EGT Tower, kati 5

Adresa:
Dibër, Zall Dardhë, LASHKIZE, Rruga Rurale Zall dardhë Lashkizë, Km.1, Godina e HEC Lashkizës 1,2

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (27.06.2012)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 16.05.2022
Marreveshje siguruese 14.08.2019
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 08.02.2021
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 14.06.2021
Deklarate noteriale date 18.12.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 16.05.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (13.06.2013)
Kontrate shitje kuotash (27.11.2015)
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -67 765 272,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -32 343 975,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -5 939 324,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 856 506,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -618 392,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 829 343,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -711 725,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -275 375,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:22 553 093,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:17 563 582,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 12 213,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala