Skip to content
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Backa 1, Backa 2, Backa A, Backa B, Backa C

KROI MBRET ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-12 14:15:34

NIPT: L29326401S
Administrator: Flutura Ismaili
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim-Operim dhe transferimi i hidrocentraleve Backa 1, Backa 2, Backa A, Backa B, tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihen financimi, ndërtim vënia në punë, prodhim, furnizimi, transmetimi, shpërndarja dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës konçensionare nr. 1616/374 date 26-06-2012.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: KROI MBRET ENERGJI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 20/07/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ALBA KONSTRUKSION, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.01.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61812013R, me adresë në Tiranë, Rruga Frederik Shiroka, Pallati i ri, Shkalla B, Kati 2, me administrator Atnand Koni. Ortak te vetem te shoqerise Xhavit Ismaili (Sipas të dhënave të QKB deri në datë 12.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.07.2021, terhequr nga QKB ne daten 17.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Xhavit Ismaili, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ALBA KONSTRUKSION. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.07.2021.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 26.06.2012 - Kontrata koncesionare
27.07.2020 -Kontrate shtese per disa ndryshime
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.156.808.769 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 3% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: I. Me anë të kontrates, date 26.06.2012, Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit “Për konçesionet”, i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit):

Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Backa 1”, “Backa 2”, “Backa A”, “Backa B”, “Backa C” dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Backa 1”, “Backa 2”, “Backa A”, “Backa B”, “Backa C” do të ndërtohen në lumin e Staraveckës, rrethii Skrapar. II. Me date 27.07.2020, u nenshkrua kontrata shtese e koncesionit per disa ndryshime ne kontraten e koncesionit te formes “Bot” (Ndertim-Operim-Transferim) per ndertimin e hidrocentraleve “Backa 1”, “Backa 2”, “Backa A”, “Backa B” dhe “Backa C”. Sipas kesaj shtese kontrate do te kete disa ndryshime ne planin e projektit:

Ndryshimi në Nenin 1 dhe Neni 3-( Ndryshim i parametrave hidroenergjitike)
Neni 8, neni 10 - (Detyrimet e Koncesionarit)
Neni 10: Koncesionari merr persipër të vendosë në punë hidrocentralet Backa 1,A,C brenda 6 muajsh nga hyrja ne fuqi e kësaj kontrate shtesë.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kryqezimi i Rrugese Liman Kaba me Prokop Mima, Rezidenca Olimpik, Shkalla nr 3, Kati 2;

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (26.06.2012)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Kontrate shtese per disa ndryshime 27.07.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 17.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2024
Dokumenta Financiare: Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Permbledhje e kostos totale dhe Formulari i sigurimit te kontrates
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -82 992,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -122 244,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -120 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -100 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:89 388 568,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:31 007 126,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani