Skip to content
Ndërtimi i portit të jahteve në Kalanë e Turrës, Komuna Synej, Kavajë.

FINSEC PORT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-27 09:29:22

NIPT: L31909002M
Administrator: Artan Kraja
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të ketë për objekt veprimtarie zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kontratës së konçesionit miratuar me VKM nr. 505 date 30.05.2013 si dhe çdo aktivitet tjetër ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës së konçesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: Finsec Port
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 08.07.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Zvicer, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Fatmir Kuçi, Josef Friedrich Aregger, Denisa Vyshka, MATTHIAS DANIEL DR.FOLDEAK, Rolf Roman Debrunner, Gerold Alexander Auer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 02.03.2018, përmbaruesi gjyqësor privat Shefik Suparaku ka lëshuar urdhërin Nr. 79-06 Regj., datë 23.02.2018, për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit, shoqërisë "FINSEC PORT" Sha, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre, si dhe duke ndaluar kryerjen e çdo veprimi tjeter që mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Aksionet do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë dhe debitori pas regjistrimit të këtij urdhri nuk mund të kryejë asnjë veprim pranë QKB-së. Sekuestro është vendosur për shkak të mos likujdimit të faturave tatimore të shoqërisë Finsec Port sh.a ndaj shoqërisë Victoria Invest sh.p.k.

II. Më datë 30.05.2018, përmbaruesi gjyqësor privat Shefik Suparaku ka lëshuar urdhërin Nr. 79-13 Regj., date 16.05.2018, ku është vendosur heqja e masës së sekuestros konservative nga aksionet/kuotat e subjektit “FINSEC PORT” sh.a (urdhëruar me shkresën tonë Nr.79-06 Regj., datë 23.02.2018), pasi është marrë vendimi i pushimit të ekzekutimit.

III. Më datë 03.10.2018, përmbaruesi gjyqësor privat Shefik Suparaku ka lëshuar urdhërin Nr. 100-05 Regj. datë 28.09.2018, për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit, shoqërisë "FINSEC PORT" Sha, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre. Aksionet do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë dhe debitori pas regjistrimit të këtij urdhri nuk mund të kryejë asnjë veprim pranë QKB-së.

IV. Më datë 12.11.2018, përmbaruesi gjyqësor privat Shefik Suparaku ka lëshuar urdhërin Nr. 100-16 Regj. datë 22.10.2018, për heqjen e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit FINSEC PORT Sha, si dhe mbi të drejtat qeë rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve duke revokuar urdhërin e mëparshëm Nr. 100- 05 Regj. datë 28.09.2018, pasi është marrë vendimi i pushimit të ekzekutimit.

V. Me date 04.09.2019, me ane te Urdhrit Nr.171-01 Regj, protokolluar ne QKB me Nr. 11514 Prot datë 06.09.2019 të përmbaruesit gjyqësor Shefit Shuparaku, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit shoqëria “FINSEC PORT” sha Nipt L31909002M me administrator Artan Kraja.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 23.03.2011
Data e Pranimit: 26.04.2011
Data e Nënshkrimit: 08.05.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 4450000000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera që konçesionari do të riinvestojë në këtë konçesion është 13% e vlerës efektive që do të investohet drejtpërdrejtë në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme. Kjo vlerë do të investohet duke nisur nga viti i 31-të i periudhës konçesionare.
Kosto Konçesionare: Konçesionari detyrohet t’i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesioni të barabartë me 2% të xhiros vjetore (para tatim fitimit dhe duke përjashtuar TVSH-në) që Konçesionari do të grumbullojë nga aktivitetet e kryera në sipërfaqen e portit në kuadër të zhvillimit të konçesionit.
Kosto e Shërbimit: Tarifa e shërbimit është 10 Euro/ditë për 12m gjatësi të mjetit lundrues.
Çmimi i Shërbimit: Shoqëria konçesionare do të aplikojë tarifën prej 10 euro në ditë për çdo 12 metër gjatësi të mjetit lundrues.
Shënime: Shoqëria FINSEC PORT është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare, datë 08.05.2013, e nënshkruar midis Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit dhe shoqërive FINSEC A.G dhe DOBROASTAV A.S. Në vitin 2013 u largua shoqëria DOBROASTAV A.S dhe u shtua shoqëria VICTORIA INVEST.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Ismail Qemali, pallati nr.27, hyrja 1, kati VI, Apartamenti 24

Adresa:
Tirane, Kavaje; Synej, Kalaja e Turres, Njesia Administrative Synej

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë Konçesioni (datë 08.05.2013)
Kontrata shitje aksionesh
Kontratat e shitjes se aksioneve 09.08.2013 dhe 17.07.2013
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.10.2020
Urdher per venien e sekuestros konservative (2018)
Te dhenat per FINSEC AG, Regjistri Tregtar i Zvicres, 20.10.2020
Urdher per vendosjen e sekuestros 04.09.2019
Aneksi III i kontrates se koncesionit - Percaktimet ne harte
Dokumenta Financiare: Akt Themelimi i shoqerise Finsec Port
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Pasqyra financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -18 620 281,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 500 493,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -7 126 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -8 992 633,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 758 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -7 023 167,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 419 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 774 950,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala