Skip to content
Ndërtim, Shfrytëzim dhe Transferim në pronësi të shtetit, të Portit të Jahteve Shëngjin

ALMARINE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-17 15:50:18

NIPT: L61911014C
Administrator: Ramadan Mazreku
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimin e kontratës “Për dhënien me konçesion, të formës BOT (Ndërtim, Shfrytëzim dhe Transferim në Pronësi të Shtetit të Ndërtimit dhe Shfrytëzimit të Portit të Jahteve Shëngjin”, sipas kontratës së konçesionit të lidhur me Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës nr. Prot 2184/7, datë 10.06.2016, bashkëlidhur kontrata e konçesionit e cila do t’i kalohet Shoqërisë ALMARINE në datën e themelimit të saj. Në këtë kuadër, shoqëria ka të drejtë të kryejë të gjitha dhe çdo aktivitet të nevojshëm për realizimin e objektit të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: Almarine
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10.06.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Sllovaki, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 4
Koncesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.06.2016
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 730338000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera që konçesionari do të riinvestojë në këtë konçesion është 5% e fitimit vjetor, e cila do të paguhet pas vitit të pestë të operimit deri në fund të periudhës së konçesionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues 2.2% të xhiros vjetore që konçesionari do të grumbullojë nga tarifat e aplikuara duke përjashtuar TVSH-në. Pas vitit të trembëdhjetë kjo tarifë do të rritet në mënyrë progresive deri në 2.5%.
Kosto e Shërbimit: Tarifat e shërbimit që do të aplikohen nga konçesionari janë të përcaktuara në Aneksin II të kontratës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga "Donika Kastrioti'', Pallati 14, Ap. 4E

Faqja Web:
www.almarine.al

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate Koncesionare (10.06.2016)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.11.2020
Dokumenta Financiare: Akt Themelimi i shoqerise ALMARINE
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike: Formulari njoftimit të fituesit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 412 574,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala