Skip to content
Për ndërtimin e administrimin e Impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë

Integrated Technology Waste Treatment Fier
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-03 15:38:55

NIPT: L62205045F
Administrator: Loran Dusha
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, administrimi, operimi dhe transferimi e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, shitja dhe eksportimi i energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontratë konçesioni si dhe çdo veprimtari tjetër tregtare e cila ka lidhje dhe ushtrohet në ndihmë të objektit të kontratës konçesionare apo projektit në tërësi. Përveç veprimtarisë tregtare që ushtrohen në kuadër të kësaj kontratë, shoqërisë nuk i lejohet të kryejë asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare, përveç rasteve kur kjo shoqëri merr miratimin e shkruar nga Autoriteti Kontraktues. Zhvillimin e veprimtarisë minerare me punime sipërfaqësore dhe nëntokësore. Transport e punë me lëndë plasëse.
Emërtime të tjera Tregtare: Integrated Technology Waste Treatment Fier
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 03.10.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiepri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Koncesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 15.11.2016, është lidhur një marrëveshje siguruese ndërmjet barrëdhënësve, shoqërisë Ndërtim Montimi Patos sh.a, shoqërisë Integrated Technology Services sh.p.k dhe barrëmarrësit Bankës Credins sh.a. Objekti i marrëveshjes është krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për kredinë afatgjatë të akorduar nga Banka Credins për shoqërinë.

II. Sipas kësaj marrëveshje, shoqëria Ndërtim Montimi Patos sh.a dhe shoqëria Integrated Technology Services sh.p.k lënë si kolateral:
i. 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë Integrated Technology Waste Treatment Fier sh.p.k si dhe të drejtave që rrjedhin prej tyre.
ii. Kontratën e konçesionit nr. 5553/5 prot, datë 24.10.2016, lidhur midis shoqërisë Integrated Technology Waste Treatment Fier sh.p.k dhe Ministrisë së Mjedisit me vlerë kontrate 3.763.851.097 lekë (pa Tvsh)/4.516.621.316 lekë me Tvsh.
iii. Kontratën për blerjen e Impiantit të përpunimit të plehrave dhe prodhimi i energjisë në vlerën 15 milionë euro (pa TVSH) lidhur midis shoqërisë Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k dhe shoqërisë shitëse “Energy Recuperator” s.p.a në datë 10.11.2016 me nr. 16-E-005.

III. Me date 20.07.2020, me ane te urdhrit Nr. 379 Regj, Nr. 538 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 6482 Prot date 21.07.2020 lëshuar nga Përmbarues gjyqësor “Gazmo B Guri” , u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Shoqëria “ Integrated Technology Waste Treatment Fier” shpk me Nipt L62205045F me administrator z. Loran Dusha.

IV. Me date 14.08.2020, me ane te Urdhërave Nr.1452 Regj., Nr.1452/5 Prot., 1449 Regj., Nr.1449/5 Prot., 1450 Regj., Nr.1450/5 Prot., 1447 Regj., Nr.1447/5 Prot., 1451 Regj., Nr.1451/5 Prot., 1448 Regj., Nr.1448/5 Prot., datë 13.08.2020, protokolluar nga QKB me Nr.7291 Prot., Nr.7288 Prot., Nr.7289 Prot., Nr.7286 Prot., Nr.7290 Prot., Nr.7287 Prot, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “JUS” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit subjekti “Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L62205045F, për shumën e detyrimeve 2.482.569,4 (dy milion e katerqind e tetedhjete e dy mije e peseqind e gjashtedhjete e nente presje kater) leke.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 05.09.2016
Data e Pranimit: 15.09.2016
Data e Nënshkrimit: 24.10.2016 - Kontrate koncesioni
15.02.2017 - Aneksi IX Ndryshimi i kontrates se koncesionit te formes "BOT"
03.12.2019 - Marrëveshje referuar kontratës së koncesionit të formës "BOT" për ndërtimin dhe administrimin e impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë
11.09.2020 - Marrëveshje referuar kontratës së koncesionit të formës "BOT" për ndërtimin dhe administrimin e impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë (per shtyrjen e afatit me 8 muaj)
Kohëzgjatja(vjet): 6
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Mjedis
Vlera e Investimit(Lekë): 27.359.534 Euro
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë autoritetit kontraktues një tarifë konçesionare prej 3% të të ardhurave vjetore nga aktiviteti ekonomik.
Shënime: I. Shoqëria Integrated Technology Waste Treatment Fier është një shoqëri konçesionare e themeluar për zbatimin e marrvëshjes konçesionare midis Ministrisë së Mjedisit dhe ortakëve Integrated Technology Services dhe Energy 2 s.r.l, më datë 24.10.2016.

Objekti i kontratës:

a. Dhënia me koncesion e Ndërtimit dhe Administrimit të Impiantit të Trajtimit të Mbetjeve Urbane. Autoriteti Kontraktues, nëpërmjet kësaj kontrate dhe në përputhje me kushtet e saj, i jep Koncesionarit të drejtën për
b. Financimin, Projektimin, Ndërtimin dhe Vënien në Punë të Impiantit;
c. Administrimin; Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta Urbane jo te Rrezikshme;
d. Mirëmbajtjes se landfill-it;
e. Grumbullimit dhe përdorimit të mbetjeve për prodhimin e energjisë elektrike dhe
f. Transferimi ne fund te periudhës koncesionare të impiantit të incenerimit nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Rregullimi i marrëdhënieve: mes Autoritetit Kontraktuese dhe koncensionarit lidhet me:

g. marrjen në dorëzim të terreneve mbi të cilat do të ngrihet impianti dhe transferimin në përfundim të koncesionit, tek Autoriteti Kontraktues;
h. kryerjen e punimeve për përgatitjen dhe vënien në siguri të zonës së kantierit për fazat e mëtejshme të realizimit të veprës;
i. realizimin e gjithë punimeve të nevojshme për depozitimin e mbetjeve jo te rrezikshme të ardhura nga të gjithë bashkitë që bëjnë pjesë në Qarkun e Fierit;
j. operimin e impiantit për 6 (gjashtë) vjet;

Vendndodhja e objektit të kontratës: Zona ku do të kryhet ndërtimi përfaqëson fundin e shpatit të fshatit Portëz. Ajo është me reliev të rrafshët me diferencë të vogël kuotash. Lartësia e vendit është variabël nga 55m në 75m mbi nivelin e detit. Kordinatat gjeografike janë: 40°41’55” Veri 19°34’09’’ Lindje.

II. Me date 15.02.2017, u nenshkrua ndryshimi i kontrates se koncesionit te formes "BOT", per ndertimin dhe administrimin e impiantit te mbetjeve urbane te Qarkut Fier dhe prodhimin e energjise. Sipas kesaj marreveshje, do te ndryshohet Aneksi VII, ku përcaktohet Plani dhe Koordinatat e sheshit ku do te realizohej ndërtimi dhe administrimi I impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimit të energjisë.

II. Me date 11.09.2020, u nenshkrua marreveshja referuar kontrates se koncesionit te formes "BOT" per ndertimin dhe administrimin e impiantit te trajtimit te mbetjeve urbane te Qarkut Fier dhe prodhimit te energjise. Sipas kesaj marrreveshje u miratua zbatimi i grafikut te punimeve ne te cilin percaktohen afatet e reja per ndertimin e impjantit te trajtimit te mbetjeve urbane te Qarkut Fier dhe prodhimit te Energjise. Afati i punimeve do te shtyhet me 8 muaj, deri ne 31 mars 2021
Autoriteti Kontraktues: Ministria Infrastruktures dhe Energjise (Me pare Ministria e Mjedisit)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Administrative Nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali", Pallati F&G, Ap.15, Kutia Postare 15

Adresa:
Fier, Mbrostar, Ura Mbrostar, Nr. Pasurie 1, Zona Kadastrale nr. 2636.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akti themelimit te shoqerise Integrated Technology Waste Treatment Fier
Kontrate shitje kuotash 31.10.2016
Kontratë Konçesionare 24.10.2016
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.02.2021
Marreveshje siguruese (15.11.2016)
DSK per Impjantin e trajtimit te mbetjeve urbane te Qarkut Fier
Marrëveshje referuar kontratës së koncesionit të formës "BOT" per impjantin e trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë 03.12.2019
Urdher per venien e sekuestros konservative 13.08.2020
Urdher per venien e sekuestros konservative 20.07.2020
Aneksi IX Ndryshimi i kontrates se koncesionit per Landfilldi e Qarkut Fier
Marrëveshje referuar kontratës së koncesionit të formës "BOT" (per shtyrjen e afatit me 8 muaj), date 11.09.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi Draft Kontrata
Formulari I publikimit te njoftimit te kontrates se nenshkruar - Buletini 14 Nentor 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -100 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -7 265 076,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:407 046 248,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:955 646 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:104 551 420,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2019

Koncesionare të tjera


NOVO SAPAC ENERGIE
Tiranë
HEC HOTOLISHT
Tiranë
ALMARINE
Tiranë
GAMA ENERGY
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala