Skip to content
Përmirësimi i infrastrukturës Arsimore në Bashkinë Tiranë, ne zonen Tirana 1

Shoqëria Koncesionare Z.M.A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 08:56:15

NIPT: L81729026T
Administrator: Endrit Bruci
Objekti i Veprimtarisë: 2.1.Objekti i Shoqërisë është projektimi, financimi, ndërtimi, mobilimi, mirëmbajtja, mbikëqyrja dhe kolaudimi i pesë objekteve arsimore në Zonën Tirana 1, që përcaktohen në Kontratën e Konçesionit me Bashkinë Tiranë ("Projekti"). 2.2. Shoqëria, në mënyrë dytësore dhe jo në mënyrë direkte, dhe sidoqoftë vetëm për të përmbushur objektin tregtar të Shoqërisë, mund të kryejë çdo veprimtari tregtare, industriale, financiare dhe transaksione në lidhje me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të cilat do të konsiderohen si të nevojshme dhe të domosdoshme nga administratorët për përmbushjen e objektit të Shoqërisë. 2.3. Shoqëria mund të ushtrojë aktivitete të tjera ndihmëse ose të lidhura duke përfshirë importin dhe eksportin, si dhe të gjitha aktivitetet e nevojshme dhe të domosdoshme për të përmbushur objektin e Shoqërisë në përputhje me ligjin.
-------------
Kategoria: Sektori i Arsimit
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Shoqëria Koncesionare Z.M.A
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 22/05/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 201 200 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ZENIT&CO, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.03.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K61731002D, me adresë në Tiranë, Rruga "Myrteza Topi", Nd. 18, Ap. 38, me administrator Arqile Peri dhe Yzeir Miraka, me ortak te vetem Luiza Tarba (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18/02/2023)

AGI KONS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.02.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K21622001M, me adresë në Tiranë, Farkë, Kodra e Diellit 2, Kompleks Hotelerie me struktura 2.3 dhe 5 kate, me dy kate nen toke, Nr. pasurie 51/256, me administrator Alban Çinari dhe ortak te vetem Gentjan Sula (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18/02/2023)

MET-ENGENEERING, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.08.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L52025007R, me adresë në Tiranë, Rruga Unaza e Re, Godinë banimi dhe shërbimi, njësia II 04, me administrator dhe ortak te vetem Gazmend Metohu (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18/02/2023).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.03.2021, terhequr nga QKB date 18.02.2023, Pronar perfitues i subjektit, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Elvis Sula, shtetas shqiptar, i datelindjes 1977, pronar perfitues per 86.95% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te AGI KONS. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.05.2018 (Te dhenat per pronaret perfitues nuk jane te perditesuara me ndryshimet e ortakeve ne shoqerine AGI KONS)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 18.04.2019, u nenshkrua marreveshja siguruese Nr. 988 Rep. Nr. 216 Kol, ndermjet Shoqeria Koncencionare ZMA (kredimarres), dhe Raiffeisen Bank (barremarres), shoqeria “Zenit&Co”shpk, shoqeria “Agi Kons”shpk, shoqeria “Met Engeenering” shpk (barredhenes) ku si objekt i kontrates eshte krijimi i nje barre siguruese 100% te kuotave te kapitalit qe shoqerite “Zenit&Co”shpk, shoqeria “Agi Kons”shpk, shoqeria “Met-Engeenering”shpk, zoterojne ne shoqerine “Z.M.A” shpk, me te cilat sigurojne pagesen, shlyerjen dhe permbushjen e te gjithe detyrimit te siguruar te kredimarresit ndaj barredhenesit / kredidhenesit.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 08.01.2018
Data e Pranimit: 15.02.2018
Data e Nënshkrimit: 17.10.2018
Kohëzgjatja(vjet): 7
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Zhvillim urban
Vlera e Investimit(Lekë): 2.364.096.027 Lekë (pa TVSH)
Shënime: I. Më datë 03.11.2017, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Bashkia Tiranë kanë shpallur njoftimin për dhënien me konçesion të projektimit, financimit, ndërtimit, mobilimit, mirëmbajtjes, mikëqyrjes dhe kolaudimit të pesë objekteve arsimore në Zonën Tirana 1.
Kostoja e vlerësuar e projektit njëkohësisht fond limit për këtë tenderim është 1.940.859.276 (një miliard e nëntëqind e dyzetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH.
Forma e kontratës: Konçesion/Partneritet Publik Privat (PBOTM).
Burimi i financimit: Bashkia Tiranë dhe Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë (Autoriteti Kontraktor).
Për Zonën Tirana 1 janë parashikuar gjithsej 5 shkolla. Autoriteti Kontraktor do të ofrojë një sipërfaqe prej 27 936 metra katrorë vendosur përkatësisht: Tre objekte arsimore janë vendosur në njësinë Administrative 11 dhe dy objekte arsimore në njësinë Administrative nr. 9.

Kompania Konçesionare që do të krijohet pas lidhjes së kontratës së Konçesionit do të shlyhet tërësisht (likuidohet) për totalin e shumës së investuar (shpenzuar) në një periudhë kohore prej 7 vitesh nga data e dorëzimit të objekteve duke i përllogaritur edhe një rimbursim për marzh fitimi në masën 6.28% në vit. Konçesionari do të përballojë me të ardhurat e veta të gjithë investimin për projektimin ndërtimin mobilimin pajisjen me laboratorë, mirëmbajtjen, mbikëqyrjen dhe kolaudimin si dhe vënien në funksion të tyre.
Objektet arsimore duhet të ndërtohen si dhe të jenë funksionale në një afat kohor prej 18 (tetëmbëdhjetë) muaj nga data e lidhjes së kontratës.
Pas ndërtimit dhe vënies në funksion të objekteve arsimore, konçesionari/PPP do të mirëmbajë objektet për një periudhë 7 (shtatë) vjeçare.
Pas përfundimit të ndërtimit, Autoriteti Kontraktor do i paguajë konçesionarit/PPP një shumë të caktuar vjetore deri në përfundim të plotë të shumës së investuar.

II. Më datë 08.01.2018, u mbajt procedura konkurruese për projektimin, financimin, ndërtimin, mobilimin, mirëmbajten, mbikëqyrjen dhe kolaudimin e pesë objekteve arsimore në zonën Tirana 1, ku kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

a) Operatori Ekonomik “SENKA” shpk. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ofertë
b) Operatori Ekonomik “FILIPPETI s.p.a”. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ofertë
c) Operatori Ekonomik “Bruçi” shpk NUIS - J61826102J. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik: 1.793.353.970 ( një miliard e shtatëqind e nëntëdhjetë e tre milion e treqind e pesëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH
d) Bashkimi i Operatorëve Ekonomik J.V “AGI KONS” shpk & “MET ENGENEERING” shpk & “ZENIT&CO” shpk NUIS- K21622001M; NUIS-L52025007R; NUIS-K61731002D. Oferta e paraqitur nga Bashkimi i Operatorëve: Oferta ekonomike për projektimin, ndërtimin, mobilimin dhe mbikëqyrjen 1.600.861.766,83 (një milliard e gjashtëqind milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje tetëdhjetë e tre) lekë pa TVSH. Oferta ekonomike për mirëmbajtjen deri në fund të kontratës 339.760.806 (treqind e tridhjetë e nëntë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë e tetëqind e gjashtë) lekë pa TVSH. Oferta ekonomike për marzhin e fitimit 6.28% (gjashtë presje njëzet e tetë përqind)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem:

- Operatori Ekonomik “SENKA” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Ofertës Financiare sipas Shtojcës 1 kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, e dokumenteve standarte të konçesionit për këtë proçedurë.
- Operatori Ekonomik “FILIPPETI” S.P.A. s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Ofertës Financiare sipas Shtojcës 1, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, e dokumenteve standarte të konçesionit për këtë proçedurë.
- Operatori Ekonomik “BRUÇI” shpk nuk zotëron kapacitet të mjaftueshëm teknik për sa i përket Përvojës së suksesshme në realizimin e Kontratave në Ndërtim, në mirëmbajtje, c. në Projektim, në Furnizimin dhe vendosjen e mobiljeve, orendi dhe paisjeve laboratorike) për të realizuar kontratën për këtë proçedurë Konçesioni/PPP duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional, pika 2.3 gërma a,b,c,d, çka bie në kundërshtim me pikën 1 gërma (b) të nenit 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik”.

III. Më datë 15.02.2018, Bashkia Tiranë lajmëron se oferta e paraqitur më datë 08.01.2018 nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “AGI KONS” shpk & “MET ENGENEERING” shpk & “ZENIT&CO” shpk, për marrjen me konçesion/PPP të objektit “Për Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës “Për Projektimin, Financimin, Ndërtimin, Mobilimin, Mirëmbajtjen, Mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e pesë objekteve arsimore në Zonën Tirana 1” është pranuar.

IV. Shoqëria Konçesionare Z.M.A është një shoqëri e krijuar për zbatimin e kontratës konçesionare të datës 17.10.2018, të nënshkruar ndërmjet Bashkisë Tiranë, Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë (si Autoritet Kontraktues) dhe bashkimi të përkohshëm ekonomik të shoqërive “AGI KONS” shpk & “MET ENGENEERING” shpk & “ZENIT&CO” shpk. Lloji i kontratës është “PFNM” (Projektim, Financim, Ndërtim, Mirëmbajtje dhe Transferim). Objekti i kësaj kontrate është Projektimi, financimi, ndërtimi, mobilimi, mirëmbajtja, mbikëqyrja si dhe kolaudimi dhe mirëmbajtja gjatë kohëzgjatjes së konçesionit për 5 (pesë) objekte arsimore (shkolla të reja) të tipologjive që përcaktohen në këtë kontratë në Aneksin 1 të saj, me vendndodhje në Zonën Tiranë 1, sipas kushteve dhe termave të kontratës së konçesionit, si dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë; Bashkia Tiranë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Unaza e Re, njësia II 04, nr. pasurie 440/142, ZK 2679

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.02.2023
Statuti i shoqerise koncesionare
Kontrata koncesionare 17.10.2018
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 10.09.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 18.02.2023
Aneks 1
Aneks 3
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i shpalljes se kontrates
DSK per permiresimin e infrastruktures arsimore ne Bashkine e Tiranes (Formulari)
Formulari i njoftimit te fituesit 15.02.2018
Vendim I Keshillit Bashkiak Nr. 81, date 26.07.2017 (Njoftimi)
VKM nr. 353, date 19.4.2018 (Njoftimi)
Studim Fizibiliteti-Formulari
Shtojce per shtyrje afati-Formulari
Shtojce per korigjim lapsusi-Formulari
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 36 222 545,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 061 474,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 103 559,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 748 970,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -25 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:388 703 478,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:657 492 301,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:403 838 524,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:281 082 737,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani