Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 726

PRAX ALBANIA

L71409020A
(Import, eksport, perpunim, transport, depozitim dhe tregtim me shumice e pakice te hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre si per shembull por pa u kufizuar tek diesel, benzine, vajra, mazut, solar, bitum, )

Tirane ALL

FEXOL OIL

L71414031Q
(Nafte dhe Produkte Petrokimike. Refineri, proces të thellë dhe të pastër të naftës së papërpunuar, Tregtisë e hidrokarbureve ndryshme të tilla si naftë, benzinë, diellore, bitum, gaz, dhe të tjer)

Tirane ALL

BURSA SHQIPTARE E TITUJVE ALSE

L71928011S
(Kryerja e aktivitetit te burses se titujve per te gjithe tituj dhe instrumenteve te tjera financiare, te parashikuar sipas Ligjit per Titujt dhe ne perputhje me licencen e dhene nga AMF-ja, me perjashtim te )

Tirane ALL

ILIRIA HOLDING

J72118010F
(Ne fushen e investimeve per objektet e rendesishme te Republikes se Shqiperise ne fusha te ndryshme te ekonomise duke perfshire nxjerrjen,perpunimin dhe shitjen e mineraleve si dhe ne turizem.Kryerja e trans)

Tirane ALL

ALB INTERNATIONAL NEW DIMENSIONS

L12119011O
(Zbatimi i teknologjive me te reja per prodhimin,transmetimin dhe tregtimin ne vend dhe jashte te energjise elektrike dhe termike, nga cdo burim i paster energjie, i njohur ose i ri.Shfrytezimi i ujit te deti)

Tirane -7863239 ALL

ALBVUI

L51323010L
(Projektimi, ndertimi, zbatimi dhe mirembajtja e impjanteve elektromekanike civile dhe industriale te tensionit te larte, te mesem dhe te ulet; Projektimi, ndertimi, zbatimi dhe mirembajtja e impjanteve termi)

Tirane -3275438 ALL

NEMA GLOBAL ALBANIA GROUP ( ish "HIGH-TECH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION")

L01922004V
(Tregtim me shumicë dhe kapicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante të llojeve të ndryshme të perpunuara dhe të paperpunuara.Tregtim(import eksport me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe vajr)

Tirane ALL

SKY AR GENERAL CONSTRUCTION ( ish ""SKY ALBSLO GROUP" - SHA"")

L21919501O
(Projektimi dhe ndërtimi i objekteve të ndryshme civile, industriale dhe të infrastrukturës, ndërtime dhe projektime të objekteve të ndryshme industriale, civile, infrastrukturore, energjetike etj, tre)

Durres -1450298 ALL

SIRMA

L71417028L
(Shoqeria do te kryeje aktivitet ne fushen e dizenjimit, zhvillimit, marketingut, shitjeve, implementimit, trajnimit, testimit dhe suportit te produkteve softuerike dhe zgjidhjeve TIK te integruara, perfshire)

Tirane ALL

VELLEZERIT AGALLIU 20

M07214203A
(Tregtim me shumice i makinerive e veglave te punes. Tregti me shumice i vajrave lubrifikante, naftes, import eksport i tyre. Tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore, mat)

Vlore ALL

B - JERA

L71417501R
(Tregtimi me shumice i naftes, gazit, nenprodukteve, perfshire ato bio, si dhe lende djegese, duke perfshire gjithashtu si me poshte vijon: tregtimi me shumice i naftes bruto e nenprodukteve te saj te kategor)

Durres ALL

ALIND & KRAJA

L21513005U
(Ngritja e institucioneve studimore, kerkimore-shkencore dhe laboratorike ne funksion te objektivave te shoqerise.Promovimi shkencor dhe tregtar i prodhimeve vendase farmaceutike, agrobujqesore dhe ushqimore )

Tirane -4425474 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

NARDI PETROL

L29414501N
(Import-eksport,transport,tregetim me shumice e naftes bruto,gazit natyror,gazit te lengshem,i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine,benzine avionesh,gasiol,vajguri ndriçues,vajguri avionesh,aroma)

Memaliaj 10196444 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PORTO ROMANO OIL(PRO sh.a) (Ish PORTO ROMANO OIL)

K61330501I
(Import-eksport,tranzitim,perpunim,transport,tregeti me shumice i naftes gazit dhe n/produkteve. Hapje e agjensive doganore per llogari te vet dhe per te trete. Veprimtari sherbimi qe lidhen me studimin, projekt)

Durres 90848251 ALL

INBI

L31322021T
(Prodhimi i bitumit nga nafta bruto, si dhe nenproduktet qe dalin gjate prodhimt te bitumit. Tepricat e nenprodukteve te naftes, pas plotesimit te kerkesave teknologjike, do te trajtohen per procese teknologjike)

Durres -153440 ALL

Virtus Lending (ish "Mogo Albania")

L71528013A
((1) Objekti i Shoqerise do te jete kryerja e aktiviteteve financiare jo-banke, ne Shqiperi dhe jashte saj, ne perputhje me legjislacionin bankar te zbatueshem dhe rregulloret e autoriteteve pergjegjese per m)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TENDENCE 3A

L21422007J
(Import - eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te automjeteve te çdo lloji. Import - eksport dhe tregtimin e pjeseve te kembimit te çdo lloj automjeti si dhe kryerjen e servisit e riparimin tyre . Maga)

Tirane 19087832 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AutoAsja (ish "ASJA")

K91322024C
(Tregtim me shumice dhe me pakice i vajrave lubrifikante, baterive, filtrave, pjeseve te nderrimit. Prodhimi dhe tregtimi i vajrave lubrifikante. Kryerjen e sherbimit te riparimit te gjitha mjeteve motorike. )

Tirane 15574914 ALL

MOTOREX

K61508501T
(Tregti vajrash lubrifkant, shumice e pakice, prodhim material, inerte, punime dheu, metalike, ndertime civile dhe ekonomike, eksport import me shumice e pakice e mallrave industriale, ushqimore, bujqesore, b)

Durres 679574 ALL

SATELIT + SH.A.

K42317010E
(Shtija dhe blerja e te drejtave televizive, filmave, programeve, cikleve, aktiviteteve te ndryshme sportive, publicitet dhe marketing ne fushen e reklamave, te auditimit spoteve publicitare, publikim, prodhi)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni