Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 725

SATELIT + SH.A.

K42317010E
(Shtija dhe blerja e te drejtave televizive, filmave, programeve, cikleve, aktiviteteve te ndryshme sportive, publicitet dhe marketing ne fushen e reklamave, te auditimit spoteve publicitare, publikim, prodhi)

Tirane ALL

DURRËS MARINA

M31423504A
(Qellirni i vetemi i Shoqerise eshte te ushtroje Biznesin (qe nenkupton zhvillimin e nje rezorti te pasurive te paluajtshme te nje niveli te klasit boteror per perdorime te ndryshme si edhe te marines ne Terr)

Durres ALL

MEDIA 99

K21817006K
(Veprimtaria radiotelevizive private kombetare dhe lokale ku perfshihen prodhimi.transmetimi,ritransmetimi i programeve dhe informacioni te cdo lloji me ane te zerit,figures,sinjaleve te koduara,shkrimit te d)

Tirane ALL

NORD GAZ AL

M37706503T
(Transportimin , depozitimin e naftes brut, gazit dhe nenprodukteve e tyre, gazeve teknologjike industriale, si dhe biokarbureve. Projektimi ndertimi dhe perdorimi i impianteve teknologjike industriale per ri)

Lezhe ALL

Wise HR Recruit your future

M31509001Q
(Sherbime rekrutimi dhe punesimi per brenda dhe jashte vendit. Agjensi rekrutimi stafi ne kroçiere.Formim profesional (trajnime dhe kurse profesionale). Konsulence dhe asistenece per studime jashte vendit, k)

Tirane ALL

PETROL GAZ

J83113625U
(Import-export,tregtim me shumice e pakice te hidrokarbureve,te gazit te lenget,servis per paisjet e gazit,prodhim bombula gazi.)

Dropull ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PLUS COMMUNICATION (ish "MOBILE 4 AL")

K91811014B
(Shoqëria ka për objekt dhënien, në çfarëdolloj forme, e shërbimeve të konsulencës dhe asistencës (qoftë edhe me natyrë administrative) ndaj të tretëve. Në veçanti, Shoqëria mund të ushtrojë)

Tirane 244714000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INTER-GAZ SHA (ish "INTER GAZ-SH.A."; ish "INTER-GAZ")

K21916802B
(Tregti me shumicë i gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre, përpunim, përzierje, prodhim i gazit GLN, depozitimin e tyre me shumicë e pakicë, shitjen, dhënien me qera të depozitave, etj. Objekti i)

Durres 40627573 ALL

"PEGASOS"

K91816015L
(Veprimtari ne fushen e prodhimit dhe te tregtimit me shumice e pakice brenda dhe jashte vendit,te artikujve te ndryshem prej druri, lende e pare per to,metalike e plastike, eksport-import i mallrave te ndrys)

Tirane ALL

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME BERAT SH.A

M23511002O
(a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsurnatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses )

Berat ALL

EGNATIA GROUP (ish "EGNANTIA GROUP")

K33315201I
(Imp-Eksport Tregetim Pije Alkolike..etj.Te ushtroje veprimtari private ne sferen ndertimore te projektimit dhe te zbatimit sipas kategorive te percaktuara ne licensen e leshuar dhe konkretisht si me poshte: )

Tirane -63880844 ALL

IdentiTek

M31613043O
(1.Objekti i Shoqërisë është kryerja e shërbimit kundrejt pagesës, të prodhimit dhe shpërndarjes së: a) letërnjoftimit elektronik dhe pasaportës biometrike (të zakonshme, të shërbimit dhe diplom)

Tirane ALL

CE2 DEBT COLLECTION (ish "ALBANIAN MIDSTREAM PIPELINE")

L11628012L
(Ofrimi i sherbimeve te specializuara per mbledhjen e te gjitha detyrimeve te prapambetura qe personat fizike dhe juridike i detyrohen paleve te treta per llogari te ketyre te fundit.Mbledhja e kredive te llo)

Tirane ALL

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Shkodër (ish "SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME QARKU SHKODËR SH.A")

M37819701O
(a) Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij; b) Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e)

Malesi e Madhe ALL

IVAN OIL ( shoqeria e perthithur "IDI OIL")

L81920001S
(Tregtimi me shumice i karburanteve te ndryshme, naftes dhe nenprodukteve te saj si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje dhe pajisjeve te lidhura me to etj. Blerja, importimi, shitja e n)

Tirane ALL

REFRAKTARE SHA (ish "Prodhime Refraktare")

J62903317E
(Veprimtari prodhuese refraktare e qeramike, ndertimore, inerte, mineralogjike, konstruksione metalike, pajisje makineri duke perdorur burimet e brendshme dhe ato te jashte vendit.Veprimtari ndertimi duke per)

Elbasan -9580283 ALL

BRRUT - OIL SH.A

M31627508L
(-Krijimi, instalimi dhe venia në shfrytëzim sipas kushteve teknike të impianteve, stacioneve, reparteve, linjave për tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashtë vendit; -import-eksport dhe tregti me shum)

Durres ALL

EUROPETROL GROUP

L81925022T
(Perpunimi, rafinimi, transporti dhe tregetimi me shumice e pakice, i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj. Tregetim me shumice dhe pakice i hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre, Import-eksport i hidro)

Tirane ALL

FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL

L81530016L
(Aktiviteti i Shoqërisë do të konsistojë në: furnizimin me energji elektrike të klientëve fundorë që veprojnë në treg të rregulluar të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi, ofrimin dhe sigurimin)

Tirane ALL

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES

L81530018E
(Aktiviteti i Shoqërisë do të konsistojë në: shpërndarjen e energjisë elektrike, ndërtimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike për sigurimin e energjis)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni