Skip to content

PLUS COMMUNICATION (ish "MOBILE 4 AL")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-05 14:20:27
JSON

NIPT: K91811014B
Administrator: Matilda Shehu
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt dhënien, në çfarëdolloj forme, e shërbimeve të konsulencës dhe asistencës (qoftë edhe me natyrë administrative) ndaj të tretëve. Në veçanti, Shoqëria mund të ushtrojë, por pa u kufizuar në to, aktivitete të tilla sa më poshtë. Asistencë dhe konsulencë kundrejt individëve, subjekteve juridike, organizatave dhe institucioneve shqiptare, të huaja dhe ndërkombëtare për aktivitete në fushën e biznesit, taksave, doganave, komunikimeve dhe sistemeve multimediale, industriale, tregtare, shitblerje pasurie të paluajtshme dhe financiare. Konsulence financiare dhe konsulence tregtare. Shoqëria mundet, por jo në mënyrë mbizotëruese, të krijojë pengje, të japë dorëzani, të vendosë hipotekë dhe përgjithësisht të ofrojë garanci personale dhe/ose reale edhe në favor të të tretëve ose të zotërojë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, interesa në ente, në shoqëri apo ndërmarrje, në Shqipëri ose jashtë saj, si dhe të marrë pjesë në konsorciume dhe joint venture. Shoqëria mund të kryejë, në mënyrë jo mbizotëruese, për llogari të të tretëve, transaksione me objekt pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme (duke përfshire, shitje, blerje, marrje dhe dhënie me qera), transaksione tregtare dhe financiare të çdo natyre, duke përjashtuar këtu çfarëdolloj aktiviteti tjetër të ndaluar shprehimisht nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, për arritjen e qëllimeve të saj si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë dhe që nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: PLUS COMMUNICATION
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 10/06/2009
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Austri, Maqedoni
Kapitali Themeltar(Lekë): 266 430 050,00
Numri i pjesëve: 225 788 185
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “EURO-ALBA-EA”, është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë me datë 20/12/1993, me NIPT J81503012D, me seli qendrore në Tirane Rruga Sheshi Hari Trumen, ndertesa 3, Hyrja 1, kodi postar 1016 dhe me administrator dhe ortak të vetëm Gazmen Neza. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 31.03.2023)

II. “Alba-Trade Handeks”, është shoqëri e themeluar sipas legjislacionit Austriak, me numër regjistrimit FN261598Nd, me seli ligjore në Schwarzenbegstrabe 1-3, 1010 Vien (Austri), e përfaqësuar nga Znj. Edlira Muka. (Sipas kontratës së transferimit të pjesëve të kapitalit datë 03.06.2016)

III. “"ENERGYSOLUTION"”, është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë me datë 20/12/2005, me NIPT K66311001I, me seli qendrore në Tirane Njesia bashkiake nr.7, Rruga Frederik Shiroka, Pallati nr.1, Shkalla 4, Zona Kadastrale 8210, Nr.Pasurie 5/269+4-39, dhe me administrator dhe ortak të vetëm Saimir Shehu. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 31.03.2023)

IV. “Albanian Distribution & Development”, është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë me datë 19/12/2001, me NIPT K21308001C, me seli qendrore në Tirane Kashar Rruga Dhaskal Tod'hri, Nr. 35. Kashar. Tirane, dhe me administrator Xhafer Xhako. Ortaku i vetëm i shoqërisë është Agim Zeqo. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 31.03.2023)

V. “Telekomi i Kosovës SH.A.”, eshte nje shoqeri aksionere, e themeluar me date 28/06/2005, ne Republiken e Kosoves, me seli ne Dardania, Prishtinë, Kosovë, me NIPT 811288001 dhe numer biznesi 70280741; me administrator Burbuqe Hana. Shoqëria është nën pronësinë e Qeverisë së Republikës së Kosovës. (Sipas te dhënave te Agjensisë se Regjistrit të Bizneseve në Kosovë (ARBK), date 31.03.2023)

VI. “UNION GRUP”, është shoqëri aksionere, e themeluar sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë me datë 25/05/2001, me NIPT K61527801R, me seli qendrore në Tirane Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, nr.32, kati 3, 1019, dhe me administrator Edmond Leka dhe Niko Leka. Aksionerët e shoqërisë janë Edmond Leka dhe Niko Leka me nga 35% të askioneve; Gjergji Misha, Eduard Shima dhe Varuzhan Piranjani me nga 10% të askioneve. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 31.03.2023)

VII. “Aci Mobile”, është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë me datë 04/09/2001, me NIPT K12120003E, me seli qendrore në Tirane Njesia bashkiake nr 5, rruga Nikolla Tupe, pallati 15/3, kati i peste, dhe me administrator Dritan Aga. Ortaku i vetëm i shoqërisë është shoqëria “Albania Allinvest Capital”. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 31.03.2023)

VIII. “JON INVESTMENT”, është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë me datë 12/10/2010, me NIPT L02214031F, me seli qendrore në Tirane Ish Fabrika e Ambalazh Qelqit, Kombinat, Tirane, dhe me administrator dhe ortak të vetëm Vllasi Dollani. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 31.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 04.06.2021, terhequr nga QKB date 31.03.2023, Pronar perfitues te subjektit “PLUS COMMUNICATION”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper eshte:

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues prej 31.83% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 22.07.2016.

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Genti Laci; Nusret Emurlai; Xhafer Xhako
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me datë 21.12.2009, me vendim të asamblesë së përgjithshme të shoqërisë, u miratua nënshkrimi i 20.000.000 (njëzet milion) obligacioneve të konvertueshme me një vlerë nominale prej 1 (një) euro secila. Obligacionet e konvertueshme do të mbartin një interes vjetor të barabrtë me 0.5% dhe raporti i konvertimit do të jetë 1 (një) aksion për çdo 1 (një) obligacion.

II. Me datë 14.10.2015, në bazë të Marrëveshjes Siguruese të lidhur midis “Bankës së Tiranës” (Barrëmarrës) dhe Armando Duka (Barrëdhënës), barrëdhënësi i jep barrëmarrësit një barrë siguruese mbi 4.896.413,13 (katër milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e trembëdhjetë pikë trembëdhjetë) aksione, të zotëruara nga Armand Duka në kapitalin e shoqërisë PLUS COMMUNICATION.

III. Me datë 15.10.2015, në bazë të Kontratës së Pengut Nr.2341 Rep., Nr.4010 Kol, lidhur midis “Raiffeisen Bank” sh.a (Pengmarres/Kredidhenes) dhe EURO-ALBA-EA (Kredimarres/Pengdhenes), shoqëria EURO-ALBA-EA jep peng në favor të “Raiffeisen Bank” sha, në mënyrë të pakthyeshme mbi kuotat e pjesmarrjes në shoqërin “PLUS COMMUNICATION” dhe te drejtat e lidhura mbi to.

IV. Me datë 24.10.2017, në bazë të Urdhrit Nr.842 Regj., lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Power and Justice” sh.p.k., u urdhërua: Bllokimi i aksioneve prej 4.18% qe zoteron pala debitore, shoqeria Aci Mobile sh.p.k me NUIS (NIPT) K12120003E ne shoqerine PLUS COMMUNICATION sh.a me NUIS (NIPT) K91811014B me qellim mostjetersimin e tyre.
Kreditori: Raiffeisen Bank; Objekti: Kthim Shume (Kredi Bankare).

V. Me datë 18.05.2023, në bazë të urdhrit nr. 429 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.11253 Prot datë 19.05.2023, lëshuar nga Përmbaruese Gjyqësore private Najada Beqaraj, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore në rastin kur ësjtë 100% aksioner dhe vetëm në pjesën takuese të debitorit në rastet kur nuk është aksioner I vetëm për debitorin Ahmet Muça si më poshtë: Shoqëria “PLUS COMMUNICATION” SHPK NUIS K91811014B, aksioner Ahmet Muça ( sekuestro vetëm në pjesët takuese të palës takuese të palës debitore pra vetëm aksionet e debitorit Ahmet Muça).
Ndryshime
Shënime: I. Kapitali i shoqërisë në datën 21.12.2009, pas zmadhimit u bë 28.000.000 (njëzet e tetë milion) euro, por është konvertuar në lekë sipas kursit zyrtar të këmbimit të datës së miratimit të vendimit 21.12.2009, 136.28 ALL/EUR.

II. Lista e aksionerëve përbëhet nga 8 (tetë) subjekte juridike dhe 153 (njëqind e pesëdhjetë e tre) individë. Në pasaportë, lista e aksionerëve shfaqet në renditje nga aksioneri me pjesmarrjen më të lartë në kapitalin e shoqërisë. Duke qenë se lista është e gjatë, në pasaportë nuk shfaqen 12 aksionerë, me pjesmarrjen më të ulët në kapital, konkretisht:

1. Juliana Agolli (0.0015%)
2. Migena Nuhu (0.0015%)
3. Regi Meça (0.0015%)
4. Shpresa Xhebrahimi (0.0015%)
5. Elson Spahiu (0.0014%)
6. Renildo Durmishi (0.0014%)
7. Rozeta Hysi (0.0014%)
8. Elida Pasha (0.0013%)
9. Zhaklina Skendaj (0.0013%)
10. Inida Hashorva (0.0013%)
11. Vera Qordja(0.0012%)
12. Vjola Bozo (0.0012%)


III. Kompetencat e Administratorit:
a- nenshkruaje, perfaqesoje shoqerine para te gjithe organeve administrative dhe shteterore, vendore, institucioneve publtke dhe private, subjekteve private duke perfshire me qellim listues dhe jo shterues sa me poshte: perfaqesimin e shoqerise prane zyres se taksave dhe tatimeve, doganave dhe organeve administrative si dhe administrates lokale, autoriteteve publike, lokaie dhe institutit te sigurimeve shoqerore, zyres se punes si dhe nenshkrimin dhe paraqitjen e deklarateve te te ardhurave, atyre doganore, deklarim TVSH, si dhe cdo deklarate tjeter si duke ngritur pretendime, ankime, kerkese padi dhe/ose pretendime kundrejt masave te vendosura nga autoritetet dhe zyrat e lartpermendura, duke nenshkruar dokumentet perkates duke perfshire te gjitha pagesat perkatese.
b- te kryeje te gjitha pagesat lidhur me raportet e shoqerise me institucionet e taksave dhe te tatimeve, autoriteteve doganore dhe administrative te shtetit shqiptar si dhe prane cdo institucioni tjeter shteteror, publik apo privat.
c- te punesoje dhe largoje nga puna punonjes te shoqerise, te punesoje punonjes me kohe te pjesshme apo te lidhe kontrata sherbimi ne funksion te veprimtarise se shoqerise dhe nevojave te saj deri ne maksimumin prej 10,000 EUR ne vit
d- te nenshkruaje mandate konsulence e bashkepunimi me te trete deri ne shumen vjetore 10.000,00 (dhjete mije) Euro kumulative;
e- te nenshkruaje kontrata te reja qiraje lidhur me pasun te paluajtshme vetem per efekt te vendosjes se m zyrave/magazinave te kompanise.
f- kryeje cfaredolloj akti tjeter (qe nuk hyn ne kompetencat e Keshillit te Administrimit ose qe nuk eshte perjashtuar shprehimisht) nepermjet te citit Shoqeria merr persiper detyrime vjetore qe nuk mund te tejkalojne shumen prej 10.000,00 (dhjete mije ) Euro kumulative;
g-te kryeje cfaredolloj veprimi me ilogarite bankare te Shoqerise duke perfshire te gjitha llojet e pagesave. te cilat do te kryhen vetem me firmen e saj; h- te nenshkruaje, modifikoje dhe/ose zgjidhe cdo lloj marreveshje deri ne shumen prej 10.000,00 (dhjetemije) Euro secila per, shitje, tregtim, qira sendesh te luajtshme (pajisje, materiale, produkte, makineri, software etj), sherbime duke perfshire ato me furnizuesit;
I- te nenshkruaje, modifikoje dhe/ose zgjidhe cdo lloj marreveshje, pasi te kete marre aprovimin e Keshillit te Administrimit per marreveshje mbi shumen prej 10.000,00 (dhjetemije) Euro secila per blerje, shitje, tregtim, qira sendesh te luajtshme (pajisje, materiale, produkte, makineri, software etj), sherbime duke perfshire ato me furnizuesit;
J-te kryeje veprime te administrimit te zakonshem per qellimet e veprimtarise se shoqerise: te nenshkruaje ne emer te shoqerise te gjitha shkresat dalese, pergjigjet dhe korrespodencen lidhur me institucione te ndryshme, shoqeri apo individ; nenshkruaje kontrata per furnizimin me uje, energjie elektrike, gaz, telefon, sherbime dhe utilitete te tjera; te konfirmoje apo te kerkoje konfirmimin e deklaratave te gjendjes se llogarise me bankat, furnizuesit, klientet etj.
k- te kryeje cdo detyre tjeter e cila nuk eshte cituar me siper dhe nuk perfshihet ne kompetencat e Keshillit te Administrimit.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga ''Reshit Collaku'', P. Shallvare, Sh.7,K.4,Ap.97, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 31.03.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë për Shitjen e Pjesëve të Kapitalit datë 26.06.2009
Kontratë për Shitjen e Pjesëve të Kapitalit datë 08.07.2009
Kontratë Shitje e Pjesëve të Kapitalit datë 12.01.2010
Kontratë për Shitjen e Pjesëve të Kapitalit datë 10.02.2010
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, transferim respektiv kapitali datë 29.04.2010
Kontratë për Shitjen e Pjesëve të Kapitalit datë 24.05.2010
Kontratë Ekzekutimi e Shitblerjes së Pjesëve të Kapitalit datë 21.07.2010
Kontratë Ekzekutimi i Shitblerjes së Pjesëve të Kapitalit datë 16.08.2010
Kontratë Shitblerje e Pjesëve të Kapitalit datë 25.08.2010
Kontratë Shitblerje e Pjesëve të Kapitalit datë 20.09.2010
Kontratë Ekzekutimi i Shitblerjes së Pjesëve të Kapitalit datë 01.10.2010
Kontratë Ekzekutimi i Shitblerjes së Pjesëve të Kapitalit datë 08.10.2010
Kontratë Ekzekutimi i Shitblerjes së Pjesëve të Kapitalit datë 06.10.2010 (a)
Kontratë Ekzekutimi i Shitblerjes së Pjesëve të Kapitalit datë 06.10.2010 (b)
Kontratë Shitje e Pjesëve të Kapitalit datë 08.10.2020
Kontratë Shitblerje e Pjesëve të Kapitalit datë 18.10.2010 (a)
Kontratë Shitblerje e Pjesëve të Kapitalit datë 18.10.2010 (b)
Kontratë Ekzekutimi i Shitblerjes së Pjesëve të Kapitalit datë 21.12.2010 (a)
Kontratë Ekzekutimi i Shitblerjes së Pjesëve të Kapitalit datë 21.12.2010 (b)
Kontratë Ekzekutimi i Shitblerjes së Pjesëve të Kapitalit datë 21.12.2010 (c)
Kontratë për transferimin e Aksioneve datë 27.12.2010 (a)
Kontratë për transferimin e Aksioneve datë 27.12.2010 (b)
Kontratë për transferimin e Aksioneve datë 27.12.2010 (c)
Kontratë për transferimin e Aksioneve datë 27.12.2010 (d)
Kontratë Ekzekutimi i Shitblerjes së Pjesëve të Kapitalit datë 10.02.2011
Kontratë Ekzekutimi i Shitblerjes së Aksioneve datë 06.05.2011
Kontratë për Shitblerjen e Pjesëve të Kapitalit datë 15.03.2012 (a)
Kontratë për Shitblerjen e Pjesëve të Kapitalit datë 15.03.2012 (b)
Kontratë për Shitblerjen e Pjesëve të Kapitalit datë 15.03.2012 (c)
Kontratë për Shitblerjen e Pjesëve të Kapitalit datë 15.03.2012 (d)
Kontratë Shitblerje e Pjesëve të Kapitalit datë 05.03.2013
Deklaratë Dorëheqje nga e Drejta e Nënshkrimit datë 22.05.2013
Kontratë Shitblerje e Pjesëve të Kapitalit datë 30.12.2013
Kontratë Shitblerje e Pjesëve të Kapitalit datë 24.08.2015
Kontratë Shitblerje e Pjesëve të Kapitalit datë 29.12.2015
Kontratë transferimi e Pjesëve të Kapitalit datë 23.05.2016 (a)
Kontratë transferimi e Pjesëve të Kapitalit datë 23.05.2016 (b)
Kontratë transferimi e Pjesëve të Kapitalit datë 23.05.2016 (c)
Kontratë transferimi e Pjesëve të Kapitalit datë 03.06.2016
Kontratë transferimi e Pjesëve të Kapitalit datë 23.05.2016 (d)
Kontratë transferimi e Pjesëve të Kapitalit datë 23.05.2016 (e)
Kontratë transferimi e Pjesëve të Kapitalit datë 23.05.2016 (f)
Kontratë transferimi e Pjesëve të Kapitalit datë 23.05.2016 (g)
Kontratë Shitblerje e Pjesëve të Kapitalit datë 30.09.2016
Kontratë transferimi Aksionesh datë 11.01.2019
Kontratë Dhurimi Aksionesh datë 16.10.2020
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Emetim Obligacionesh datë 21.12.2009
Vendim i Këshillit të Administrimit, Zmadhim Kapitali datë 19.08.2010
Vendim i Këshillit të Administrimit, Zmadhim Kapitali datë 16.03.2011
Vendim i Këshillit të Administrimit, Zmadhim Kapitali datë 26.04.2011
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 27.04.2011
Vendim i Këshillit të Administrimit, Zmadhim Kapitali datë 01.12.2011
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 02.05.2012
Vendim i Asamblesë së Përgjitshme, Zvogëlim Kapitali datë 30.05.2013
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 24.06.2013
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 30.06.2016
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 30.06.2016
Marrëveshje Siguruese datë 14.10.2015
Kontratë Pengu datë 15.10.2015
Urdhër Bllokimi i Aksioneve datë 24.10.2017
Të dhënat për shoqërinë “Telekomi i Kosovës SH.A.” sipas ARBK, datë 31.03.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 31.03.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 05.07.2023
Urdhër për Vënien e Sekuestros 18.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -103 740 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -276 930 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -526 217 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -887 810 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -835 172 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 161 729 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 244 714 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 441 337 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 259 467 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 926 922 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 948 912 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -931 622 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -52 872 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:536 594 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 511 210 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 074 211 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 176 729 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 816 083 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 177 076 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 849 682 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 751 870 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 9 972 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : P. Nikolli