Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Rezultate gjithsej: 84

TARABOSH

K17028001M
(Grumbullim, përpunim, prodhim dhe tregtim të duhan cigareve, me shumicë dhe pakicë, eksport-import, si dhe materiale të tjera për këtë industri e transport për vete e të tretët.)

Shkodër ALL

BURSA E TIRANES SH.A (Perthithur nga Petrol Alba -K81706017T)

K21916801Q
(Të sigurojë një treg titujsh të hapur, transparent, të barabartë, efiçentë dhe ekonomik. Të rregullojë, të lehtësojë dhe të përmirësoj tregtimin në tituj. Të krijojë përputhshmërinë me par)

Tiranë ALL

SH.A. VESHJE 3

K22231501I
(Prodhim e tregtim konfeksione me material porositësi.)

Durrës ALL

TRANSNAFTA 

K22627401R
(Kryerja e shërbimeve të transportit për sektorin e naftës e për të tretët si dhe kryerja e shërbimeve të ndryshme për mirëmbajtjen e riparimin e çdo lloji automjeti apo makinerie.)

Patos ALL

UZINA MEKANIKE

K23108401B
(Kryerje e projektimeve, e punimeve dhe shërbimeve mekanike për industrinë e naftës si dhe e çdo lloj punimi e shërbimi mekanik për të tretë.)

Patos ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

QENDRA E RREGJISTRIMIT TE AKSIONEVE

K31422103G
(Mbajtjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt të regjistrit të aksioneve të shoqërive aksionare; transferimin e saktë dhe në kohë të pronësisë dhe përpunimin e të dhënave të tjera të nevojshm)

Tiranë 8385288 ALL

DISKO - BAR LUX 

K31802081V
(Veprimtari kulturore e tregtare, import eksport të mallrave industriale, ushqimore dhe materiale ndërtimi. Veprimtari ekonomike, tregtare dhe sociale që do të përfshijë: aktivitete shërbimi si restorant-)

Tiranë -1581156 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Trikotazhi (Perthithur nga Prodhim Kepuca Korce -J61403024S)

K54105005W
(Prodhim i produktit të gatshëm konfeksione, thurje zbardhje prerje qepje etiketim, ambalazhim.)

Korçë 5003655 ALL

"S-SARANDA"

K54208810J
(Përpunimin dhe konservimin e peshkut dhe midhjes. Magazinimin dhe shpërndarjen e prodhimeve të detit të përpunuara, ose të freskëta. Eksportimin, importimin, blerjen, shitjen, ruajtjen, tregtimin dhe tra)

Sarandë ALL

''Trajtimi i Studenteve''

K54320001C
(Furnizim dhe trajtim i studentëve me ushqim, fjetje dhe shërbime të tjera.)

Korçë -15199420 ALL

TRAJTIM I STUDENTEVE SH.A. VLORE

K56703241T
(Furnizim dhe trajtim i studentëve me ushqim, fjetje dhe shërbime të tjera.)

Vlorë -9084066 ALL

TREGU I SHITJES SHUMICE FRUTA-PERIME ( ish "Tregu i Shitjes me Shumicë të Fruta Perimeve. sh.a")

K67401001J
(Dhënie me qira të ambienteve për tregtim.)

Shkodër -6127168 ALL

SHA. NPV (e perthithur nga J61827055V)

K71309502E
()

Durrës -3650639 ALL

ALBMINIERA sh.a.

K72120014C
(Prodhim, tregtim mineralesh.)

Tiranë -13476679 ALL

TEKSTILI BERAT

K72526001N
(Prodhim, tregtim tekstilesh pambuku, prodhim filli, batanie, etj)

Berat ALL

PETROL ALBA (Perthithur shoqerite Nimeks, Berateks, Kombinati Energjitik, Bursa e Tiranes, Shperndarja e Librit Shkollor)

K81706017T
(Magazinimi, tregtim me shumicë dhe pakicë i karburanteve dhe nënprodukteve të tyre etj.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"Agrokredit.sha" ( Ish -SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT-FAF Sh.a)

K82431002V
(Të gjitha format e kredi-dhënies duke përfshirë kredinë hipotekare e konsumatore. Ofrimin e garancive, marrjen e angazhimeve. Shërbime Këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për ve)

Tiranë 41893075 ALL

BERATEKS (Perthithur nga Petrol Alba - K81706017T)

K82607001O
(Import-eksport dhe shitblerje me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshme të industrisë tekstile, mekanike, etj.)

Berat ALL

"GATIC"

K92801601E
(Prodhimi i rrobave të gatshme me çdo lloj lënde të parë dhe tregtimi i tyre, import eksport.)

Gjirokastër 775651 ALL

Qendra e Panaireve dhe Ekspozitave Tregtare (QPET)

K94613201P
(Organizim i panaireve të përgjithshme, panaire kombëtare, ndërkombëtare dhe të specializuara, si dhe ekspozita tregtare. Shoqëria do të kryejë gjithashtu çdo aktivitet ndihmës të aktivitetit kryesor)

Kruje ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni