Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 133

Mbi 1000000 Fitim 2015

Trikotazhi

K54105005W
(Prodhim i produktit të gatshëm konfeksione, thurje zbardhje prerje qepje etiketim, ambalazhim.)

Korçë 5003655 ALL

Prodhim Veshje Ushtarake

J61904044J
(Prodhim të konfeksioneve për nevoja të ushtrisë dhe prodhime civile për brenda dhe jashtë vendit.)

Tiranë -4145611 ALL

SHA. NPV (e perthithur nga J61827055V)

K71309502E
()

Durrës -3650639 ALL

ND\JA E KRIPES (e perthithur nga J61827055V)

J66703246N
(Monitorimi i shoqërisë koncensionare "Alb-Sale-Vlora" sh.p.k Skrofotinë, Vlorë dhe administron dhe jep me qera Asetet e mbetura të shoqërisë.)

Vlorë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KESH SECURITY SHRSF

K81610017N
(Sigurimi dhe ruajtja e objekteve në pronësi të sh.a KESH-it, sigurimi i shtetasve vendas apo të huaj.)

Tiranë 18485429 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

OST SECURITY

L02401001R
(Sigurimi dhe ruajtja e objekteve në pronësi dhe administrim të OST sha. Shoqëria mund të sigurojë dhe të ruajë objekte në pronësi apo administrim të shoqërive ku OST sha është aksionar i vetëm. S)

Tiranë 4043705 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË

K31608802W
(Të gjitha format e kredi dhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare. Qiratë financiare. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, duke përfshirë kar)

Tiranë 62601000 ALL

STRELCA ENERGY

K82104002P
(Projektimi, ndërtimi, shfrytëzimi dhe transferimi i hidrocentraleve te Strelca 1, Strelca 2, Strelca 3 tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (sipas kontratës së koncesionit të lidhur ndë)

Tiranë ALL

EURON Energy Group

K97519201C
(Financimi, Projektimi, Ndërtimi, Vënia në punë, Operimi, administrimi, tregtimi i energjisë, mirëmbajtja e Hidrocentraleve "Orgjost i Ri", "Bele 1, Bele 2, Topojan 1, Topojan 2 dhe Transferimin e tyre në)

Kukës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERALD ENERGJETIK

K98402201I
(Projektimi, ndërtimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shemri" dhe "Mgulle" me vendndodhje në lumin e leproit të rrethit Kukës, tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, si autoritet kontrak)

Kukës 3060709 ALL

GEOALBANIA UNO

L02212002F
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Progonat-Lekdush" dhe "Bënçë e Sipërme" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmet)

Tiranë 0 ALL

MP ENERGY

L22404005U
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Lefter 1”, “Lefter 2A”, “Lefter 2B”, “Lefter 3” dhe transferimin e tyre në përfundim të)

Tiranë -539305 ALL

Mehmet Lami

L72510403U
(Servis, Lavaxho, Gomisteri. Tregtia ma pakicë e pjesëve të këmbimit për automjete.)

Fier ALL

AEROPORTI "NENE TEREZA" (Ish Albtransport)

J61820023S
(Dhënia me qera e aseteve që zotëron shoqëria. Zbatimi i të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga Ligji Nr. 9312 datë 11.11.2004 i marrëveshjes së Konçesionit për Aeroportin Ndërkombëtar "Nënë T)

Tiranë -539146545 ALL

"SUHA K"

L83921003U
(Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi, në funksion të Konçensionit/partneritetit publik privat për ndërtimin e hidrocentralit "Suha e S)

Korçë ALL

VASILLAQ NASTO

L82729603T
(Ndertim dhe projektim I veprave civile, industriale, turistike dhe bujqesore. Restaurimi I objekteve te ndryshme. Mbikqyrje dhe koalidim i punimeve te zbatimit. Prodhimi dhe tregtimi I materialeve ndertimore, g)

Gjirokastër ALL

Melida Shaholli

L72308017T
(Sherbime nderhyrese higjeno - sanitore. Dezinfektim, deratizim, dezinsektim te magazinave, anijeve, aeroporteve, hotel-restorante, konvikte etj. Pastrim e dizinfektim (DDD) te ambienteve te brendshme e te jasht)

Tiranë ALL

ALBTURIST Tour- Operator (e perthithur nga J61827055V)

K31623038D
()

Tiranë ALL

NALTO DANI

L97711202A
(Bar-Kafe. Restorant)

Kukës ALL

Amant Josifi

L41306082N
(Bar-kafe)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni