Skip to content

InfoSoft Office (ish "Inter Office"; ish "Infosoft M I"; ish "INFOSOFT PLUS")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-15 10:22:35
JSON

Tax Registration Number: J62426002Q
Administrators: Frederik Prodani
Scope: Import eksport dhe tregtim te artikujve kancelarik, konsumablave etj. Krijim paketa programesh per fusha te ndryshme, animacion i kompjuterizuar dhe sherbime te tjera software. Studime, informime, keshillime per probleme te informatikes, te drejtimit ekonomiko financiar dhe administrimit per ndermarrje, banka, institucione etj. Import eksport sistemesh per perpunimin e te dhenave, grupe vazhdueshmerie periferike, pajisje dhe mobilje per zyra e te tjera per rregullimin e zyrave me celesa ne dore. Asistence teknike, riparime, instalime dhe konfigurime te sistemeve te perpunimit te te dhenave, grupe vazhdueshmerie periferike. Perfaqesim ndermjetesim, lidhje kontratash ne emer dhe per llogari te firmave te tjera, vendase ose te huaja. Operacione tregtare komisionere. Veprime Faktoring (kreditime) dhe Leasing (blerje te kushtezuara). Import-eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te mallrave industriale, ushqimore dhe te tjera. Zbatues i punimeve, projektues dhe dhe kolaudues ne fushen e ndertimit. Import-eksport dhe tregti letre te formateve te ndryshme. Prodhim dhe tregti shtypshkrimesh, letre printeri te vazhduar dhe logimesh te ndryshme. Veprimtari te dhenies me qira te pasurive te paluajteshme. Ofrues te sherbimeve te printimit, qeradhenie dhe tregtim te pajisjeve te printimit dhe hardware, menaxhim te sistemeve te printimit Pay Per Use dhe Pay Per Print, krijim dhe mirembajte rrjetesh kompjuterike, informatike, dhe elektronike, import eksport dhe tregtim te konsumablave per pajisje te ndryshme, tonerave, Iodrave, etj. Menaxhim i shoqerive tregtare. Konsulence juridike dhe perfaqesim ne institucione shteterore ne fushen civile penale, tregtare dhe administrative. Konsulence financiare. Konsulence dhe sherbime prokurimi. Administrim i logjistikes dhe magazinimit te produkteve. Transport mallrash per vete dhe te trete. Çdo veprimtari tjeter te ligjshme ne territorin e Republikes se Shqiperise.
Other Trade Names: InfoSoft Office
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 29/07/1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 136 116 760,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: DOBI MANAGEMENT, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 01.04.2010 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L01605034R, me adrese ne Tirane, Kashar, Katundi i Ri, Autostrada Tirane-Durres, Km 8, Zona Kadastrale 2119, Nr Pasurie 164/54, me administrator Erjon Dobi. Ortak te vetem Gezim Dobi. Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.05.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.01.2022, terhequr nga QKB date 15.05.2023, Pronaret perfitues te subjektit InfoSoft Office zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Frederik Prodani , shtetas shqiptar, i datelindjes 1958, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme InfoSoft Office. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.06.2012.

Gëzim Dobi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1953, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme DOBI MANAGEMENT, ndersa shoqeria DOBI MANAGEMENT zoteron 50% te kapitalit tek InfoSoft Office. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.06.2012.

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Koder Kashar, Autostrada TiranëDurrës, Km 8

Address:
1. Tirane, Mihal Duri 36/1

2. Tirane, Njesia Administrative Nr.2, Rruga "Murat Toptani", Godina Gjergji Center

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate per shitjen e aksioneve 29.06.2012
Kontrate dhurimi kuotash 21.02.1997
Kontrate shit-blerje aksionesh 06.10.2005
Kontrate shitje aksionesh 20.03.2009
Kontrate shitje aksionesh 14.04.2010
Kontrate shitje aksionesh 20.03.2009
Kontrate per shitjen e aksioneve 22.12.2011
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 20.08.2017
Vendim i asamblese se aksionareve per shnderrimin e formes ligjore te shoqerise 13.12.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 15.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 38 566 982,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 23 325 057,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 21 124 875,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 52 202 374,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 48 221 906,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 62 759 567,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 46 618 787,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 83 180 882,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 89 483 155,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 74 367 037,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:975 912 947,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:886 862 481,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:985 687 190,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 133 252 111,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 115 935 637,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 124 156 485,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 061 508 611,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 077 715 496,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 070 330 165,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 967 451 146,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja