Skip to content
Ndërtim, përmirësim, operim (duke përfshirë vjeljen e taksave të rrugës) dhe mirëmbajtja e autostradës Milot - Morinë.

Albanian Highway Concession
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 12:05:48

Tax Registration Number: L62427021G
Administrator: Spartak Tumani
Scope: Zbatimi dhe permbushja e kushteve te Kontrates se Koncesionit Nr.2584 Rep. date 06.12.2016 te lidhur midis Ministrise se Transportit dhe Infrastruktures "Autoriteti Kontraktues" dhe Koncesionarit, me objekt ndertimin, permiresimin, operimin dhe mirembajtjen e rruges Milot - Morine, kryerjen e veprimtarise financiare te kembimeve valutore ne funksion te zbatimit dhe permbushjes se kushteve te Kontrates se Koncesionit Nr.2584 Rep. date 06.12.2016, si dhe kryerjen e cdo aktiviteti tjeter te nevojshem, ndihmes apo plotesues ne funksion te zbatimit dhe permbushjes se kushteve te kontrates se koncesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Other Trade Names: Albanian Highway Concession
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 27/12/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 380 000 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Aksionare te shoqerise jane: Shefqet Kastrati - 65%, Selam Kastrati - 5%, Haredin Kastrati - 5%, Bilbil Kastrati - 5%, Shefit Kastrati - 20% (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.02.2023)

SALILLARI, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.08.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903125G, me adresë në Tiranë, Vorë, Lagjja" Vorë", Rruga e Vjetër, Vorë, Marikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr. 5, me administrator Lulzim Salillari dhe ortak te vetem Pëllumb Salillari (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.02.2023).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.05.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.02.2023, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Pëllumb Salillari, shtetas shqiptar, i datelindjes 1958, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te SALILLARI. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.12.2016.

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te KASTRATI GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.12.2016
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XX - Licencë “Për zyrë të këmbimeve valutore”
Legal Cases: Më datë 16.08.2017, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese mbi kuotat e shoqërisë Nr. 1797 Rep, Nr. 630 Kol, midis Banka Kombëtare Tregtare sha (Barrëmarrësi) dhe shoqërisë "Kastrati" sha, "Salillari" sha, dhe shoqërisë "Albania Higway Concession" sha (Barrëdhënësi) me objekt: Secili nga Barrëdhënësit në mënyrë të pakthyeshme dhe të pakushtëzuar krijon mbi kolaterialin një barrë siguruese të rradhës së parë në emër dhe për përfitim të Barrëmarrësit, si garanci për përmbushjen e të gjitha detyrimeve të siguruara. Barrëmarrësi pranon Barrën Siguruese mbi Kolaterialin në emër dhe për përfitimin të tij.

Palët kanë lidhur një kontratë kredie me Nr. Rep. 926, Nr. Kol 316, datë 03.05.2017 me qëllim financimin e projektit nga banka. Sipas kontratës së kredisë, Banka do të lëvrojë një shumë prej 28.000.000 (njëzet e tetë milion e pesëqind mijë) euro, të cilat do të përdoren për investime për projektin sipas kontratës së konçesionit. Kjo marrëveshje siguruese shërben si garanci për shlyerjen e detyrimeve të kredisë.
Changes
Date of participation: 30.05.2016
Date of Acceptance: 29.08.2016
Date of signing: 06.12.2016
Contract Duration: 30
Term of Contract: Kontratë pune
Type of Activity: Transport
Value of Investment: 39.347.709 euro
Concessionary Cost: Vetëm në rastet kur kalon kufirin e minimumit të trafikut të garantuar fitimi do të ndahet me 50%.
Service Price: Klasa 1/ Motorët - 2.5 Euro

Klasa 2/ Veturat - 5 Euro

Klasa 3/ Autobus & kamionçina - 11.2 Euro

Klasa 4/ Kamion i mesëm - 16.2 Euro

Klasa 5/ Kamion i rëndë - 22.5 Euro

Në shtator të 2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka publikuar tarifat e reja në lekë për Rrugën e Kombit:

Tarifa për kalimin e automjeteve në autostrada Milot –Morinë - 660 lekë (ose 5 euro). (Banorët qarkut Kukës - 100 lekë me tvsh)

Motoçikletat dhe automjetet me tre rrota - 330 lekë. (Banorët e qarkut Kukës - 50 lekë)

Automjete komerciale me dy akse dhe 6 rrota - 1490 lekë.

Kamionë të mesëm dhe autobus të rëndë, përfshirë mjete me lartë 2.7 m - 2140 lekë.

Kamionë të rëndë 4 akse a më shumë - 2970 lekë.

Përdoruesist e shpeshtë të kësaj rruge do të përfitojnë reduktime të ndjeshme të tarifimit:

Për 20-30 kalime në muaj - 10% zbritje.

Për 30-50 kalime në muaj - 20% zbritje.

Për 50-60 kalime në muaj - 30% zbritje

Mbi 60 kalime në muaj - 40% zbritje
Shënime: I. Më datë 08.02.2016, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës shpalli ftesën për ofertë për dhënien me konçesion për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e Autostradës Milot-Morinë.

Konçesion/PPP Për Ndërtimin, Operimin, Mirëmbajtjen dhe Rehabilitimin e Autostradës Milot- Morinë. Kohëzgjatja 30 vjet. Objektivi kryesor i këtij konçesioni/PPP për punë dhe shërbime është përmirësimi i autostradës, funksionimi dhe mirëmbajtja efektive e saj. Konçesionari i ardhshëm do të ndërtojë, përmirësojë, operojë dhe mirëmbajë autostradën në bazë të një sere standardesh të paracaktuara të performances gjatë konçesionit/PPP 30 vjeçar. Konçesionari i ardhshëm do të mbledhë dhe të mbajë të ardhurat nga taksa dhe në këmbim do të ketë përgjegjësinë për të zbatuar dhe financuar përmirësimet e autostradës, të ndërtojë një urë të re mbi lumin Drin në Kukës dhe të zbatojë punimet më urgjente gjeoteknike të stabilizimit. Vendndodhja e objektit të kontratës: Nga Miloti, rreth 60 km në verilindje të portit të Durrësit në detin Adriatik, deri në Morinë, në kufirin me Kosovën. Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Oferta më e mirë bazuar në subvencionimin më të ulët të kërkuar. Afati kohor përfundimtar për dorëzimin e kërkesës për kualifikim Data 25 Prill 2016.

II. Më datë 30.05.2016, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i zgjedhur nga MTI hapi ofertat e dorëzuara për Projektin. Ofertuesit e mëposhtëm potencial morën pjesë në tender duke ofruar respektivisht:

a) Një Konsorcium i përbërë nga “Catalyst Viva Das General Constructing LLC”, “Salillari” sh.p.k, “Bee Tech”, “Violap Ateve” dhe “Kastrati” sh.a dorëzoi një ofertë për projektin në vlerën prej 4.995.000 (katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) euro.

b) Një konsorcium i përbërë nga VENDEKA (Turqi) - CITRA (Indonesia) - MAU (Turqi) – SAVRONIK (Turqi) – VENDEKA EUROPEAN (Turqi) dorëzoi një ofertë për Projektin para përfundimit të afatit të dorëzimit në vlerën prej 5.600.000 (pesë milion e gjashtëqind mijë) euro.

III. Më datë 29.08.2016, Komisioni i Prokurimit Publik vendosi ta skualifikojë Konsorciumin Vendeka dhe të para kualifikojë Konsorciumin Catalyst, si dhe ta përcaktojë atë si ofertuesin e preferuar. Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës njofton Konsorciumin Catalyst se oferta e dorëzuar më 30.05.2016, në lidhje me Projektin PPP të autostradës Milot-Morinë është pranuar.
Contracting Authority: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Address:

Seat:
Tiranë, Farkë, Rruga ''Bilal Sina'', Shkalla 1, kati përdhe, Njësia Nr. 3, Selitë

Address:
Kukës, Stacioni i Pagesave (Stacioni Kolsh), Autostrada Milot-Morinë, Km 80+712

Akte/Marrëveshje Koncesionare: VKM Nr. 870, datë 14.12.2016 dhe kontrata koncesionare
Kontrate Shitblerje Kuotash (11.01.2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.02.2023
Statuti i shoqerise koncesionare
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 19.12.2017
Marreveshje siguruese 16.08.2017
Informacion i detajuar per Koncesionin e autostrades Milot-Morine
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 24.12.2020
Kontrate shit-blerje kuotash, date 11.01.2017
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 18.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Kontrate Shitblerje Kuotash (22.03.2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Public Procurement Notices: Ftesa per oferte 08.02.2016
Njoftimi i fituesit 30.11.2016
VKM per miratimin e kontrates se koncesionit per autostraden Milot-Morine (Njoftimi)
DSK per koncesionin e autostrades Milot-Morine (Njoftimi)
Formulari i njoftimit te kontrates
Formulari i njoftimit te nenshkrimit te kontrates
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 166 376 316,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 91 466 072,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 50 484 560,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 13 885 865,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 189 456 534,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -208 310 657,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -470,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:2 195 583 627,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:3 003 985 139,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 235 979 986,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 644 277 947,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 084 109 937,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:57 882 278,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2017
2018
2019
2020
2021
2022

Other Concessions


IDRO ENERGIA PULITA
Durrës
GJOKA 87
Tiranë
DiaVita
Tiranë
EKO ENERGJI-E
Elbasan
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani