Skip to content
Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentraleve mbi lumin Gostimë, Egnatia Shushicë

Egnatia Hydropower
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-16 13:56:41

Tax Registration Number: L82529203M
Administrator: Paqsor Buzi
Scope: Planifikimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i hidrocentraleve në lumin Gostimë me një kapacitet të instaluar nga lartësia 130 deri në 1350 metra mbi nivelin e detit, si edhe shitja e elektricitetit të prodhuar në Shqipëri dhe jashtë saj. Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari tjetër tregtare të lejueshme që është e nevojshme dhe e dobishme për të përmbushur objektivin e saj.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: Egnatia Hydropower
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 22/01/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: G. P. G. COMPANY shpk, një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, e themeluar më datë 12.01.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J64324443V, me adresë në Fier, Lushnje, Lagjja 18 Tetori, godinë 1 katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut, me administrator Paqsor Buzi. Ortaket e shoqerise jane: Paqsor Buzi (50%) dhe Gezim Dani (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 02.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Paqsor Buzi, shtetas Shqiptar, i datelindjes 1970, pranor perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit tek shoqeria G.P.G Company. Data e percaktimit si pronar perfitues: 12.12.2019.

Gëzim Dani, shtetas Shqiptar, i datelindjes 1970, pranor perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit tek shoqeria G.P.G Company. Data e percaktimit si pronar perfitues: 12.12.2019.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Date of signing: 20.02.2013
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji ose gaz
Value of Investment: 7.806.058.026 lekë
Value of Re-Investment: Çdo 15 vjet konçesionari do të riinvestojë 100% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do të paguajë si tarifë konçesioni, në favor të Autoritetit Kontraktues, 3.5 % (tre pikë pesë përqind) të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari ka të drejtë të raportojë në përqindjen e cila përfaqëson tarifën konçesionare, prodhimi i kësaj energjie elektrike, përfshirë pa limit edhe të drejta prej reduktimit të karbonit dhe të gazrave të tjera në atmosferë.
Shënime: Egnatia Hydropower shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar për zbatimin e kontratës së konçesionit të formës BOT për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin dhe mirëmbajtjen e hidrocentralit mbi lumin Gostimë, Rrethi Elbasan-Librazhd, si dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues, të nënshkruar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Vëllezërit Tola” sh.p.k, “Arti” sh.p.k dhe “G.P.A Konstruksion” shpk me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës.

Më datë 18.07.2007, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 464, u miratua bonusi prej 10% të pikëve për rezultatin, teknik dhe financiar, në proçedurën konkurruese përzgjedhëse (propozim i pakërkuar), që i jepet shoqërisë “Vëllezërit Tola” sh.p.k.

Hidrocentralet mbi lumin Gostimë do të ndërtohen në rrjedhën e lumit Gostimë, përfshirë edhe degët e tij, rrethi Elbasan – Librazhd, me këto karakteristika të përgjithshme: Fuqia e instaluar 65360 MW dhe Prodhimi Vjetor i Energjisë 312.802.976 KW/H.
Hidrocentralet do të ndërtohen nga kuota 1350 m mbi nivelin e detit ku ndodhet vepra e marrjes së HEC-it të sipërm deri në kuotën 130 m mbi nivelin e detit ku është kuota e godinës së centralit të HEC-it të poshtëm sipas përcaktimeve të ofertës të paraqitur nga konçesionari.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Rrapo Hekali", Pallati Beem Shpk, Ap. Nr.16.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.04.2022
Statuti I shoqerise Egnatia Hydropower
Kontrate shitje kuotash (26.04.2018)
Kontrata Koncesionare (20.02.2013)
VKM nr 464 per miratimin e bonusit (18.07.2007)
Kontrate shitje kuotash 12.12.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 02.04.2022
Shtojcat e kontrates koncesionare
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.04.2024
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Public Procurement Notices:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -27 731 688,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -7 602 734,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -714 950,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -478 128,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -327 577,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


Worked By : A.Lala/L.Kanani