Skip to content

Omnix Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-07-09 11:22:37
JSON

NIPT: K81527005D
Administrator: Skender Madani
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimi i pasurive te paluajtshme, investime ne infrastrukture, turizem, shitje me shumice dhe pakice dhe veprimtari te tjera te lidhura me te siperpermendurat. Botime, sherbime mediatike dhe publicitet perfshi por pa u kufizuar ne botimin e revistave, gazetave, sherbime mediatike dhe sherbime te tjera shtese, aktivitet ne fushen e radios dhe televizionit. Punime ndertimi dhe zbatimi perfshi por pa u kufizuar ne punime civile, urbanizim, instalim rrjeteve dhe kabllove. Import dhe eksport, eti.
Emërtime të tjera Tregtare: Omnix Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/03/2008
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri, Katar
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 184 212 440,00
Numri i pjesëve: 4
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “klar”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 31/12/2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K81309049N, me adrese aktuale në Tirane Rruga Dervish Hatixhe, Pallati Mozart, Kati i 2, Zip Code 1001, dhe me administrator Gentjan Sali. Ortak i vetëm i shoqërisë është Shkelqim Beshiri, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.07.2024)

II. “Matrix Konstruksion”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 14/10/1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J91306009Q, me adrese aktuale në Tirane Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Nikolla Jorga, Godina Nr.18/2, dhe me administrator Ida Mezini. Ortak i vetëm i shoqërisë është Arian Leskaj, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.07.2024)

III. “RDA PETROL”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 22/04/2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L36629201C, me adrese aktuale në Tirane Rruga "Abdyl Frasheri"EGT Tower kati 2, Nr pasuri 3/251-N11,Vol 36,faq 145, dhe me administrator Aurel Stavre. Ortak të shoqërisë janë Kujtim Kale 50% dhe Evis Latifaj 50%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.07.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 24.08.2022, terhequr datë 09.07.2024, Pronaret perfitues te subjektit “Omnix Albania”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Jamal Abuissa, shtetas i Shtetit të Katarit, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 30% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 27.03.2008.

Arian Leskaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 35% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Matrix Konstruksion” – shoqëri mëmë për 35% të kapitali të “Omnix Albania”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.12.2021.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “Omnix Contracting and Engineering”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01/04/2010, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01605502K, me adresë aktuale në Durres Ishem Gjiri i Lalezit, Draç, Durres (Kutia Postare nr. 218, Tirane), dhe me administrator Adnand Zizolli. “Omnix Albania” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.07.2024)

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 25.10.2021, me anë të urdhrit Nr. 14008 Prot leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Qëndror, u urdherua: Te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurite dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit " Omnix Albania” shpk, me Nipt K81527005D, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.

II. Me datë 02.12.2021, me anë të kërkesës Nr. 17227Prot., Per Lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua: Të lirohen barrat mbi titujt e pronesise te tatimpaguesit "Omnix Albania", pajisur me NUIS (NIPT) - K81527005D, pasi subjekti ka paguar te gjitha detyrimet sipas regjistrimeve tona.

Investitor Strategjik

Sipas Vendimit Nr. 22/9 Datë 18 / 07 / 2022, te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Veçantë” për projektin e investimit “Resort turistik me vendndodhje në Gjirin e Lalëzit”. Projekti konsiston në një kompleks luksoz që përfshin një park rezidencial, një bulevard, një hotel me 5 yje, park ujor, klub fëmijësh, klub plazhi etj. Projekti prek një sipërfaqe prej 145,400 m2 në pronësi të subjektit aplikues dhe një sipërfaqe prej 92,225 m2 në pronësi shtet dhe 81,000 m2 plazh.

a) Vlera e investimit të projektit të investimit “Resort turistik me vendndodhje në Gjirin e Lalëzit” i plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë rreth 216,000,000 (dyqind e gjashtëmbëdhjetë milion) Euro.

b) Projekti i plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike, duke parashikuar të punësojë rreth 252 (dyqind e pesëdhjetë e dy) persona.
Ndryshime
Shënime: Kompetencat e Administratorit:
Administratori administron aktivitetin e perditshem tregtar te Shoqerise dhe perfaqeson Shoqerine me pale te treta. Megjithate, per transaksionet/veprimet e meposhtme do te kerkohet miratimi paraprak nga Asambleja e Pergjithshme: Nenshkrimi i çdo marreveshjeje qe tejkalon vleren prej 50,000 EUR. Nenshkrimi i marreveshjeve te lidhura (marreveshje qe lidhen me te njejtin subjekt ose grup subjektesh apo qe kane objekt te njejte) qe tejkalojne vleren prej 50,000 EUR ne total.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres Komuna Draç Lalz Gjiri i Lalzit, Komuna Draç, Durres

Adresa:
Tirane Rruga Budi, Pallati Lim- Em, Kati 2, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 20.09.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 17.02.2009
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 16.06.2021
Marrëveshje Shitblerje Kuotash datë 30.06.2021 (1)
Marrëveshje Shitblerje Kuotash datë 30.06.2021 (2)
Marrëveshje Shitblerje Kuotash datë 30.06.2021 (3)
Kontratë transferimi Kuotash datë 20.12.2021 (1)
Kontratë transferimi Kuotash datë 20.12.2021 (2)
Kontratë transferimi Kuotash datë 20.12.2021 (3)
Kontratë transferimi Kuotash datë 29.03.2022 (1)
Kontratë transferimi Kuotash datë 29.03.2022 (2)
Kontratë transferimi Kuotash datë 18.07.2022
V E N D I M NR. 22/9 DATË 18 / 07 / 2022 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “RESORT TURISTIK ME VENDNDODHJE NË GJIRIN E LALËZIT”, ME SUBJEKT "OMNIX ALBANIA" SH.P.K. NUIS K81527005D
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 20.09.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.07.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 09.07.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -5 930 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -38 922 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 605 326,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -85 320 991,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -30 739 564,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -42 137 880,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -84 169 134,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -74 563 747,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -77 710 650,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -95 806 826,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -54 993 721,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -36 287 563,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -26 782 288,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -18 565 839,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 245 698,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 108 562,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 305 294,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2019

Punuar Nga : P. Nikolli