Skip to content

VIBTIS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-27 08:39:03
JSON

NIPT: L02103503S
Administrator: Ardit Ismailaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport i produkteve industriale. Tregtimi me shumice dhe pakice i materialeve inerte, lendeve djegese. Tregtimi dhe grumbullimi i skrapit. Punime ndertimi te cfaredolloj dhe rikonstruksione. Projektim, realizim dhe menaxhim te vendgrumbullimeve te plehrave. Germimin dhe nxjerjen e materialeve nga burimet e veta apo nga te tretet. Huadhenie te makinerive. Zhvedosje te dherave dhe shembje.Nivelim te truallit dhe bonifikime. Punime hidraulike, ngritjen e kolonave. Sherbime nderhyrese higjeno-sanitare ( dezinfektim, deratizim, dezinsektim). Sherbime konsulence, ndermjetesimi tregtar dhe menaxhim te marredhenieve me klientet. Tregtim me shumice dhe pakice i materialeve hidraulike, meterialeve elektrike, pajisjeve mekanike dhe makinerive te ndertimit, produkteve te agrikultures. Tregtim me shumice i materialeve te industrise se naftes dhe gazit. Konsulence Inxhinierike. Shitje dhe sherbim pompa per nafte; Shitje dhe sherbim pjese kembimi per pompa nafte; Kryerje procesesh nentokesore ne puset e naftes. Pervec te tjerave shoqeria mund te kryeje projektimin, zhvillimin, kerkimin dhe instalimin e impianteve te prodhimit, te transportit, shperndarjes e te perdorimit te energjise elektrike dhe te energjise alternative. Gjithashtu mund te fitoje kontrata koncesioni te puneve publike dhe private. Per kete qellim, shoqeria mund te kryeje te gjitha veprimet me pasurite e luajtshme financiare, industriale, tregtare, pasuri te paluajtshme, pa perjashtim duke perfshire edhe veprimtari si agjensi imobiliare per arritjen e objektit te shoqerise. Nder te tjera mund te marre interesa, kuota, aksione dhe pjesemarrje te shoqerive te tjera, te ndermarrjeve dhe industrive qe kane qellime te njejta apo qe kane lidhje ose gjithsesi mund te ndihmojne ne arritjen e qellimit te objektit te shoqerise.Ndertime per nenstacione, kabina te transformatoreve, linja e TU, TM & TL; shperndarje e energjise; ndertim impianti per energji elektrike; impicmte te brendshme elektrike, telefoni, radiofoni, etj; Ndertime, rikonstruksione apo ristrukturime dhe mirembajtjeje per objektet e prodhimit, transformimit, transmetimit, matjes dhe shperndarjes se energjise elektrike ne rrjetat e Tensionit te Larte, te mesem dhe te ulet. Perfshire Hidrocentrale, Termocentrale, Parqe Eolike, Impiante Voltaike, Nenstacione, Linja Transmetimi, transformimi dhe shperndarje te energjise elektrike. Montimi dhe mirembajtje, ose ristrukturimi i nje sistemit te ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit te klimes, te impianteve pneumatik si dhe te linjave telefonike te jashme dhe impiante te telekomunikacionit me frekuence te larte, sido qe te jete shkalla e rendesise se tyre. Çmontimi impianteve industrial dhe prishja komplet e ndertesave me pajisje speciale. Montimi, mirembajtje ose ristrukturim i impianteve hidrosanitare te kuzhines, lavanterise te gazit dhe kundra zjarrit, sado qe te jete shkalla e rendesise se veprave, Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues), Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut, sinjalistikes rrugore jo ndricuese, vertikale, horizontale dhe komplementare.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.08.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FINMAN, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, themeluar me 24.11.2016, me NIPT L62405030K, me seli qendrore ne Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5 dhe me përfaqësues ligjor Sadik Ismailaj dhe Idajet Ismailaj. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 27.10.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kamion tip ford transit me targa TR 8975 P
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kulla Binjake, Kulla Nr.2, Kati VII/3

Adresa:
1. Fier, Patos, Zona Industriale Patos-Fier,tek Kompleksi ALB-STAR
2. Tirane, Rruga Durresit,Laprake,100 m mbi Rrethrrotullimin e Doganes

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.10.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Vendim i ortakeve te shoqerise date 24.11.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Raporti per Tatim Fitimin per vitin 2013
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 86 778 703,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 71 065 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 355 604 224,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 309 227 608,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 174 863 848,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 209 220 215,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 135 546 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 44 379 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 43 744 842,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 42 124 292,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -76 803,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 547 464 032,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 892 225 058,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 641 725 443,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 847 114 720,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 602 253 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 395 189 025,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 829 379 351,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 959 913 474,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 817 792 350,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 223 840 867,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 850 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani