Skip to content

Prodhim Mobilje (Perthithur ND\JA E KRIPES-J66703246N, ALBTURIST Tour- Operator- K31623038D, PRODHIM KABLLO SHKODER - J66902025D, AEROPORTI "NENE TEREZA" -J61820023S, SHA. NPV-K71309502E, ELBER-K13621201W)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 12:15:28
JSON

NIPT: J61827055V
Administrator: Denis Dushi (Likuidator)
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim mobilje e orendi prej lëndë druri si: Pajisje zyrash, shkollash, dhoma gjumi, staxhionim, prodhime me porosi dhe material porositës.
Emërtime të tjera Tregtare: PRODHIM MOBILJE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 10/11/1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 21 107 197 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Publike
Anëtarë Bordi: Florion Serjani, Vilma Gjata, Elona Mistrovica
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Prishja e Shoqërisë

I. Me datë 27.03.2023, me vendim të asamblesë së aksionarit, u miratua prishja e shoqërisë dhe shpallja e saj në likuidim. Likuidator i shoqërisë emërohet znj. Alisa Prela. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me datë 02.05.2023, me vendim të asamblesë së aksionarit. u lirua nga detyra likuidatore Alisa Prela dhe u emërua likuidator Denis Dushi.


Masat Konservative:

01.Ne date 30.03.2021: Ne baze te Urdhrit nr. 660Prot., nr.1652Dosje datë 24.03.2021 te lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Altin Vako është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga Shoqëria “Prodhim Mobilje” SHA, me NIPT J61827055V."

02.Sipas urdhrit Nr.399-5 Regj date 16.03.2023, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Adolfo F. Gjevori , u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit shoqeria Prodhim Mobilje SHA me NUIS (NIPT)- J61827055V

03. Me datë 31.05.2023, me anë të Urdhërit Nr.399-18 Regj., lëshuar nga Zyra Përmbarimore ALDO GJEVORI, u vendos: Heqja e masës sekuestro konservative te vendosur mbi aktivet e pales debitore Prodhim Mobilje SHA Nipt - J61827055V, te vendosur me shkresen tone Nr.399-5 Regj., datë 16.03.2021.


Bashkimi me Perthithje:

01.Ne date 15.07.2020: Ne baze te Vendimeve te Asamblese Nr.112-117 Date 05.12.2019 eshte vendosur nisja e procedurave te Bashkimit me Perthithje te shoqerive te perthithura: ND/JA e Kripes Sh.a, Albturist Sh.a, Prodhim Kabllo Shkoder Sh.a, Aeroporti Nene Tereza Sh.a NPV Sh.a dhe Elber Sha nga shoqeria perthithese Prodhim Mobilje Sh.a. Sipas Vendimeve të Asamblesë, data e hartimit të llogarive do të jetë më 31.12.2019 dhe për hartimin e raportit të Bashkimit me Perthithje të shoqërive nga shoqëria Prodhim Mobilje Sh.a, janë vendosur si auditues ligjor, Neshat Mazaj (LIRENG Auditing-K92302060P), Lavdimir Fusha (ALB BB AUDITING-K31517001I) dhe Aida Maloku (K32612411T).

02.Ne date 07.10.2020: Ne baze te Vendimit te Asamblese se Pergjithshme Nr.106 date 02.09.2020 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë eshte miratuar marreveshja e e Bashkimit me Perthithje te shoqerive të përthithura: ND/JA e Kripes Sh.a (kapitali themeltar 17,167,569,000 Leke), Albturist Sh.a (kapitali themeltar 90,501,565 Leke), Prodhim Kabllo Shkoder Sh.a (kapitali themeltar 938,200,000 Leke), Aeroporti Nënë Tereza Sh.a (2,769,890,000 Leke), NPV Sh.a (kapitali themeltar 73,893,000 Leke) dhe Elber Sha (kapitali themeltar 83,000,000 Leke) nga Prodhim Mobilje Sh.a (shoqeria perthithese me kapital 1,351,387,000 Leke). Me miratim e marreveshjes, shoqerite e perthithura kane kaluar nga statusi Aktiv ne statusin Ç’regjistruar ndërsa shoqëria Prodhim Mobilje Sh.a ka zmadhuar kapitalin themeltar nga vlera 1,351,387,000 Leke ne vleren 22.474.440.565 Leke si rezultat i perthithjes të kapitalit themeltar te shoqerive perthithese të mësipërme. Sipas marrëveshjes së Bashkimit me Përthithje Nr.Prot 86 datë 06.04.2020, asetet e secilës shoqëri të përthithur janë paraqitur me vlerën neto pasi është zbritur amortizimi i akumuluar, ndërsa shoqëria “Prodhim Kabllo Shkodër” Sha ka të rivlerësuar asetet me vlerë 503,354,453 Lekë (zëri Rivlerësim të AAM të rivlerësuara).
Ndryshime
Shënime: Ne date 03.07.2020: Ne baze te Shkrese Nr.11824Prot date 25.06.2020 te leshuar nga Drejtoria e Sherbimit te Tatimpaguesve eshte miratuar ndryshimi i pronesise nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Kavajës

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 29.04.2023
Bashkimi me Perthithje -Vendimet e Asamblese per fillimin e procedurat
Bashkimi me perthithje -Raporti
Bashkimi me Perthithje -Marreveshja pas miratimit
Bashkimi me Perthithje - Vendimi i Asamblese per miratimin e marreveshjes
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Vendim i Asamblesë së Aksionarëve, Zvogëlim Kapitali datë 20.12.2022
Vendim i Asamblesë së Aksionarit, Likuidmi i Shoqërisë datë 27.03.2023
Vendim për Heqjen e Sekuestros datë 31.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare (shenimet) 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -39 332 224,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -29 041 372,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -16 195 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -27 463 704,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -7 856 043,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -7 145 993,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 113 863,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -718 218,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -451 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 195 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -401 539,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -47 785,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 404 035,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -527 261,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 676 043,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:11 881 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:16 667 567,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 032 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:8 481 748,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:8 252 911,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 082 648,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:9 806 628,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 10 002 317,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 787 409,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 16 839 761,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 17 546 057,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 18 238 342,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 23 588 918,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 24 054 843,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 19 912 584,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 18 142 330,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.B/ A.Lala / P. Nikolli