Skip to content

EUROSIG SHA (Ish DUKAGJINI AL)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-01-19 13:22:24
JSON

NIPT: K41926801W
Administrator: Xhevdet Kopani
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt të veprimtarisë së saj "sigurimet në dëme" në përputhje me parashikimet e ligjit Nr.9267, date 29.07.2004 "Për veprimtaritë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" i ndryshuar, si dhe autorizimin e lëshuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (ish-AMS) të Republikës së Shqipërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: EUROSIG SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16.07.2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 275 650 000,00
Numri i pjesëve: 227 564
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: EURO-ALBA-EA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 20.12.1993 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J81503012D, me adrese ne Tirane, Rruga Sheshi Hari Trumen, ndertesa 3, Hyrja 1, kodi postar 1016, me administrator Gazmen Neza (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.01.2021)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 13.05.1993 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J91811004Q, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga Dritan Hoxha, Ndertesa Nr. 11, Hyrja 3, Kodi Postar 1023, me administrator Amel Kovacevic. EUROSIG SHA zoteron 21.02% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.01.2021)

II. INSIG JETE SH.A, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 23.12.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71325020H, me adrese ne Tirane, Njesia Administrative Nr.2, Rruga "Labinoti", Nr.77, me administrator Elvana Mino. EUROSIG SHA zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.01.2021)

III. INSIG SH.A, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 23.12.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71325019D, me adrese ne Tirane, Rruga Jul Variboba, Nr.21, me administrator Gëzim Tola. EUROSIG SHA zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.01.2021)

IV. INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.05.1999 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J62006012D, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajës, Nr.116, me administrator Erald Hysa. EUROSIG SHA zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.01.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Rexhep Madani, Jemin Gjana, Vasil Pilo
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Shoqeri sigurimi jo - jete -
Çështje Ligjore: I. Me date 11.03.2013, me ane te Urdhrit Nr.2747 Prot, Nr. 113 Dosje "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A”, drejtuar QKR, u urdherua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave prane cdo subjekti tregtar te debitoreve shoqeria “EURO-ALBA-EA” shpk deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi gjyqesor.

II. Me date 16.07.2018, me ane te Urdhrit Nr. 1027 Prot, Nr. 164 Regj, protokolluar ne QKB me Nr. 8350 Prot date 17.07.2018, lëshuar nga permbaruesi gjyqesor Gazmor B Guri, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore Shoqeria e sigurimeve “Eurosig” sha Tirane me Nipt K41926801W.

III. Me date 18.07.2018, me ane te Urdhrit Nr.1088 Prot, Nr.164 Regj, protokolluar nga QKB me Nr. 85020 Prot., date 20.07.2018, lëshuar nga permbaruesi privat Gazmor Guri, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative te vendosur ndaj kuotave ne pronesi te subjektit “Eurosig” sha me NUIS (NIPT) – K41926801W te bllokuara me shkresen Nr.1057 Prot., Nr.164 Regj., date 16.07.2018.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Papa Gjon Pali II, Vila nr. 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.01.2021
Kontrate transferimi kuotash 19.03.2014
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit 17.07.2004
Kontrate shitje aksionesh 23.12.2005
Kontrate shitje aksionesh 08.05.2006
Kontrate per shitblerje aksionesh 01.04.2010
Vendim i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit 20.01.2010
Vendim i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit 10.05.2016
Vendim i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit 29.09.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 167 132 928,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 90 047 703,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 329 027 911,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 101 194 258,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 85 044 639,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 143 173 166,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 31 946 853,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 109 722 312,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 098 745 899,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 303 107 929,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 290 247 603,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 985 317 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 348 715 659,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 957 067 756,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala