Skip to content

Rubicon
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2022-01-13 13:19:55
JSON

NIPT: M02129014T
Administrator: Arbër Brahaj
Objekti i Veprimtarisë: Objekti kryesor i veprimtarise se Shoqerise do te perfshije, por pa u kufizuar ne, emetimin e parase elektronike, kembimin valutor, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per veprimtarite financiare per te cilat Shoqeria licencohet nga Banka e Shqiperise, ofrimin e zgjidhjeve financiare permes mjeteve te teknologjise se informacionit (fintech), si dhe çdo aktivitet te lidhur me to, ne perputhje me kuadrin rregullator ne fuqi te Bankes se Shqiperise per institucionet e parase elektronike. Çdo veprimtari tjeter ne kuader te ushtrimit te aktivitetit tregtar, ne perputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator te zbatueshem. Shoqeria mund te ndryshoje objektin e saj te aktivitetit ne cdo kohe, me qellim licencimin per nje ose me shume sherbime te tjera, ne perputhje me dispozitat e Ligjit Tregtar, legjislacionin e zbatueshem ne fuqi, si dhe kete Statut.
Emërtime të tjera Tregtare: Rubicon
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18.09.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri, Gjermani, USA, Holandë
Kapitali Themeltar(Lekë): 113 241 854,00
Numri i pjesëve: 113 241 854
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Oltjan Hoxholli; Julia Hoxha; Albana Shkurta
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Administrative nr.9, Rruga "Asim Vokshi", Ndertesa 15, hyrja 25, apartamenti 7, 1016

Akte. Tjetërsim Kapitali: Akti i themelimit te shoqerise
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 13.01.2022
Kontrate shitblerje e aksioneve te shoqerise date 17.03.2021
Kontrate shitblerje e aksioneve 22.03.2021
Vendimi i asamblese se aksionareve per likuidimin e pjeses se mbetur te kapitalit date 23.12.2020
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 14.01.2021
Procesverbali asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 27.04.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -617 818,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:24 957,00
Punuar Nga : A.Lala