Skip to content

Rubicon
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-23 10:54:02
JSON

NIPT: M02129014T
Administrator: Arbër Brahaj
Objekti i Veprimtarisë: Objekti kryesor i veprimtarise se Shoqerise do te perfshije, por pa u kufizuar ne, emetimin e parase elektronike, kembimin valutor,ofrimin e sherbimit te pagesave, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per veprimtarite financiare per te cilat Shoqeria licencohet nga Banka e Shqiperise, ofrimin e zgjidhjeve financiare permes mjeteve te teknologjise se informacionit (fintech), si dhe çdo aktivitet te lidhur me to, ne perputhje me kuadrin rregullator ne fuqi te Bankes se Shqiperise per institucionet e parase elektronike. Çdo veprimtari tjeter ne kuader te ushtrimit te aktivitetit tregtar, ne perputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator te zbatueshem. Shoqeria mund te ndryshoje objektin e saj te aktivitetit ne cdo kohe, me qellim licencimin per nje ose me shume sherbime te tjera, ne perputhje me dispozitat e Ligjit Tregtar, legjislacionin e zbatueshem ne fuqi, si dhe kete Statut.
Emërtime të tjera Tregtare: Rubicon
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18/09/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri, Gjermani, USA, Holandë
Kapitali Themeltar(Lekë): 113 241 854,00
Numri i pjesëve: 113 241 854
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: APC INTEGRATED LLC, nje shoqeri me numer 463653788, me adrese ne 176 NEPONSET AVE, Dorchester, MA – USA, perfaqesuar ne kete kontrate nga Z. Olti Gjura, shtetas amerikan (Sipas kontrates se shitblerjes se aksioneve te shoqerise, date 22.03.2021)

NAVY YEARD CAPITAL LLC, nje shoqeri me numer 3908001, me adrese ne 651 N Board St. Suite 206 Middletown – USA, perfaqesuar ne kete kontrate nga Z. Gjergj Dollani, shtetas shqiptar (Sipas kontrates se shitblerjes se aksioneve te shoqerise, date 22.03.2021)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Avis Andoni; Julia Hoxha; Albana Shkurta
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VX - Licencë "Për subjekt financiar jo-bankë"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Bardhok Biba, Pll Trema, Shkalla A, Kati 3, Hyrja 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Akti i themelimit te shoqerise
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 23.04.2022
Kontrate shitblerje e aksioneve te shoqerise date 17.03.2021
Kontrate shitblerje e aksioneve 22.03.2021
Vendimi i asamblese se aksionareve per likuidimin e pjeses se mbetur te kapitalit date 23.12.2020
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 14.01.2021
Procesverbali asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 27.04.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 29.03.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e pozicionit financiar 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -617 818,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:24 957,00
Punuar Nga : A.Lala