Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Lefter 1, Lefter 2A, Lefter 2B, Lefter 3 (Më datë 06.11.2018 u nënshkrua marrëveshja për zgjidhjen me konsensus të kontratës konçesionare)

MP ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-11 10:33:20

NIPT: L22404005U
Administrator: Hetem Sulaj (Likuidator)
Objekti i Veprimtarisë: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Lefter 1”, “Lefter 2A”, “Lefter 2B”, “Lefter 3” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontratë. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu çdo aktivitet tjetër që lidhet me objektin e saj dhe e favorizon atë.
Emërtime të tjera Tregtare: MP ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 03.12.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Çështje Ligjore: I. Më datë 15.11.2018, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua prishja e shoqërisë “MP Energy” sh.p.k nëpërmjet likujdimit. Asambleja shkarkoi nga detyra administratorin Mehmet Pëllumbi dhe emëroi Z. Hetem Sulaj si likuidator të shoqërisë. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Shoqëri në likuidim e sipër”.

II. Me date 20.04.2019, u hartua raporti mbi perfundimin e likuidimit te shoqerise. Statusi kaloi nga: "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 06.11.2012 - Kontrata konçesionare; 06.11.2018 - Marrëveshje për zgjidhjen me konsensus të kontratës konçesionare
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 208.659.212 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: I. Shoqëria “MP ENERGY” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 06.11.2012, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "AS COLOR" shpk dhe "NDREKAJ" shpk, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentraleve “Lefter 1”, “Lefter 2A”, “Lefter 2B”, “Lefter 3” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Lefter 1”, “Lefter 2A”, “Lefter 2B”, “Lefter 3” do të ndërtohen në përroin e Radatit, qyteti Leskovik.

II. Më datë 06.11.2018 u nënshkrua marrëveshja për zgjidhjen me konsensus të kontratës konçesionare. Në nënshkrimin e kësaj marrëveshjke palët bien dakord, që të zgjidhin me konsensus Kontratën e Konçesionit të formës "BOT" për ndërtimin e Hidrocentraleve Lefter 1, Lefter 2A, Lefter 2B, Lefter 3.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Lagjja Unaza e Re, Rruga Teodor Keko, Godina nr. 1

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (06.11.2012)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 11.11.2020
Vendimi i asamblese per mbylljen e shoqerise 15.11.2018
Raporti i likuidimit te shoqerise 20.04.2019
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate dhurimi kuotash (01.04.2013)
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -552 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -655 350,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -539 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -483 095,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -387 764,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala