Skip to content
Ndërtimi, vënia në punë, operimi dhe mirëmbajtja e aeroportit ndërkombëtar “Nënë Tereza” -Ratifikuar sipas ligjit nr. 55/2016 për ndryshimin e marrëveshjes së konçesionit ndërmjet këshillit të ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë konçesionare ""Tirana Airport Partners"" shpk. "

TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK (TIA) ( Ish TIRANA AIRPORT PARTNERS SHPK (TAP))
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-21 13:45:25

NIPT: K51612012D
Administrator: Piervittorio Farabbi; Marsida Pallko
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, financimin, ndertimin, venien ne pune, mirembajtjen, kryerjen, administrimin dhe zhvillimin e Aeroportit Nderkombetar "Nene Tereza", Tirane, i cili perfshin, nder te tjera: marrjen ne pronesi nga shoqeria te terminalit te ri, zyrave te reja te administrimit, qendres se re te ngarkeses ajrore, qendren e re te furnizimit me karburant (faciliteteve te reja) dhe zoterimi dhe ushtrimi i Uzufruktit nga shoqeria ne lidhje me zonen e koncesionit, terminalit ekzistues, sheshi i terminalit ekzistues si edhe ato facilitete te reja te cilat nuk mund te jene ne pronesi te shoqerise; projektimin, ndertimin dhe instalimin e faciliteteve te reja dhe te faciliteteve te reja shtese; rinovimin dhe mirembajtjen e terminalit ekzistues, sheshit te terminalit egzistues, mjediseve te reja dhe zones se koncesionit; transferimin e te gjitha te drejtave te zbatueshme ne lidhje me facilitetet e reja, qeverise se shqiperise ose nje enti te caktuar nga organi shteteror i autorizuar me mbarimin e afatit ose me mbarimin e periudhes se koncesionit; lidhjen e kontratave me persona te trete, dhe faturimin dhe mbledhjen e pagesave nga palet e treta per llogari te detyrimeve te aeroportit si dhe detyrimeve te tjera te zbatueshme. Ofrimin e trajnimeve per sigurine ne aviacionin civil, per sigurine teknike dhe sektoret e tjere qe kane lidhje me operimin e aeoroportit.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Tirana International Airport shpk
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 16/09/2004
Rrethi: Kruje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 161 148 885,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "KASTRATI AVIATION HOLDING", shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 11/04/2022 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M21612025K, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Zona Kadastrale 8160, Sheshi "Italia", Mak Albania Hotel, me administratore Eda Spahiu. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati, zotërues për 100% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 16.03.2021, terhequr datë 21.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 100% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “KASTRATI AVIATION HOLDING”,– shoqëri mëmë për 100% të kapitalit të “TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 18.12.2020.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull, Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Leje per perdorim burimi ujor nentokesor uje i pijshem Baseni Ishem -
Leje per perdorim burimi ujor uje i pijshem Baseni Ishem -
Leje per perdorim burimi ujor teknologjik Baseni Ishem -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 15.10.2004 - Kontrata Konçesionare
01.04.2016 - Kontrata shtese per ndryshimin e marreveshjes se koncesionit
Kohëzgjatja(vjet): 22
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): Vlera e huasë e parashikuar në kontratë për ndërtimin është 33,845,000 euro
Vlera e Riinvestimit: Konçesionari ka të drejtë që të kryejë punime apo shërbime shtesë që janë jashtë qëllimit të konçesionit, por me kusht që këto shpenzime të mos e kalojnë vlerën 25.000 Euro në vit gjatë afatit të konçesionit.
Kosto Konçesionare: Tarifa paraprake e konçesionit është 3,000,000 euro. Gjithashtu, shoqëria do ti paguajë çdo vit qeverisë së Shqipërisë kuotën junior, ku kjo kuotë junior përfaqëson 30% të të gjithë fitimit të shpërndarë të shoqërisë. Përveç dhënies së garancisë së transhit të huasë shtetërore dhe kur parashikohet shprehimisht ndryshe në këtë kontratë, qeveria e Shqipërisë nuk do te këtë detyrim te japë kontribute të çfarëdolloji (financiare ose të tjera) në lidhje me konçesionin.
Kosto e Shërbimit: Tarifat e shërbimit në tokë

Pesha min e Ngritjes se Avionëve - Pagesa Bazë e Shërbimit në Tokë - Pagesa Bazë e Uljes dhe Ngritjes

Deri 1 ton - 30 euro - 25 euro
Nga 1 deri 2 ton - 50 euro - 35 euro
Nga 2 deri 6 ton - 120 euro - 70 euro
Nga 6 deri 10 ton - 230 euro - 120 euro
Nga 10 deri 20 ton - 500 euro - 200 euro
Nga 20 deri 30 ton - 700 euro - 300 euro
Nga 30 deri 45 ton - 1000 euro - 400 euro
Nga 45 deri 60 ton - 1250 euro - 550 euro
Nga 60 deri 80 ton - 1350 euro - 650 euro
Nga 80 deri 100 ton - 1500 euro - 700 euro
Nga 100 deri 120 ton - 1600 euro - 800 euro
Mbi 120 ton - 1700 euro - 900 euro

Tarifat e Kargos

Pesha (kk) - Pagesa Baze e Kargos

Deri 3 - 1 euro/kg
3 deri ne 5 - 2 euro/kg
6 deri ne 10 - 3 euro/kg
11 deri ne 20 - 4 euro/kg
21 deri ne 50 - 5 euro/kg
51 deri ne 100 - 8 euro/kg
101 deri ne 250 - 10 euro/kg
251 deri ne 500 - 15 euro/kg
501 deri ne 750 - 20 euro/kg
751 deri ne 1000 - 25 euro/kg
1001 deri ne 1500 - 35 euro/kg
Mbi 1501 - 50 euro/kg

Pagesat e Parkimit te Avionit

Pesha Minimale e Ngritjes se Avionit - Pagesa Bazë për Parkimin e Avionit

Deri ne 1 ton - 8 euro
Nga 1 ne 2 ton - 12 euro
Nga 2 ne 6 ton - 35 euro
Nga 6 ne 10 ton - 40 euro
Nga 10 ne 20 ton - 60 euro
Nga 20 ne 30 ton - 80 euro
Nga 30 ne 45 ton - 100 euro
Nga 45 ne 60 ton - 130 euro
Nga 60 ne 80 ton - 140 euro
Nga 80 ne 100 ton - 150 euro
Nga 100 ne 120 ton - 170 euro
Mbi 100 ton - 200 euro
Shënime: I. Me date 15.10.2004, eshte nenshkruar kontrata koncesionare ndermjet shoqerise “Tirana Airport Partners” shpk tani (TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK) dhe Qeverise se Republikes se Shqiperise, perfaqesuar nga Ministria e Ekonomise dhe Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit, me objekt: Ndërtimi, vënia në punë, operimi dhe mirëmbajtja e aeroportit ndërkombëtar “Nënë Tereza”. Koncesioni jepet per nje periudhe 20 vjet.

II. Me date 01.04.2016, eshte lidhur kontrata shtese per ndryshimin e marreveshjes se koncesionit, miratuar me Ligj Nr. 55/2016, date 19.05.2006, ndermjet shoqerise Tirana International Airport (TIA) sh.p.k dhe Ministrise se Zhvillimit Ekonomise, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe Ministrise se Transportit dhe Infrastrukturës. Sipas kesaj kontrate afati i koncesionit do te shtohet me dy vite, duke u bere 22 vite nga data e lidhjes se kontrates fillestare.

III. Me date 19.04.2019, me ane te vendimit Nr. 242, u autorizua avokatura e shtetit për kryerjen e procedurave të kontraktimit të një zyre avokatie të huaj për shërbimin e konsulencës për marrëveshjen e koncesionit të lidhur me shoqërinë “Tirana International Partners” sh.p.k., për aeroportin ndërkombëtar “Nënë Tereza”, Rinas, Tiranë, si dhe përcaktimin e procedurës përkatëse të përzgjedhjes sipas kushteve e afateve këtij vendimi.

IV. Me date 27.01.2021, u depozitua ne faqen e Kuvendit PROJEKTLIGJI Nr. /2021 “per ratifikimin e ndryshimit te marreveshjes se koncesionit, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe shoqerise koncesionare "Tirana International Airport", sh.p.k., "Per ndertimin, venien ne pune, operimin dhe mirembajtjen e aeroportit nderkombetar "Nene Tereza", Tirane", ratifikuar me ligjin nr.9312, date 11.11.2004, te ndryshuar".

V. Me date 26.02.2021, Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 16/2021.

VI. Me date 08.03.2021, me ane te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 26/2021, u rrezua dekreti nr. 11979, datë 24.2.2021, i Presidentit të Republikës “Për kthimin e ligjit nr. 16/2021 ‘Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së koncesionit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë Koncesionare ‘Tirana International Airport’ sh.p.k., ‘Për ndërtimin, vënien në punë, operimin dhe mirëmbajtjen e Aeroportit Ndërkombëtar ‘Nënë Tereza’, Tiranë’, ratifikuar me ligjin nr. 9312, datë 11.11.2004, të ndryshuar.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kruje, Nikel, Rinas, Aeroporti Ndërkombëtar Nënë Tereza, Ndërtesa e Administratës

Akte/Marrëveshje Koncesionare: RATIFIKIMIN E NDRYSHIMIT TË MARRËVESHJES SË KONCESIONIT sipas ligjit nr. 55/2016
RATIFIKIMIN E MARREVESHJES SE KONCESIONIT (date 11.11.2004)
Vendim i ndryshimit te emrit te shoqerise aksionare HOCHTIEF Airport Gmbh
Ndryshim i statutit te shoqerise 31.10.2016
Statuti i shoqerise 16.07.2007
Akti i transferimit te kuotave 06.10.2016
Marreveshje e blerjes se aksioneve 01.12.2020
PROJEKTLIGJ Nr. /2021 per ratifikimin e ndryshimit te marreveshjes se koncesionit, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe shoqerise koncesionare "Tirana International Airport", sh.p.k., "Per ndertimin, venien ne pune, operimin dhe mirembajtjen e aeroportit nderkombetar "Nene Tereza", Tirane", ratifikuar me ligjin nr.9312, date 11.11.2004, te ndryshuar" (Date depozitimi 27.01.2021)
RELACION PER PROJEKTLIGJIN "Per ratifikimin e ndryshimit te marreveshjes se koncesionit, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe shoqerise koncesionare "Tirana International Airport", sh.p.k, ratifikuar me ligjin nr.9312, date 11.11.2004, te ndryshuar" (Date depozitimi 27.01.2021)
Raporti i Komisionit Per Ekonomine dhe Financat per Projektligjin “Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së konçesionit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë Koncesionare “Tirana International Airport” shpk, date 04.02.2021
LIGJ Nr. 16/2021 per ratifikimin e ndryshimit te marrëveshjes së koncesionit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë Koncesionare “Tirana International Airport” sh.p.k, miratuar ne daten 08.02.2021
Dekret i Presidentit per kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 16/2021 , date 26.02.2021
ARSYET E KTHIMIT TË LIGJIT NR. 16/2021 “PËR RATIFIKIMIN E NDRYSHIMIT TË MARRËVESHJES SË KONCESIONIT NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SHOQËRISË KONCESIONARE “TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT”
VKM Nr. 242, date 19.04.2019, per autorizimin e avokatures se shtetit për kryerjen e procedurave të kontraktimit të një zyre avokatie të huaj për shërbimin e konsulencës për marrëveshjen e koncesionit për aeroportin ndërkombëtar “Nënë Tereza”
VKM Nr. 26/2021, date 08.03.2021 Për rrëzimin e dekretit nr. 11 979, datë 24.2.2021, të Presidentit të Republikës “Për kthimin e ligjit nr. 16/2021 ‘Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së koncesionit per aeroportin ndërkombëtar “Nënë Tereza”
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 12.10.2023
Kontrate Shitje Kuotash date 12.05.2022
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 12.10.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.03.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2013
Bilanci 2007
Bilanci 2014
Bilanci 2016
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2010
Pasqyrata financiare 2011
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat financiare 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 3 623 664 958,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 191 721 282,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 528 422 858,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 107 524 932,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 131 618 511,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 283 691 062,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 872 452 624,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 994 429 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 506 399 516,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 117 252 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 506 478 449,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 712 321 345,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 219 440 973,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 485 439 704,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:8 300 454 181,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:5 594 793 550,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 234 026 242,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 961 068 599,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 415 411 698,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 996 422 653,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 265 031 698,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 898 423 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 243 761 389,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 622 127 543,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 467 055 121,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 778 242 788,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 4 103 437 101,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 3 842 796 951,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ L.Kanani / P. Nikolli