Skip to content
Kontratë Koncesioni për kultivimin e ullirit deri në 1000 ha, Kavajë

AGROTAL2
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-03 09:13:59

NIPT: K92202030O
Administrator: Pëllumb Duka
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, ndërtim, vënia në shfrytëzim, administrim, mirëmbajtje masive të ullirit dhe tregtimin e ullirit, sipas kontratës së konçesionit për kultivimin e ullirit, lidhur me autoritetin kontraktues.
-------------
Kategoria: Sektori i Bujqësisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Agrototal2
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 02/10/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 9 812 500,00
Numri i pjesëve: 392 500
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: AGROTAL 1 është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 27.03.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi (NIPT) K71709015R, me seli në Tiranë, Rr.Konfezenca e Pezes (Kombinati Ushqimor) Tirane, Zona kadastrale 8240, Nr Pasurie 2, me administrator Klodian Shatraj dhe aksioner te vetem Artur Dojaka. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 18.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.03.2023, Pronaret perfitues te subjektit AGROTAL2 zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Artur Dojaka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi eshte zoterues i shoqerise aksionare AGROTAL 1. Data e percaktimit si pronar perfitues: 02.10.2009.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
Çështje Ligjore: I. Më datë 13.11.2015, me anë të marrëveshjes siguruese, Nr. 10249 Rep. Nr. 3253 Kol, datë 13.11.2015, e lidhur midis (Barrëdhënës) shoqërisë Agrotal 1 sha, Artur Dojaka, Aranit Isufi, Agim Bedo, Dardi Çinari, Gezim Kukaj, dhe (Barrëmarrës) Banka Credins sh.a, është vendosur barra siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për kontratën e kredisë afatgjatë nr. 5223, datë 02.09.2014 me nr. 9689 rep/2702 kol, në shumën 420.000.000 lekë.
Barra siguruese është vendosur mbi:

a) 70% të aksioneve të shoqërisë Agrotal 1 sh.a
b) 100% të kuotave të shoqërisë I.C.E sh.p.k
c) 100% të kuotave të shoqërisë Global Servis sh.p.k
d) 100% të kuotave të shoqërisë Distribrands sh.p.k
e) 100% të kuotave të shoqërisë Natural Farming (NAFA)sh.p.k
f) 100% të kuotave të shoqërisë Agrotal 2 sh.p.k

II. Më datë 03.11.2017, depozitohet në QKB marrëveshja siguruese datë 01.11.2017, e lidhur midis “AGROTAL 2” sh.p.k., (barrëdhënësi) dhe shoqërisë “Credins Bank” sh.a (barrëmarrësi).

III. Me date 28.05.2019, u lidh marreveshja siguruese Nr. 5005 Rep. Nr. 1707 Kol, me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per kredine e akorduar nga Banka Credins.

IV. Me date 25.10.2021, me ane te Kërkesës Nr. 140/3 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes së detyrimeve tatimore të papaguara Rajoni Qëndror, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “AGROTAL2” shpk pajisur me NUIS (NIPT) K92202030O, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 18.08.2008
Data e Pranimit: 06.10.2008
Data e Nënshkrimit: 07.01.2009
Kohëzgjatja(vjet): 99
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Bujqësi
Vlera e Investimit(Lekë): 1906500000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Konçesionari do të kryejë çdo 30 vjet riinvestim në ullishte dhe teknologji në vlerën 20% të vlerës totale të investimit, përkatësisht 60% të vlerës së riinvestimit në ullishte dhe 40% në teknologji. Këto velra do të aktualizohen sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues 0.2% të të ardhurave vjetore të realizuar nga shitjet.
Shënime: Shoqëria Agrotal 2 është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të datës 07.01.2009. Kontrata e konçesionit e formës BOT (ndërtim-operim-transferim) ka si objekt kultivimin e ullirit deri në 1000 ha, në Komunat Synej, Luz i Vogël, Kryevidh dhe Gosë, Kavajë për mbjelljen e rreth 500.000 rrënjëve ullinj. Vlera e investimit është 1.906.500 lekë/ha.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Ndroq, Fshati Varosh, Rruga Nacionale Tiranë - Durrës Km. 12, Zona Kadastrale 3714, Pasuria Nr. 292/15

Adresa:
Tiranë, Luz i vogël, Zona kadastrale nr. 2539, Numër pasurie 457/4, Vol. 21, Faqe 26

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate Koncesionare (07.01.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.03.2023
Marreveshje siguruese (2015)
Aneksi 4A i kontrates koncesionare
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 18.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Dokumenta Financiare: PASQYRA FINANCIARE 2010
Bilanci 2015
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2014
PASQYRA FINANCIARE 2011
Bilanci 2012
PASQYRA FINANCIARE 2013
Akti i Themelimit te shoqerise AGROTAL2
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -2 707 584,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -87 402,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -49 561,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -48 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -229 938,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -84 318,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -9 653,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -82 490,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani