Skip to content
Kontratë Koncesioni për kultivimin e ullirit deri në 1000 ha, Kavajë

AGROTAL2
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-07 12:29:31

NIPT: K92202030O
Administrator: Durim Meta
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, ndërtim, vënia në shfrytëzim, administrim, mirëmbajtje masive të ullirit dhe tregtimin e ullirit, sipas kontratës së konçesionit për kultivimin e ullirit, lidhur me autoritetin kontraktues.
Emërtime të tjera Tregtare: Agrototal2
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 02.10.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 9 812 500,00
Numri i pjesëve: 392 500
Koncesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 13.11.2015, me anë të marrëveshjes siguruese, Nr. 10249 Rep. Nr. 3253 Kol, datë 13.11.2015, e lidhur midis (Barrëdhënës) shoqërisë Agrotal 1 sha, Artur Dojaka, Aranit Isufi, Agim Bedo, Dardi Çinari, Gezim Kukaj, dhe (Barrëmarrës) Banka Credins sh.a, është vendosur barra siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për kontratën e kredisë afatgjatë nr. 5223, datë 02.09.2014 me nr. 9689 rep/2702 kol, në shumën 420.000.000 lekë.
Barra siguruese është vendosur mbi:

a) 70% të aksioneve të shoqërisë Agrotal 1 sh.a
b) 100% të kuotave të shoqërisë I.C.E sh.p.k
c) 100% të kuotave të shoqërisë Global Servis sh.p.k
d) 100% të kuotave të shoqërisë Distribrands sh.p.k
e) 100% të kuotave të shoqërisë Natural Farming (NAFA)sh.p.k
f) 100% të kuotave të shoqërisë Agrotal 2 sh.p.k

II. Më datë 03.11.2017, depozitohet në QKB marrëveshja siguruese datë 01.11.2017, e lidhur midis “AGROTAL 2” sh.p.k., (barrëdhënësi) dhe shoqërisë “Credins Bank” sh.a (barrëmarrësi).

III. Me date 28.05.2019, u lidh marreveshja siguruese Nr. 5005 Rep. Nr. 1707 Kol, me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per kredine e akorduar nga Banka Credins.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 18.08.2008
Data e Pranimit: 06.10.2008
Data e Nënshkrimit: 07.01.2009
Kohëzgjatja(vjet): 99
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Bujqësi
Vlera e Investimit(Lekë): 1906500000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Konçesionari do të kryejë çdo 30 vjet riinvestim në ullishte dhe teknologji në vlerën 20% të vlerës totale të investimit, përkatësisht 60% të vlerës së riinvestimit në ullishte dhe 40% në teknologji. Këto velra do të aktualizohen sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues 0.2% të të ardhurave vjetore të realizuar nga shitjet.
Shënime: Shoqëria Agrotal 2 është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të datës 07.01.2009. Kontrata e konçesionit e formës BOT (ndërtim-operim-transferim) ka si objekt kultivimin e ullirit deri në 1000 ha, në Komunat Synej, Luz i Vogël, Kryevidh dhe Gosë, Kavajë për mbjelljen e rreth 500.000 rrënjëve ullinj. Vlera e investimit është 1.906.500 lekë/ha.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Ndroq, Fshati Varosh, Rruga Nacionale Tiranë - Durrës Km. 12, Zona Kadastrale 3714, Pasuria Nr. 292/15

Adresa:
Tiranë, Luz i vogël, Zona kadastrale nr. 2539, Numër pasurie 457/4, Vol. 21, Faqe 26

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate Koncesionare (07.01.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.11.2020
Marreveshje siguruese (2015)
Aneksi 4A i kontrates koncesionare
Dokumenta Financiare: PASQYRA FINANCIARE 2010
Bilanci 2015
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2014
PASQYRA FINANCIARE 2011
Bilanci 2012
PASQYRA FINANCIARE 2013
Akti i Themelimit te shoqerise AGROTAL2
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -48 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -229 938,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -84 318,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -9 653,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -82 490,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala