Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i Hidrocentraleve në Pellgun Ujëmbledhës të Shmilit dhe Zallit të Gjurait, Rrethi Librazhd

ORENJA POWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 10:38:47

NIPT: K92423013U
Administrator: Atila Gjuladin
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve duke përfshire financimin, ndërtimin, vënien në punë, prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike, si dhe çdo aktivitet tjetër të lejuar nga ligji në interes të plotësimit të objektit të saj.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: ORENJA POWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 11/12/2009
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. CARAGLIO S.r.l, një shoqëri e së drejtës italiane, e regjistruar më datë 19.02.1996 në regjistrin e shoqërive në Cuneo, Itali, me kod fiskal dhe numër të regjistrimit 01876320043, me seli ligjore në ALBA (CN) CORSO ASTI, 18 CAP 12051, Itali, e përfaqësuar nga Z. Riccardo Caraglio, qytetar italian, i datëlindjes 12.04.1975 (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Orenja Power” sh.p.k, datë 11.12.2009, të dorëzuar në QKB)

II. HERTIS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.10.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K22514201G, me adresë në Elbasan, Lagjia 28 Nëntori, Pallati 109/1, pranë Bankës Intesa San Paolo, me administrator Alba Kapidani dhe ortak te vetem Eduard Kapidani. Aktualisht shoqëria ka status të pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.03.2022)

Subjekti Juridik Orenja Power nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 19.12.2009, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua pezullimi i aktivitetit të shoqërisë “Orenja Power” shpk për një afat një mujor.

II. Më datë 13.02.2010, u regjistrua në QKB aktivizimi i aktivitetit të shoqërisë. Statusi i saj ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

III. Më datë 05.03.2010, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua pezullimi i aktivitetit të shoqërisë për një afat të pacaktuar.

IV. Më datë 15.04.2010, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua aktivizimi i aktivitetit të shoqërisë “Orenja Power”.

V.Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 18.11.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.165.964.018 lekë
Vlera e Riinvestimit: Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës fillestare të përcaktuar në kontratën e makinerive, turbinave dhe pajisjeve kompjuterike në një kohë prej 25 vjetësh. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 3% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: ORENJA POWER është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar për zbatimin e kontratës së konçesionit të nënshkruar më datë 18.11.2009, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “CARAGLIO” S.r.l dhe “HERTIS” sh.p.k, me objekt: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, shfrytëzimi, administrimi, mirëmbjatja e hidrocentraleve në Pellgun Ujëmbledhës të Shmilit dhe Zallit të Gjurait, Rrethi Librazhd, dhe transferimi në fund të kontratës nga konçensionari tek Autoriteti Kontraktues.

Hidrocentralet që parashikohen të ndërtohen në pellgun ujëmbledhës të Lumit të Shmilit dhe të Zallit të Gjurait, rrethi Librazhd, do të jenë jo më shumë se 9 hidrocentrale dhe do të kenë këto karakteristika:

Kuota maksimale e rrjedhës së lumit: 910 m mbi nivelin e detit
Kuota minimale e rrjedhjes së lumit: 330 m mbi nivelin e detit
Totali i fuqisë së instaluar: 14.240 kW
Prodhimi mesatar vjetor i energjisë elektrike 65.429.295 kWh
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjja 28 Nentori, bulevardi "Qemal Stafa", pallati 109/1, kati nëndheshëm

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (18.11.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 07.03.2022
Vendimi i asamblese per pezullimin e aktivitetit 19.12.2009
Vendimi i asamblese per aktivizimin e aktivitetit 15.04.2010
Vendimi i asamblese per pezullimin e aktivitetit 05.03.2010
Te dhenat e subjektit Orenja Power ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 07.03.2022
Shtojca te kontrates
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2009
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyrat financiare 2017
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -273 079,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -53 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -64 164,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -50 682,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -90 331,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -44 944,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani