Skip to content
Ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Picar 1

PESHKU-PICAR 1
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-29 13:49:15

NIPT: K92925601M
Administrator: Saimir Muro
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja, administrimi dhe vënia në punë e hidrocentraleve.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 15/05/2009
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 28.04.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 35.455.750 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të i Konçesionit, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontarktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.5% të prodhimit vjetor te energjisë elektrike si dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari do të ketë nga prodhimi i kësaj energjie elektrike.
Shënime: PESHKU-PICAR 1 është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar për zbatimin e kontratës së konçesionit të nënshkruar më datë 28.04.2009, ndërmjet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Perivoli” shpk dhe COGREN (më parë ELKRI) shpk, me objekt: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit "Picar 1" dhe transferimi i tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali “Picar 1” do të ndërtohet në përroin e Gurrës, i cili ndodhet në pellgun e lumit Kardhiq Drinos, Rrethi Gjirokastër, me këto karakteristika: Fuqia e Instaluar 200 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 1.200.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokastër, Picar, Fshati Picar, godinë një katëshe përballë rezervatit të peshkut

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (28.04.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 03.05.2022
Kontrate dhurimi kuotash 29.05.2018
Kontrate shitje kuotash 29.07.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.03.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate Dhurim Kuotash (18.03.2010)
Kontrate Shitje Kuotash (28.02.2014)
Kontrate Dhurim Kuotash (15.02.2016)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 839 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 352 674,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 620 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 408 737,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 371 903,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 154 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 101 187,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 082 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 865 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 434 089,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -929 407,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -828 263,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -410 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:4 025 874,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 492 557,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 699 639,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 922 451,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 737 639,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 652 242,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 662 416,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 157 958,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 018 653,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 8 323 573,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani