Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kryezi dhe Kryezi i Epërm

BEKIM ENERGJITIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-16 08:58:13

NIPT: K99605301O
Administrator: Proletare Brahaj
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, ndërtimin dhe transferimin e hidrocentraleve Kryezi dhe Kryezi i Epërm. Financimi, ndërtimi, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: BEKIM ENERGJITIK
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 29/09/2009
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 43 250 836,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I.OBERALD është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.02.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K09111328V, me adresë në Shkodër, Pukë, Fushë Arrëz, me administrator dhe ortak te vetem Muhamet Brahaj. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022

II. ALBA KONSTRUKSION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.01.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61812013R, me adresë në Tiranë, Rruga Frederik Shiroka, Pallati i ri, Shkalla B, Kati 2, me administrator Atnand Koni. Ortak te vetem te shoqerise Xhavit Ismaili. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 31.05.2021, terhequr nga QKB date 09.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit BEKIM ENERGJITIK zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Muhamet Brahaj , shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 99% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme OBERALD. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 05.10.2009.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 30.07.2021, me ane te Shkresës nr. 950/5 Prot., për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Shkoder, ku eshte kerkuar: Te mos lejohet tjetersimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “BEKIM ENERGJITIK” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K99605301O, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve.

II. Me date 17.02.2023, eshte depozituar shkresës Nr. 117/5 Prot., “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Verior, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin, subjekti BEKIM ENERGJITIK SHPK pajisur me NUIS (Nipt) - K99605301O me anë të së cilës synohet që në QKB, të mos lejohet tjetërsimi mbi pasuritë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesi deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 16.06.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 50.419.481 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 94.6% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.01% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “BEKIM ENERGJITIK” shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “OBERALDI” shpk dhe “ALBA KONSTRUKSION” shpk për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 16.06.2009, me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajten e hidrocentralit Kryezi dhe Kryezi i Epërm dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Kryezi” dhe “Kryezi i Epërm” do të ndërtohen në Përroin e Madh, rrethi Pukë, me këto karakteristika:
Hidrocentrali “Kryezi” me fuqi të instaluar 600 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 2.520.000 kWh.
Hidrocentrali “Kryezi i Epërm” me fuqi të instaluar 200 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 911.782 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Qafë Mali KRYEZI, Kryezi-Komuna e Qafë Malit.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (16.06.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.05.2022
Vendim I asamblese per rritjen e kapitalit 08.06.2016
Preventivi i punimeve dhe formulari i sigurimit te kontrates
Vendim i Asamblese per rritjen e kapitalit 07.06.2021
Vendim i Asamblese per zvogelimin e kapitalit 05.11.2021
Te dhenat e subjektit BEKIM ENERGJITIK ne regjistrin e pronareve perfitues 09.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.04.2024
Vendimi i ortakeve te shoqerise date 06.06.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat e Pozicionit Financiar viti 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Vendimi i ortakeve te shoqerise per Pasqyrat Financiare 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 11 427 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 13 075 067,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 622 895,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 317 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 119 422,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 423 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 457 203,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 026 320,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 672 897,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 713 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -16 431 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -11 110 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 035 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -40 080,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:27 051 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:23 259 955,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:24 368 823,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:32 569 028,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:15 315 097,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:26 748 328,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:28 482 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 101 718 763,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 14 457 325,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani