Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferimin e hidrocentraleve ZAJE, TUJAN, XHAFERAJ, KOLLOVOZ, NOVOSEJË, MËSHTEKËN

REKA ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-11 14:28:42

NIPT: L27705201B
Administrator: Arjan Xhihani
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, ndërtimin dhe transferimin e hidrocentraleve: "Zaje”&”Turaj” & "Xhaferaj" & "Kollovoz" & "Novosej"&, ”Mështëken”. në objektin e veprimtarisë përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit dt. 07. 02. 2012, regjistruar me Nr. 105 rep dhe Nr 24 kol. Me Ministrinë e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës.
Emërtime të tjera Tregtare: REKA ENERGY
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 14.02.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 07.02.2012
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 223.087.239 lekë (pa TVSH)
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që Konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “REKA ENERGY” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 07.02.2012, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "REKA" sh.p.k, "ALBAKONSTRUKSION" shpk dhe “XHOINO” shpk, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentraleve ZAJE, TUJAN, XHAFERAJ, KOLLOVOZ, NOVOSEJË, MËSHTEKËN dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet do të ndërtohen në rrjedhën e përroit të Rekës dhe të Shishtavecit, rrethi Kukës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Ndërtesa Kasmi Nr. 3, përballë Parlamentit, Kati i tretë, Nr. 12

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (07.02.2012)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 11.11.2020
Preventivi i punimeve
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (04.08.2015)
Kontrate shitje kuotash (15.09.2015)
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 880 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 245 626,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 245 626,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -308 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -308 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -282 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -280 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -233 400,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala