Skip to content
Operimi, Ndërtimi, Mirëmbajtja, Përmirësimi Teknik dhe Adaptimi i Terminalit Lindor Durrës.

EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-25 12:29:45

NIPT: L31804506A
Administrator: Manfred Muller
Objekti i Veprimtarisë: Menaxhimi, operimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi teknik dhe adaptimi i Terminali Lindor në Portin e Durrësit sipas marrëveshjes konçensionare të lidhur me Qeverinë Shqiptare. Operimi i Terminalit do të përfshijë, pa u kufizuar vetëm në to, ngarkimin dhe shkarkimin kryesisht të anijeve me ngarkesa rifuxho si ato të mineraleve dhe qymyrit dhe të materialeve të tjera rifuxho, por edhe në anijeve me ngarkesa të përgjithshme/gjenerale dhe për ngarkesa për projekte, sipas rastit. Shërbimet që do të ofrohen do të përfshijnë gjithashtu edhe aktivitetet e lidhura me to, me anijet dhe ngarkesa, të tilla si përpunimi i ngarkesave, lëvizja e ngarkesave në anije dhe lidhja e tyre, depozitimi dhe magazinimin e ngarkesave, asemblimin e mallrave, mbushja dhe zbrazja e kontejnerëve, lëvizje ekstra dhe sistemime, transportin, spontimi, marrjen dhe shpërndarjen.
Emërtime të tjera Tregtare: EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO)
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 03.06.2013
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Koncesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Durres, Koka AB 315 AI, Trajleri AH R 194
2) Durres, Kokë Tërheqëse AB 182 AI, Kazani AH R 187, Trajleri AH R 190
3) Durres, Kokë Tërheqëse AB 478 AI, Kazani AH R 104, Trajleri AH R 188
4) Durres, Kokë AA 967 ZZ, Trajleri AH R 079
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 30.09.2013, është lidhur një marrëveshje kolaterale financiare Nr.4838 Rep, Nr.1925 Kol ndërmjet kredidhënësit (Raiffaisen Bank sh.a) dhe kredimarrësit (Ems Albanian Port Operator EMS APO sh.p.k) në të cilën është vendosur që banka t’i japë kredimarrësit një shumë totale prej 2.500.000 euro. Palët e lidhin këtë marrëveshje kolaterali financiar për garantimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë dhe çdo shtesë apo amendim i saj.

Kolaterali financiar i vendosur nëpërmjet kësaj marrëveshje përbëhet nga:
a) 49% e kuotave të kapitalit të shoqërisë dhe të të gjitha të drejtave të lidhura me to që dhënësi i kolateralit EMS Shippinng & Trading GmbH zotëron tek shoqëria “EMS Albanian Post Operator” shpk.
b) Të gjitha llogaritë e dhënësit të kolateralit pranë bankës Raiffaisen.
c) Të ardhurat në të ardhmen nga kontrata të ndryshme të kredimarrësit/dhënësit të kolateralit financiar, që është gjendje Cash në llogaritë rrjedhëse të kredimarrësit/dhënësit të kolateralit në çdo kohë deri në shumën prej 2.500.000 euro, përfshirë të gjitha interesat dhe të drejtat që ai përfiton.

II. Më datë 25.07.2017, është lidhur marrëveshja siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri Nr.4147 Rep, Nr.1884 Kol, ndërmjet barrëmarrësit/kredidhënësit (Raiffaisen Bank sh.a) - barrëdhënësit (EMS SHIPPING & TRADING) në të cilën barredhënësi i jep barrëmarrësit një barrë siguruese mbi 49% të kuotave të kapitalit që ortaku EMS SHIPPING & TRADING zotëron tek shoqëria kredimarrëse Ems Albanian Port Operator EMS APO shpk.

III. Me date 01.06.2020, me ane te urdhrit Nr. 41/4 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 4788 Prot date 04.06.2020 lëshuar nga Zyra e Permbarimit Best 2010, u urdherua bllokimi i cdo aseti/aksione të shoqërisë “EMS Albanian Port Operator” shpk NUIS L31804506A.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 28.01.2013
Data e Pranimit: 28.03.2013
Data e Nënshkrimit: 06.05.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 2.069.371.737 lekë
Kosto Konçesionare: Konçesionari do të paguajë për autoritetin kontraktor një tarifë (Fee) konçesionare në vlerën 2% të të ardhurave totale bruto të konçesionarit, Royalty 10% të gjithë tarifave të shërbimit, Royalty sipas ofertës së Konçesionarit 1%, Terminal Leasing Fee 544 lekë/m/vit.
Shënime: Shoqëria EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO) është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar më datë 06.05.2013 midis Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit dhe ortakut themelues EMS SHIPPING & TRADING.

Autoriteti Kontraktor, nëpërmjet kontratës konçesionare dhe në përputhje me kushtet e saj, i jep konçesionarit të drejtën për menaxhimin, operimin, ndërtimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin teknik dhe adaptimin për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të trafikut në Terminalin Lindor Durrës. Operimi i Terminalit do të përfshijë ngarkimin dhe shkarkimin kryesisht të anijeve me ngarkesa rifuxho, minerale, qymyr, etj, por edhe të anijeve me ngarkesa të përgjithshme/gjenerale dhe për ngarkesa për projekte, sipas rastit. Përsa i përket përpunimit të ngarkesave rifuxho operatori do të bëjë të gjitha përpjekjet për të arritur një shkallë të lartë specializimi me qëllim rritjen e produktivitetit dhe uljen e kostove për njësi. Shërbimet që do të ofrohen do të përfshijnë gjithashtu dhe aktivitetet e lidhura me to, me anijet dhe ngarkesat të tilla si përpunimi i ngarkesave, depozitimi, magazinim, lëvizje ekstra, transportin, spontimi, marrjen dhe shpërndarjen dhe përfshirë marrjen e masave për burimet e kërkuara në infrastrukturë, mjete, pajisje, sisteme, praktika, proçedura, programe, organizim dhe burime njerëzore në përputhje me praktikat më të mira industriale dhe siç janë të specifikuara në Termat e Referencës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagjja 13, Porti i Durrësit, Terminali Lindor, Hyrja nr.5, 2001

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni (datë 06.05.2013)
Akti themelimit te shoqerise EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO)
Marreveshje midis Raiffeisen Bank dhe shoqerise EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO) per marrje kredie
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.11.2020
Dokumenta Financiare: Bilanci 2016
Bilanci 2015
Bilanci 2014
Bilanci 2013
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike: Anekset e Kontrates dhe Formulari i Sigurimit te Kontrates
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 59 815 790,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 741 698,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 67 273 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 348 906,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 24 919 737,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 30 302 233,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 117 709,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:565 483 730,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:492 877 728,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:579 334 176,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:547 602 939,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:565 817 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 636 895 567,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 224 353 231,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala