Skip to content
Zbatimi i Kontratës së Konçesionit/Partneritetit Publik Privat për Paketën e Shërbimeve të Kontrollit Mjekësor Bazë për Grupmoshat 40-65 vjeç.

3P Life Logistic
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-03 11:04:03

NIPT: L42409015I
Administrator: Altin Fani
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i Kontratës së Konçesionit/Partneritetit Publik Privat për Paketën e Shërbimeve të Kontrollit Mjekësor Bazë për Grupmoshat 40-65 vjeç.
-------------
Kategoria: Sektori i Shëndetësisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: 3P Life Logistic
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 05/12/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 128 259 212,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “Marketing & Distribution”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.08.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi NIPT J72124001N, me seli aktuale në Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë – Durrës, Km.10, me administrator Besnik Nushi dhe ortake te vetme Vilma Nushi. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.08.2023)

II. “T R I M E D”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.12.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi NIPT K51612031J, me seli aktuale në Tiranë, Kashar, Autostrada "Tirane -Durres", Km 10, Zone Kadastrale 2105, Nr. Pasurie 95/11, me administratore Gentiana Peshkatari. Ortaket e shoqerise jane: Endrit Hido (50%), Gentiana Peshkatari (10%) dhe Shani Peposhi (40%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.02.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 07.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 04.08.2023, Pronar perfitues i shoqerise “3P Life Logistic” eshte:

Vilma Nushi, shtetase shqiptare, e datelindjes 1961, pronar perfitues per 80% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te “MARKETING & DISTRIBUTION (J72124001N)” -shoqeri meme e 3P LIFE LOGISTIC për 50% të kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues: 05.12.2014.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Kashar, TR 7471 U
2) Tiranë, Kashar, AA 382 LY
3) Tiranë, Kashar, AA 314 LI
4) Tiranë, Kashar, AA 947 LA
5) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy AA 146 AA
6) Tiranë, Kashar, AA524 LG
7) Tiranë, Kashar, AA 719 MB
8) Tiranë, Kashar, TR 3412 S
9) Tiranë, Kashar, AA 463 LA
10) Tiranë, Kashar, AA 706 AI
11) Tiranë, Kashar, AA 380 LY
12) Tiranë, Kashar, AA 685 LD
13) Tiranë, Kashar, AA 768 LU
14) Tiranë, Kashar, AA 677 LD
15) Tiranë, Kashar, AA 941 LA
16) Tiranë, Kashar, TR 2027 F
17) Tiranë, Kashar, TR 7463 U
18) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy Maxi Van me targe AA 356 NS
19) Tiranë, Kashar, AA 724 MB
20) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy TR 7296 U
21) Tiranë, Kashar, AA 945 LA
22) Tiranë, Kashar, AA 694 LA
23) Tiranë, Kashar, AA 984 LG
24) Tiranë, Kashar, AA 976 AH
25) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy Maxi Van me targe AA 357 NS
26) Tiranë, Kashar, AA 376 LY
27) Tiranë, Kashar, TR 1736 M
28) Tiranë, Kashar, AA 382 LP
29) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy me targe TR 2317 U
30) Tiranë, Kashar, AA 902 AH
31) Tiranë, Kashar, TR 4759 T
32) Tiranë, Kashar, TR 6147 R
33) Tiranë, Kashar, AA 986 LG
34) Tiranë, Kashar, AA 235 LP
35) Tiranë, Kashar, Mercedes Benz INTURO AA 684 LR
36) Tiranë, Kashar, AA 678 LD
37) Tiranë, Kashar, AA 684 LD
38) Tiranë, Kashar, AA 084 AZ
39) Tiranë, Kashar, TR 6217 L
40) Tiranë, Kashar, Automjeti Tip Ford me Targë AA 295 KS
41) Tiranë, Kashar, AA 946 LA
42) Tiranë, Kashar, AA 789 LO
43) Tiranë, Kashar, AA 312 LP
44) Tiranë, Kashar, AA 942 LA
45) Tiranë, Kashar, AA 751 MB
46) Tiranë, Kashar, AA 982 LG
47) Tiranë, Kashar, AA 821 LO
48) Tiranë, Kashar, TR 6228 T
49) Tiranë, Kashar, AA 943 LA
50) Tiranë, Kashar, AA 846 LO
51) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy AA 126 MF
52) Tiranë, Kashar, Volkswagen LT TR 5035 L
53) Tiranë, Kashar, AA 378 LY
54) Tiranë, Kashar, AA 721 MB
55) Tiranë, Kashar, AA 984 AH
56) Tiranë, Kashar, Automjeti Tip Ford me Targë AA 294 KS
57) Tiranë, Kashar, AA 381 LY
58) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy TR 9368 L
59) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy me targe TR 2325 U
60) Tiranë, Kashar, AA 764 LU
61) Tiranë, Kashar, TR 5309 K
62) Tiranë, Kashar, TR 1735 M
63) Tiranë, Kashar, AA 648 LD
64) Tiranë, Kashar, TR 7306 T
65) Tiranë, Kashar, AA 523 LG
66) Tiranë, Kashar, TR 5310 K
67) Tiranë, Kashar, AA 723 MB
68) Tiranë, Kashar, AA 985 LG
69) Tiranë, Kashar, AA 379 LY
70) Tiranë, Kashar, AA 983 LG
71) Tiranë, Kashar, AA 718 MB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 11.09.2014
Data e Pranimit: 06.10.2014
Data e Nënshkrimit: 07.01.2015
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Shëndetësi
Vlera e Investimit(Lekë): 172.020.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Brenda 4 viteve të fundit do të riinvestohet vlera 129,999,890.4 lekë e barabartë për çdo vit në shumën 32,499,972.60 lekë
Çmimi i Shërbimit: 1357 lekë - Çmimi për shërbimet e ofruara do të jetë çmim neto (duke përjashtuar TVSH). Fatura e lëshuar nga ana e konçesionarit do të jetë faturë tatimore mbi çmimin neto.
Shënime: Më datë 11.09.2014 u mbajt proçedura konkurruese e konçesionit, në të cilën kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

1. Genius sh.p.k
2. Natural Pharma Europe
3. Pegasus sh.p.k
4. Marketing & Distribution- Vlera 730.075.000 lekë (shtatëqind e tridhjetë milion e shtatëdhjetë e pesë mijë)
5. Proton- Vlera 617.025.000 lekë (gjashtëqind e shtatëmbëdhjetë milion e njëzet e pesë mijë)

Janë skualifikuar ofertuesit Genius sh.p.k, Natural Pharma Europe dhe Pegasus sh.p.k për arsye të mungesës së dokumentacionit.

Më datë 06.10.2014, Ministria e Shëndetësisë lajmëron se operatori ekonomik Marketing&Distribution sh.p.k dhe “Trimed” sh.p.k është fituesi i proçedurës konkurruese për paketën e shërbimeve të kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 40-65 vjec.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Shëndetësisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë - Durrës, Km.9, Rruga Dytësore, Nr.Pasurie 148/46, Zona Kadastrale 2119, vol 11, fq.59

Adresa:
-Tiranë, Njesia Bashkiake nr.10, rruga e Durrësit, sheshi Karl Topia, kulla 3, kati 1
-Tiranë, Kashar, Lagjja Kashar, Autostrada Tiranë - Durrës, km 10, Godinë 3 katëshe, Zona Kadastrale nr.2105, Nr Pasurie 85/11
- Durrës, Nikel, Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, Zona Kadastrale 1669, pasuria nr.91/9

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akti themelimit te shoqerise 3P Life Logistic
Statuti i Shoqerise Koncensionare 3P life Logistic
Kontrata e koncesionit per paketen e sherbimeve te kontrollit mjeksor baze (07.01.2015)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.02.2023
Vendim I ortakeve per rritjen e kapitalit (06.07.2017)
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit (28.09.2012)
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit (15.10.2012)
Vendim I asamblese se per zmadhimin e kapitalit (19.01.2017)
Vendimi I Autoritetit te Konkurences Nr. 427 (20.07.2016)
Vendim i ortakeve per zvogelimin e kapitalit 26.07.2020
Vendim i ortakeve per rritjen e kapitalit 01.08.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 18.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 04.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi fituesi per koncesionin
Ftesa për ofertë për Paketën e Shërbimit të Kontrollit Mjekësor
Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 65 631 204,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 65 197 087,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 87 611 587,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 56 143 733,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:730 075 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:730 773 785,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:739 365 495,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:575 020 130,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani