Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 416

NAZMI MURATAJ

K39003675K
(Ne fushen e perpunimit, tregtimit te lendeve drusore, sherbime te tjera si dhe sherbime transporti.Tregeti me shumice e pakice te artikujve ushqimore dhe te tndryshem.Tregtim pjese kembimi per mjete transporti )

Kukes ALL

FRAN DODAJ

K39010019W
(Tregetim mishi)

Lezhë ALL

FATOS LULO

K41423044T
(Avokat.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Alked Kopaçi

K41510041C
(Shitje me Shumice dhe pakice te mallrave te ndryshme ushqimore , atyre industriale , pjese kembimi per makina , goma automjetesh , bateri automjetesh e Bar-Kafe . Gomisteri, vajra dhe servis.)

Tiranë 2740962 ALL

ELVIRA KURI

K41524049V
(Per hartimin e projekteve konstruktiv te objekteve te ndryshme ndertimore. Hartimi i projekteve te instalimeve elektrike, telefoni dhe kompjuterike. Projektim dhe montim te antenave te transmetimit. Vleresim ma)

Tirane ALL

ARTAN KODRAGJINI

K41601041G
(Tregtim me shumice dhe pakice, te mallrave industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim te materialeve te ndertimit, inerte, rere, zhavorr, automjeteve, makinerive)

Kamez ALL

GJON LEKA

K41717010O
(Studime gjeologo-inxhinierike, gjeoteknike, hidrogjeologjike, ambientale, vleresim i ndikimit ne mjedis, ekspertiza, konsulence, shpime autosonde per uje, pilotime, etj.)

Tirane ALL

SOFIA MYFTARI

K42611766Q
(Tregti e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe materiale, artikuj elektronike, elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes shkollor dhe shitje lodrash te ndryshme per shkolla e kopshte)

Gjirokastër ALL

GEZIM SINO

K42611783G
(Tregetia me shumice e pakice e ushqimeve, perimeve, bulmet, mish, gaz . Prodhim, perpunim e shperndarje me shumice e ushqimve me origjine shtazore. Tregtim buke me shumice dhe me pakice.)

Gjirokastër ALL

LLAMBI KARBUNARA

K42726405D
(Prodhime parafabrikate betoni, pllaka trotuari, bordura trotuari, lulishte, stola parku, tavolina, bazamak shkallesh, etj. Tregtimi me shumice e pakice i materialeve te ndertimit, materialeve inerte, çimento, )

Fier 150731 ALL

Ziso Marko

K44028002R
(Tregtim te mallrave ushqimore buke, embelsira dhe prodhim i tyre etj.Catering.)

Korçë ALL

Panajot Pilani

K44125003N
(Supervizion e kolaudim në fushën e ndërtimit ose në objektet e ndryshme të ndërtimit, zbatim, projektim. Ekspert mjedisi.)

Korçë ALL

VIOLETA KATA 

K47129713T
(Tregti me pakice fruta perime, grumbullim, ruajtje, perpunim te produkteve bujqesore e blegtorale.Transport.)

Dibër ALL

BLEDI BILALI

K47413022U
(Tregtim artikujsh kancelarike dhe kompjutera. Internet. Servis paisje elektronike dhe artikuj te ndryshem.)

Shkodër 365600 ALL

FATJON SALIAJ

K47905805H
(Shites mishi. Tregtimi me pakice i artikujve te ndryshem ushqimore dhe te perzier.)

Fier ALL

YLBER SHAMETAJ

K47905842L
(Prodhim buke)

Mallakaser ALL

ALI HALILI

K51525049E
(Servis automjetesh, lyerja e tyre, tregtim i pjese te kembimit per automjete dhe dhenie makinash me qera. Riparimi dhe mirembajtja e karrocerise te mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Riparimi dhe mirembaj)

Tirane ALL

EDUART LIKOSKENDAJ

K51709018Q
(Studio grafike.)

Tiranë 463144 ALL

ZAMIRA QAZIMI

K52628202V
(Tregti ushqimore e produkte blegtorale, industriale.)

Elbasan -278705 ALL

Fiqiri Hysa

K52829201B
(Tregti impute buqesore. Kryerje e sherbimit te DDD-ve ne ambjente humane dhe shendet publik. Pastrim dhe dezifektimin me klorinim te depozitave dhe linjave te furnizimit me uje te pijshem.)

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni