Skip to content

REAN 95
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-11-13 14:06:18
JSON

Tax Registration Number: J61827043V
Administrators: Razije Naipi
Scope: Konsulence, ekspertize dhe oponence teknike sipas kategorive te licenses se drejtuesve teknjke dhe te vet shoqerise. Konsulence per vleresim teknik dhe ofertes per tenderat publik dhe privat ne fushen e ndertimit sipas kategorive te licenses se drejtuesve teknike dhe te vet shoqerise. Konsulence per hartimin e manualeve te cmimeve te punimeve te ndertimit e makineri pajisjeve. Projektime sipas licences te shoqerise nr.1865/12 date 01.08.2016 dhe drejtuesve teknik. Mbikqyrje, kolaudim punime ndertimi sipas licences te shoqerise nr.1506/6 date 01.08.2016 dhe drejtuesve teknik. Vleresim te ndikimit ne mjedisit, auditim mjedisor te drejtuesit teknik dhe inxhinjerit kimist teknolog. Ekspert privat zjarrfikes (MNZ) te drejtuesit teknik, projektime e mbikqyrje MNZ. Vleresim te pasurive te paluajtshme. Projektime ne fushen e arkitektures e urbanistikes, restaurimi te monumenteve te trashegimise se arkitektures sipas licences se drejtuesit teknik(Arkitektit) dhe programit GIS. Rilevime ne te gjitha shkallet, projektim,fotogrametrik-hartogarafik dhe topografik, sipas licenses te drejtuesve teknike dhe vet shoqerise. Sherbime te ndryshme ne fushen e ndertimit, veprave hidroteknike, ne 2 administrim, menaxhim ujesjellesa, kanalizimeve te ujrave te zeza, impjante pastrimi te ujit te pijshem dhe venddepozitimeve te mbetjeve te ngurta (urbane), sipas licences se drejtuesve teknik dhe te vet shoqerise. Sherbime te ndryshme muzikore, DIXHEJ(DJ), evente muzikore, riparime vegla muzikore. Projektime në fushën e ndërtimit sipas licencës të shoqerise nr.1865/14 date 17.07.20 18 dhe drejtuesve teknik. Mbikqyrje,kolaudim punime ndërtimi sipas licencës të shoqërise nr.1506/8 date 17.07.2018 dhe drejtuesve teknik Projekte dhe Mbikqyrje Kolaudim per Sinjalistikën e Personave me Shikim te Ulët,etj, në institucione shtetërore e private si gjykata,spitale,shkolla,per Personat PAK,sipas liçencave dhe çertifikatave perkatese etj. Projekte dhe Organizime të aktiviteteve ne fushën e turizmit,etj. Blerje Pajisje per Projektim dhe Mbikqyrje Kolaudim si dhe pajisje muzikore DIXHEJ(DJ).
Other Trade Names: REAN 95
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 07/09/1995
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Musa Karapici, banesa numër 6.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 13.11.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash kapitali date 16.12.1999
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 241 486,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 5 479 676,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 875 184,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 614 923,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 250 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 698 468,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -2 268 532,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -2 930 706,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 595 202,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:8 708 849,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:16 074 853,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:10 203 374,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:15 181 875,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:4 651 876,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:8 165 882,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 3 447 780,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 967 898,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 8 731 658,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala