Skip to content

INFOSOFT SYSTEMS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-03 10:53:28
JSON

NIPT: J61820021C
Administrator: Armand Shara
Objekti i Veprimtarisë: a. Importim, eksportim dhe tregtim te sistemeve te teknologjise se informacionit per perpunimin e te dhenave te te gjitha llojeve si: hardware, software, networking dhe te gjithe periferikeve te tyre. Montim aparaturash te siper permendura, parametrizim, konfigurim. b. Disenjim software-i. Ketu pérfshihet analiza e kerkesave te sistemit software, projektimi i arkitektures dhe projektimi i detajuar i sistemit software; c. Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software. Ketu perfshihet programimi i sistemeve software, kodimi, instalimi, integrimi i te gjithe komponenteve, dokumentimi, identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve, modifikimet (pas momentit qe software-i eshte vendosur ne operim), mirembajtja e te gjithe komponenteve, suporti i sistemit si nje teresi komponentesh, qe, ne funksionimin e tyre, realizojne qellimin e Zgjidhjes Informatike. d. Testim software. Ketu perfshihet testimi i funksionaliteteve, te ngarkeses ne pune, te performances, te pranimit, te disponueshmerise dhe te sigurise se sistemit software. e. Disenjim dhe zhvillim sistemesh te komunikimit. Ketu perfshihet analiza, planifikimi, projektimi, zbatimi, vendosja ne pune dhe mirembajtja e sistemeve te komunikimit te rrjeteve té pajisjeve informatike (LAN/ WAN/ WLAN/ MAN/ SAN/ CAN). f. Disenjim dhe zhvillim sistemesh te sigurise. Ketu perfshihet analiza e kerkesave te sigurise se klientit, projektimi i arkitekturès, instalimet dhe konfigurimet e komponenteve, vendosja ne pune, testimet e sigurise dhe mirembajtja perkatese. g. Zhvillim sistemesh migrimi. Ketu perfshihet transferimi i te dhenave dhe infrastruktures perkatese nga nje teknologji e vjeter ne nje teknologji te re. h. Permiresim/upgrade sistemesh informatike. i. Operimi, menaxhimi, suporti i perdorimit, trajnimi dhe auditimi teknik/informatik per sistemet software. j.Ndertim, zhvillim dhe operim i qendrave te te dhenave. k.Import - eksport te produkteve/sherbimeve te permendura ne kete nen te cilat jane te klasifikuara me perdorim te dyfishte. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: INFOSOFT SYSTEMS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/12/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 67 400 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. Investment Joti - Infosoft Group eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 17.02.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K91425022E, me adrese ne Tirane, Rruga Murat Toptani, Gjergji Center, me administratore Blerta Elezaj. Ortaket e shoqerise jane Marjeta Joti me 20% te kapitalit dhe Grigor Joti me 80% te kapitalit.Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.06.2022 II. TAG Engineering, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 30.11.2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L72407008S, me adrese ne Tirane, Rruga Gjergji Center, Rruga Murat Toptani, Kati i 3-te, Zyra Nr.2, me administrator dhe ortak te vetem Armand SharaSipas te dhenave te QKB deri me date 03.06.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 09.03.2021, terhequr nga QKB date 03.06.2022, Pronaret perfitues te subjektit INFOSOFT SYSTEMS zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Grigor Joti , shtetas shqiptar, i datelindjes 1956, pronar perfitues per 80% te kapitalit, pasi zoteron 80% te kapitalit te shoqerise meme Investment Joti - Infosoft Group, ndersa shoqeria Investment Joti - Infosoft Group zoteron 70% te kapitalit tek INFOSOFT SYSTEMS. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 25.03.2009.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Investment Joti - Infosoft Group, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 24.10.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L62226030R, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Murat Toptani, Gjergji Center, Pasuria Nr. 1/70, Kati 3, me likuidatore Entela Leka. INFOSOFT SYSTEMS shpk zoteronte 100% te kapitalit te shoqerise. Statusi i shoqerise eshte Çregjistruar.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.06.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Murat Toptani,Gjergji Center

Adresa:
1. Tirane, Rruga "Abdi Toptani", Business & Shopping Center Torre Drin
2. Tirane, AUTOSTRADA TR-DR KM1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate per shit-blerjen e kuotes se kapitalit 28.12.2017
Kontrate shitje kuotash 10.06.2013
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, 09.03.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 462 927 606,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 675 398 652,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 890 780 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 762 950 406,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 657 512 470,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 226 460 942,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 204 263 938,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 187 995 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:879 019 087,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:999 811 173,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 131 870 551,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 000 585 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 941 619 728,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 890 709 690,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 808 467 463,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja